Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

8. januar 2024.

Om studiet

Dette er en profesjonsrettet utdanning for flygere med fokus på teknologi og operasjonell sikkerhet i luftfart. Studiet er utviklet i samarbeid med viktige aktører i luftfartsbransjen. Les mer om andre studier vi tilbyr i vår digitale brosjyre.

Studiet er samlingsbasert og tilrettelagt for piloter som er i arbeid. Studiet er tverrfaglig og vil belyse luftfartspsykologi, luftfartsteknologi, trening og læring, ledelse og organisering. Fokuset på bærekraft og utfordringene knyttet til grønn luftfart vil belyses. Studiet fokuserer også på den økende bruken av droner. Målet er å gi studentene en overbyggende og helhetlig innsikt i de utfordringene som dagens og fremtidens luftfartsoperasjoner vil måtte håndtere.

Du vil lære mer om teknologi og sikkerhet i en operativ kontekst. Programmet har fokus på utfordringer knyttet til luftfart i polare strøk. Operasjon av fly og helikopter i polare strøk er utfordrende og stiller høye krav til pilotenes ferdigheter og kompetanse. De teknologiske løsningene og kompetanse til ledelse og organisering må likeledes holde høy standard.

Undervisningsopplegg

Studiets pedagogiske grunntanke og undervisningsform tar hensyn til at en stor del av målgruppa består av operativt personell. Studiet legger vekt på at studentene skal ta aktiv del i læringsprosessen.

Studiet vil benytte ulike vurderingsmetoder som gruppe- og samarbeidsoppgaver, prosjektoppgaver, skriftlig og muntlig eksamen. Noen emner vil ha en kombinasjon av ulike vurderingsformer. Mer detaljert informasjon er tilgjengelig i emnebeskrivelsene.

Opptakskrav

Bachelorgrad med minimum 110 studiepoeng fordypning i luftfartsfag i tillegg til sivilt trafikkflygersertifikat

Opptaksinformasjon

Bachelorgrad og minimum 110 studiepoeng fordypning i luftfartsfag (ATPL/CPL, MPL).

Du kan kvalifisere for opptak med ett av følgende utdanningsløp:

Du må ha gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre. Gjennomsnittskarakteren beregnes på grunnlag av alle emnene i opptaksgrunnlaget.

Det stilles krav til sivilt trafikkflygersertifikat (ATPL/CPL, MPL). Søkere med militær flygerutdanning må sørge for å få utstedt sivilt flysertifikat i henhold til godskriving av militær flygerutdanning før søknad om opptak på masterprogrammet.

Kvalifiserte søkere rangeres etter vektet gjennomsnittskarakter med én desimal. Ved karakterlikhet prioriteres det underrepresenterte kjønn, deretter benyttes loddtrekning.

Har du fullført trafikkflygerutdanning, men mangler bachelorgrad? Kontakt postmottak@its.uit.no for mer informasjon om kvalifisering for opptak til master i luftfartsvitenskap

Studiet er adgangsregulert

Antall studieplasser 2024: 18

Læringsutbytte

Det forventes mer luftfart i nord som følge av økt næringsaktivitet. Luftfarten har en sentral rolle i nord, både i form av rednings- og helsetjeneste, beredskap, miljøovervåking og øvrig logistikk.

Studiets hovedfokus er:

  • Luftfartsoperasjoner og utfordringer knyttet til luftfart i polare strøk
  • Sikkerhet
  • Interaksjon mellom menneske, teknologi og organisasjon, herunder styringer av prosesser og ledelse av mennesker

Studiet skal gi deg inngående kunnskap om teorier, metoder og verktøy som er nødvendig for å forstå, analysere og vurdere operativ sikkerhet og ledelse i luftfart. Videre skal du tilegne seg kunnskap som er nødvendig for å bedre effektiviteten og sikkerheten av luftfartsoperasjoner generelt, og med særlig fokus på arktiske strøk.

Karrieremuligheter

Studiet vil kvalifisere deg til ulike stillinger i flyselskaper og andre deler av luftfartsbransjen eller operative næringer som krever kompetanse innen sikkerhet, risiko, lederskap, styring, organisering og beredskap. Relevante lederstillinger innenfor flyselskap vil være flygesjef, sjefspilot, treningssjef og sjefsinstruktør. Studiet vil også kunne kvalifisere deg til stillinger som sikkerhetsansvarlig, teknisk leder og kvalitetssansvarlig, samt stillinger i offentlige organer som luftfartstilsyn, direktorater og departementer.

Kvalifikasjon/tittel

MASTER I LUFTFARTSVITENSKAP

Alle utdanninger innen