Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Tromsø

Nivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300

Semester

10

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

LÆREA2

Poenggrenser 2021

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

186843

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Er du interessert i realfag og opptatt av å skape et aktivt, engasjerende og trygt læringsmiljø i skolen? Ønsker du å forstå ungdommers utfordringer i skolen og være med på å påvirke deres hverdag og utdanning? Skolen gjenspeiler samfunnet og det er avgjørende å utdanne lektorer med ulik bakgrunn og ulik kompetanse. Som lektor i realfag er du kvalifisert til å jobbe på ungdomsskole og i videregående skole. Høres dette spennende ut, da er lektorutdanning i realfag et relevant og meningsfullt studievalg for deg!

Lektoryrket gir deg mulighet til å kombinere faglig interesse for realfag med å jobbe med ungdom. Å jobbe som lærer er ett av de viktigste yrkene i samfunnet. Du vil hele tiden være i faglig utvikling sammen med kolleger og elever i en meningsfylt arbeidshverdag.

På dette studiet får du fordype deg i to fag, samtidig som du lærer metoder for å undervise og å drive formidling. Du får praksis i skolen som gradvis blir mer utfordrende gjennom hele studiet. Allerede første studieår får du praksis i skolen. Som lektor får du være med å forme framtiden til unge i skolen.

Studiet har fire studieretninger. Se nettsiden for de forskjellige studieretningene for mer utfyllende informasjon om hvilke fag som inngår i studiet.

 • Studieretning Biologi– fagkombinasjon biologi/kjemi eller biologi/matematikk
 • Studierening Fysikk – fagkombinasjon fysikk/matematikk
 • Studierening Kjemi – fagkombinasjon kjemi/matematikk
 • Studieretning Matematikk - fagkombinasjon matematikk/fysikk, matematikk/kjemi eller matematikk/biologi

Når du fullfører lektorutdanning, og jobber som lærer i minst tre år, kan du få slettet deler av studielånet ditt. Les mer på Lånekassen.

Undervisningsopplegg

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver, diskusjon og refleksjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs. Det er også ulike digitale undervisnings- og læringsformer og det vil være Presentasjoner og andre framlegg for medstudenter.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en masteroppgave. I prosjektarbeid og i masteroppgaver gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte. Masteroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + LÆREA2

Opptaksinformasjon

Opptakskravet er generell studiekompetanse, og i tillegg må du dokumentere:

 • Gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • Minst 35 skolepoeng og
 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og i tillegg enten
  • Fysikk 1 + 2 eller
  • Kjemi 1 + 2 eller
  • Biologi 1 + 2 eller
  • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
  • Geofag 1 + 2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Studiet er åpent og ikke adgangsregulert. Alle som oppfyller opptakskravene får tilbud om studieplass.

Det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Har du generell studiekompetanse, men mangler R1 og/eller R2 og Fysikk 1? 
(NB: Andre spesielle opptakskrav må dekkes i tillegg) 

Politiattest og skikkethetsvurdering
Søkere som tas opp på studiet, må legge fram politiattest, jamfør Forskrift om opptak til høyere utdanning, Kapittel 6. Det foretas skikkethetsvurdering av studenter i alle deler av utdanninga, både ved universitetet og ved praksisskolen, i henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering utføres som en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. 

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og leverer søknad om innpassing etter at du er tatt inn som student på studieprogrammet.

Læringsutbytte

Som lektor i realfag lærer du å formidle fagkunnskap på en engasjerende og inspirerende måte til elever i ungdomsskolen og videregående skole. Du får kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og -metoder i faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål. Du kan se sammenhengen mellom vitenskapsfag og hvordan disse undervises i skolen. Du lærer også å reflektere over etiske problemstillinger knyttet til læreryrket.

Du lærer å vurdere og dokumentere elevers læring og får kunnskap om arbeid med videreutvikling av grunnleggende ferdigheter. Gjennom tilbakemelding kan du bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling. Du får kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling, læring og rettigheter i ulike sosiale og kulturelle kontekster.

Klasseledelse i en sammensatt elevgruppe er viktig. Du lærer å planlegge og lede undervisning som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser, som kan gi elevene en positiv opplevelse av fagene. Du lærer å benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon samt veilede unge i deres digitale hverdag. Du får kunnskap om å bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket. Studiet gir deg en forståelse for skolens mandat, gjeldende lov- og læreplanverk, opplæringsløpet og opplæringens verdigrunnlag.

Du får avansert kunnskap i det fagområdet du skriver masteroppgave om. Du kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Karrieremuligheter

Etter å ha fullført studiet kan du undervise i ungdomsskolen og i videregående skole. Med lektorutdanning kan du også jobbe innenfor forskning, formidling og kommunikasjon, administrasjon og skoleledelse.

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg økt læringsutbytte, bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonal erfaring.

Studiet har utvekslingsavtaler med utenlandske universitet hvor du kan ta emner som godkjennes som en del av studiet. Emner som skal tas under utvekslingsopphold godkjennes på forhånd slik at du vet at emnene fra oppholdet blir godkjent. Du kan ta emner som tilsvarer de du normalt ville tatt hjemme.

Det forutsettes at du har avlagt eksamen i minst 60 studiepoeng før du reiser ut.

Mer informasjon om utveksling finner du her.

Alle utdanninger innen