Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆREAL
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 186843

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

8. januar 2024.

Om studiet

Vil du å være den motiverende læreren som bidrar til å påvirke de unges hverdag i skolen? Er du interessert i realfag og vil jobbe med elever i et aktivt, nyskapende, engasjerende og trygt læringsmiljø? Som lektor i realfag er du kvalifisert til å jobbe i ungdomsskolen og i videregående skole. Lektorutdanningen i realfag er et relevant og meningsfullt studievalg!

Mange av dagens og framtidas utfordringer er knyttet blant annet til klima og miljø, bevaring av økosystem og biologisk mangfold, grønn teknologi, fornybar energi og kunstig intelligens. Derfor har samfunnet behov for realfagslærere som har gode faglige kunnskaper og som kan formidle realfag på en spennende måte.

Hvis du er nysgjerrig på og har interesse for realfag, og i tillegg vil være med på å inspirere ungdom, bør du søke på lektorutdanninga i realfag ved UiT.

Lektorutdanninga tilbyr deg solid kompetanse i både realfag og pedagogikk, noe som vil hjelpe deg til å bli en lærer med engasjerende og meningsfylt undervisning.

Lektorutdanninga i realfag er ei variert og relevant utdanning som møter kravene til dagens og morgendagens lærere. På studiet får du fordype deg i to realfag, samtidig som du lærer metoder for å undervise i fagene. Du vil ha veiledet praksis i skolen fra første studieår, som blir gradvis mer utfordrende gjennom hele studiet. Praksis gjennomføres i hvert studieår, og du vil bli veiledet av en lærer i skolen.

Det er et enormt behov for og en stor etterspørsel etter personer med realfaglig utdanning og som er kvalifiserte lærere til dagens skole.

Undervisningsopplegg

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver, diskusjon og refleksjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs. Det er også ulike digitale undervisnings- og læringsformer og det vil være Presentasjoner og andre framlegg for medstudenter.

I hvert fag er det muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en masteroppgave. I fordypnings- og i masteroppgaven gis individuell veiledning fra vitenskapelige ansatte.

Opptaksinformasjon

Opptakskravet er generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

 • Gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • Minst 35 skolepoeng og
 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav

  • Matematikk R2 eller
  • Fysikk 1 + 2 eller
  • Kjemi 1 + 2 eller
  • Biologi 1 + 2 eller
  • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
  • Geofag 1 + 2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Studiet er åpent og ikke adgangsregulert. Alle som oppfyller opptakskravene får tilbud om studieplass.

Det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Har du generell studiekompetanse, men mangler matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

Du kan ta Realfagskurset i Tromsø for å få denne kompetansen. Realfagskurset i Tromsø er på vårsemesteret og er et fulltidsstudium.

Politiattest og skikkethetsvurdering
Søkere som tas opp på studiet, må legge fram politiattest, jamfør Forskrift om opptak til høyere utdanning, Kapittel 6. Det foretas skikkethetsvurdering av studenter i alle deler av utdanninga, både ved universitetet og ved praksisskolen, i henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering utføres som en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og leverer søknad om innpassing etter at du er tatt inn som student på studieprogrammet.

Læringsutbytte

Som lektor i realfag lærer du å formidle fagkunnskap på en engasjerende og inspirerende måte til elever i ungdomsskolen og i videregående skole.

Du får kjennskap til utfordringer innen realfag og undervisning.

Du kan se sammenhengen mellom vitenskapsfag og hvordan disse undervises i skolen. Du lærer også å reflektere over etiske problemstillinger knyttet til læreryrket.

Du lærer å vurdere og dokumentere elevers læring og hvordan du kan videreutvikle dine egne grunnleggende ferdigheter. Ved å gi tilbakemeldinger kan du bidra til at elevene kan se sin egen læring og faglige utvikling. Du får se ungdommens kultur og deres utvikling, læring og rettigheter i ulike sosiale og kulturelle situasjoner.

Det å kunne være en klasseleder i en elevgruppe med forskjellige bakgrunner er viktig. Du lærer å planlegge og lede undervisning som gjør at elevene får en positiv opplevelse og et godt læringsutbytte. Du lærer å benytte digitale verktøy i undervisning, samt hvordan du kan veilede elevene i deres digitale hverdag. Du får bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med organisasjoner som er relevante for skoleverket. Studiet gir deg en forståelse for skolens rolle i samfunnet, og hvilke lover og læreplaner som gjelder.

I slutten av studiet gjennomfører du en masteroppgave som er et selvstendig forskningsprosjekt med veiledning.

Karrieremuligheter

Som realfagslærer innehar du en spesiell posisjon hvor du kan engasjere og motivere elever til å bli involvert i realfagene. Du har muligheten til å skape interesse for hvordan vitenskap og teknologi kan anvendes for å håndtere globale utfordringer. Samtidig vil du som realfagslærer forberede elevene på morgendagens arbeidsmarked ved å utruste dem med både fagkompetanse, teknologisk kompetanse og evne til kreativ og kritisk tenkning.

Etter å ha fullført studiet kan du undervise i ungdomsskolen og i videregående skole. Med lektorutdanning kan du også jobbe innenfor forskning, formidling og kommunikasjon, administrasjon og ledelse.

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg økt læringsutbytte, bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonal erfaring.

Studiet har utvekslingsavtaler med utenlandske universitet hvor du kan ta emner som godkjennes som en del av studiet. Emner som skal tas under utvekslingsopphold godkjennes på forhånd slik at du vet at emnene fra oppholdet blir godkjent. Du kan ta emner som tilsvarer de du normalt ville tatt hjemme.

Det forutsettes at du har avlagt eksamen i minst 60 studiepoeng før du reiser ut.

Mer informasjon om utveksling finner du her.

Kvalifikasjon/tittel

MASTER I LEKTORUTDANNING REALFAG TRINN 8-13

Alle utdanninger innen