Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

18. januar 2023.

Om studiet

UiT Norges arktiske universitet og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo tilbyr en 5-årig felles mastergradsutdanning i landskapsarkitektur. En landskapsarkitekt skal være en dyktig formgiver som kan operere innenfor rammene av en bærekraftig samfunnsutvikling. Som landskapsarkitekt skal du kunne beherske landskapsarkitekturens materialer, metoder og verktøy, og bidra både i praksis, kunstnerisk og vitenskapelig til utvikling av faget. Master i landskapsarkitektur tar utgangspunkt i det lokale for å etablere et globalt laboratorium som legger særlig vekt på nordlige forhold. Naturskapte og menneskeskapte endringer påvirker både samfunn og økosystem i nord. Studiet har som mål å gjøre undersøkelser i, og produsere ny kunnskap om hvordan vi kan beskytte, formgi og videreutvikle spesielt sårbare landskap innenfor samfunn i endring. UiT The Arctic University of Norway offers together with The Oslo School of Architecture and Design, a five-year joint master’s degree programme in landscape architecture. A landscape architect must be a competent designer capable of operating within the framework of a sustainable development of society. A prerequisite for a landscape architect, is to master the materials, methods and instruments of landscape architecture, and contribute to the practical, artistic and scientific development of the profession. The landscape architecture programme takes the local as the point of departure in establishing a global laboratory that emphasises northern conditions. Natural, as well as anthropogenic changes, affect both societies and ecosystems in the north. The programme aims to investigate, and create new knowledge on how to protect, design and develop highly vulnerable landscapes within changing societies.

Studiet er bygd opp omkring tre hovedstammer:

 • Form: den kunstneriske dimensjonen i landskapsarkitekturen
 • Systemer: naturlige og menneskeskapte systemer
 • Fellesrom: offentlige og allmenne rom

Studieprogrammet er et femårig integrert studium. Studentene starter sin utdanning ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) hvor de følger et treårig studieforløp med obligatoriske emner. I sjette semester legges det opp til studio/feltarbeid utenfor studiestedet. De to siste årene er studiestedet UiT Norges arktiske universitet.

Første år: Introduksjon til landskapsarkitektur - Form: Du får en grunnleggende introduksjon til landskapsarkitektur. Formgivning og den kunstneriske dimensjonen i landskapsarkitekturfaget er spesielt viktig

Andre år: Landskapspraksiser - Systemer: Du får grunnleggende trening i å formgi i ulike skalaer med vekt på hvordan ulike systemer (både naturlige og menneskeskapte) virker sammen.

Tredje år: Urbanisme - Fellesrom: Du får en bred introduksjon til fagfeltet urbanisme. Det vektlegges å syntetisere kunnskap om det naturgitte, samfunn og kultur som grunnlag for utforming av lokalsamfunn, nærmiljø og fellesrom.I sjette semester (vårsemesteret) legges det opp til studio/feltarbeid utenfor studiestedet.

Fjerde og femte år: Spesialisering: Spesialisering i og for arktiske/subarktiske forhold. I studiet differensieres det mellom urbane, landskapsmessige og territorielle praksiser. Disse praksisene gjør det mulig å innta ulike perspektiver til spekteret av menneskelige aktiviteter som påvirker og former landskapene i arktis/subarktis. Med et handlingsorientert fokus understrekes det hvordan vi aktivt former landskapene gjennom ulike praksiser i interaksjon med landskapenes spesifikke økosystemer. De tre perspektivene overlapper hverandre og tematiseres i studioemnene. I siste semester gjennomføres diplomoppgaven.

Undervisningsopplegg

Studiet er et heltidsstudium over fem år. For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide minimum 40 timer i uken med studiene. Undervisning og arbeidsformer beskrives nærmere i de enkelte emneplaner. Undervisningsformer kan være forelesninger, feltarbeid/ekskursjoner, gruppearbeid, prosjekter, seminarer, studioer/workshoper og lignende. Prosjekt/studioarbeid med direkte lærer/student - student/student dialog vil utgjøre en betydelig del av læringsprosessen. Det forventes stor deltakelse, tilstedeværelse og stor evne til både selvstendig arbeid og til samarbeid.

Studiet passer best for søkere med interesse for formgivning, skapende kunstnerisk og vitenskapelig arbeid, samt forståelse og interesse for kulturelle og samfunnsmessige forhold. For å følge studiet må studentene ha grunnleggende ferdigheter i bruk av dataverktøy samt tilgang til egen bærbar PC/MAC. Studenter får tilgang til nødvendig programvare.

Opptaksinformasjon

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse i tillegg til beståtte opptaksprøver.

Mer informasjon om opptak og opptaksprøver finnes hos Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Læringsutbytte

Læringsutbytte:

Kunnskap

 • Ha inngående kunnskap om landskapsarkitekturen som praksis, kunst- og vitenskapelig disiplin - dens medier, historie, teori og metoder.
 • Kunne beherske landskapsarkitekturprosjektering gjennom spesialisert innsikt om natur- og menneskeskapte materialer og hvordan de påvirkes gjennom komposisjon, avgrensing og formgivning. Raske endringsprosesser i sårbare landskap og samfunn i nord vektlegges.
 • Kunne benytte kunnskap om det naturgitte, samfunn og kultur, kvalifisere og integrere dette i landskapsarkitekturprosjektering.
 • Kunne analysere kritisk og diskutere hvordan landskapsarkitekturen påvirker omgivelsene på kort og lang sikt, med særlig vekt på kulturforståelse, sted og relasjonen mellom naturgrunnlaget og det menneskeskapte.

Ferdigheter

 • Ha en fullverdig evne til å kritisk analysere, kvalifisere, forklare og argumentere for landskapsarkitekturfaglige former og løsninger i komplekse plan- og prosjektarbeider.
 • Kunne på en selvstendig måte gjennomføre og lede landskapsarkitekturfaglige plan- og prosjektarbeider. Under gjennomføring og ledelse er det en forutsetning at det inntas en kritisk holdning til relevante teorier og metoder, og at men stiller seg åpen for tverrfaglig innsikt.
 • Ha evne til å drive vitenskapelig og kunstnerisk kunnskapsproduksjon i faget, med spesiell vekt på landskapsarkitektens hovedarbeidsform; prosjektering.

Generell kompetanse

 • Kunne på en selvstendig måte analysere, planlegge og gi form til landskaps-prosjekter i ulike lokale, urbane og territorielle kontekster. Kompetansen skal være særlig innrettet mot raske endringsprosesser og sårbare landskap og samfunn, og i tillegg være overensstemmende med fagetiske standarder.
 • Kunne anvende fagkunnskaper og ferdigheter i prosesser for et samfunn i stadig endring og være forberedt til å ta fagbasert lederskap for en bærekraftig samfunnsutvikling.
 • Kunne kommunisere og formidle landskapsarkitekturfaglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både til spesialister og allmennheten, samt bidra til nyskaping og utvikling av landskapsarkitekturfaget

Karrieremuligheter

Landskapsarkitekter arbeider i både offentlig og privat sektor. Landskapsarkitekter har forståelse for den romlige sammenhengen mellom by, landskaper og territorier, og kan gi form til omgivelsene våre gjennom alt fra prosessledelse, by- og tettstedsplanlegging til design- prosjekteringsarbeid. Kvalifiserer for opptak til PhD.

Utveksling

Det vil bli lagt til rette for utvekslingsopphold ved godkjente partnerinstitusjoner. Utveksling kan skje i 7., 8. og 9. semester med en samlet maksimal lengde på to semester. Godkjenning av utveksling i 9. semester forutsetter at arbeid med prediplom inngår.

Det forutsettes at studenten har avlagt eksamen i henhold til normert studieprogresjon før utveksling kan godkjennes.

Kvalifikasjon/tittel

MASTER I LANDSKAPSARKITEKTUR

Alle utdanninger innen