Fakta

Sted:
Alta
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 186660

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

8. januar 2024.

Om studiet

Vil du bli en lærer som inspirerer og utfordrer? Bli en del av det gode studiemiljøet på grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn ved UiT Norges Arktiske Universitet. Vi tilbyr en samlingsbasert grunnskolelærerutdanning ved campus Alta. Som lærer for 5.-10.trinn vil du påvirke unges liv og læring. Du kan være den som vekker nysgjerrighet, skaper engasjement og gir mestringsfølelse. Med faglig tyngde vil du være godt rustet til å formidle kunnskap på en engasjerende måte. Du kan være den som gjør en forskjell. Vår lærerutdanning er for deg som vil ha en utdanning med praksis gjennom hele studieløpet. Dette er en masterutdanning som gir deg tittelen lektor, og god begynnerlønn. Hvis du vil ha en meningsfull og givende karriere, er lærerutdanning for 5.-10.trinn noe for deg. Bli en framtidsinfluenser. Søk i dag!

Grunnskolelærerutdanning 5-10 har fokus på undervisning rettet mot mellom – og ungdomstrinn. Studiet handler både om å tilegne seg faglig dybde, klasseledelse og undervisningsmetodikk.

Fordi studiet har praksis allerede fra første studieår, får du et godt innblikk i skolehverdagen, og du vil oppleve hvordan det er å jobbe som lærer. Du vil ha praksis fire til seks uker per år.

Undervisningsopplegg

Studietilbudet er samlingsbasert og nettstøttet. De fysiske samlingene foregår på campus Alta, mens noe undervisning foregår digitalt i sanntid. Mellom samlingene jobber du både individuelt og sammen med andre studenter. Det er obligatorisk oppmøte til både fysisk og digital undervisning og obligatoriske arbeidskrav i de ulike fagene. Studentaktive arbeidsmåter er sentrale i studiet og vil bli prioritert på samlingene. Dette forutsetter at du er godt forberedt og har tilegnet deg teoristoffet på forhånd, slik at du kan delta aktivt i undervisningsaktivitetene og bidra i læringsfellesskapet.

Studiet vektlegger ulike undervisningsformer som blant annet seminarer, øvelser, rollespill, gruppearbeid, veiledning og forelesninger. I tillegg blir det lagt vekt på at alle får erfaring med arbeidsformer som benyttes i grunnskolen, inkludert drama og andre kreative og estetiske uttrykk.

Eksamen:

Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, mappevurdering, muntlig eksamen, praktisk eksamen, FoU-oppgave (forskning og utvikling) og mastergradsoppgave.

Opptakskrav

Se nedenfor

Opptaksinformasjon

For å kvalifisere for opptak til grunnskolelærerutdanning må du dokumentere følgende :

  • Minimum 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3,0 i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 4,0 i fellesfaget matematikk (224 timer), ELLER
  • Mimimum 40 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3,0 i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3,0 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende.

For søkere som har samisk som første- eller andrespråk, gjelder karakterkravet i norsk for gjennomsnittet av karakterene i norsk (309 timer) og samisk (309 timer).

Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring. For studenter som velger norsk som masterfag, er det ingen fritaksbestemmelse fra målformer.

Studenter som kommer inn på utdanningen må legge frem politiattest og det foretas en skikkethetsvurdering.

Suppleringsopptak

Rammeplanen til lærerutdanningene åpner opp for å søke opptak til et annet studiested fra og med 4.studieår. Ved søknad om opptak til 4.studieår søker du lokalt opptak ved UiT her med søknadskode 3116.

Følgende masteremner tilbys høst 2022 for grunnskolelærerutdanningen 5-10.trinn 4.studieår:

- Norsk

- Matematikk

For å kunne søke må du ha bestått 60 studiepoeng i faget.

Ved søknaden må du legge ved følgende:

- Karakterutskrift (om du fullfører emner våren 2023 ettersendes karakterutskrift, legg inn merknad om dette i din søknad)

- dokumentasjon på fullført praksis dersom dette ikke fremgår av din karakterutskrift

Ved innvilget opptak må politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) leveres ved studiestart.

Søknadsfrist 15. april

Studieplan for utdanningen med emnebeskrivelser finner du nederst på nettsiden.

Læringsutbytte

Som grunnskolelærer (lektor) for 5.-10. trinn har du opparbeidet deg kunnskap om hvordan undervise i dine fag, hvordan skape læringsresultater for hver enkelt elev og hvordan være en god motivator. Gjennom mye praksis får du god trening i lærerrollen.

Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev.

Med en masterutdanning fra UiT skal du føle deg trygg på hvordan du planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer elevtilpasset opplæring. Du har også kunnskap om hvordan videreutvikle opplæringen i samspill med elever, kollegaer og andre.

Karrieremuligheter

Etter endte studier vil du bli grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 5.-10. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.

Utveksling

Delstudier i utlandet kan gjøre deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Master i grunnskolelærerutdanningen tilrettelegger for utvekslingvår - 8. semester (4.studieår).

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter med mer finner du på universitetets sider om utveksling. Mer detaljert informasjon om utveksling/utenlandsopphold vil bli gitt 3. studieår.

Kvalifikasjon/tittel

MASTER I LÆRERUTDANNING FOR TRINN 5-10

Alle utdanninger innen