Fakta

Sted:
Alta
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 186547

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

31. januar 2024.

Om studiet

Bli fremtidens lærer- Norges viktigste yrke! Som lærer vil du oppleve en spennende hverdag med varierte oppgaver og mulighet til å jobbe med mange forskjellige mennesker. Vi tilbyr en samlingsbasert grunnskolelærerutdanning som vil gjøre deg til en dyktig og inspirerende lærer. Som grunnskolelærer på 1.-7.trinn vil du være ekspert på å lære bort lesing, skriving og regning, og du vil bli en viktig rollemodell og motivator for de yngste elevene. Som student hos oss vil du få praksis i skolen og erfaring med utviklingsarbeid allerede fra første studieår, og du vil få kunnskap om nyskapende undervisningsmetoder som fremmer læring. Vil du være med å forme fremtidens skole? Da er dette utdanningen for deg.

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn ved UiT er en profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning for barneskolen. Med en mastergrad fra UiT lærer du ikke bare fag, men også hvordan du skal undervise. Utdanningen er et fulltidsstudium, og undervisningen er samlingsbasert med fysiske og digitale samlinger.

Fordi studiet har praksis allerede første studieår, får du et godt innblikk i skolehverdagen, og du vil oppleve hvordan det er å jobbe som lærer. Du vil ha praksis fire til seks uker per år.

Pedagogikk og elevkunnskap, norsk og matematikk er obligatoriske fag i 1-7- utdanningen. Alle skal også ha praksis og FoU-emner (forskning- og utviklingsemner) som binder fagene og praksis sammen. I tillegg velger du to andre undervisningsfag, og du kan velge mellom engelsk, mat og helse, naturfag, samfunnsfag og samisk. Du kan velge norsk eller matematikk som masterfag.

NB!Alle fagvalg betinger nok studenter for igangsettelse.

Undervisningsopplegg

Undervisning

Studietilbudet er samlingsbasert og nettstøttet. De fysiske samlingene foregår på campus Alta, mens noe undervisning foregår digitalt i sanntid. Mellom samlingene jobber du både individuelt og sammen med andre studenter. Det er obligatorisk oppmøte til både fysisk og digital undervisning og obligatoriske arbeidskrav i de ulike fagene. Studentaktive arbeidsmåter er sentrale i studiet og vil bli prioritert på samlingene. Dette forutsetter at du er godt forberedt og har tilegnet deg teoristoffet på forhånd, slik at du kan delta aktivt i undervisningsaktivitetene og bidra i læringsfellesskapet.

Studiet vektlegger ulike undervisningsformer som blant annet seminarer, øvelser, rollespill, gruppearbeid, veiledning og forelesninger. I tillegg blir det lagt vekt på at alle får erfaring med arbeidsformer som benyttes i grunnskolen, inkludert drama og andre kreative og estetiske uttrykk.

Eksamen

Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, semesteroppgaver, muntlig eksamen, praktisk eksamen, FoU-oppgaver (forskning og utviklingsoppgaver) og mastergradsoppgave.

Opptakskrav

Se over

Opptaksinformasjon

For å kvalifisere for opptak til grunnskolelærerutdanning må du dokumentere følgende :

  • Minimum 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3,0 i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 4,0 i fellesfaget matematikk (224 timer), ELLER
  • Mimimum 40 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3,0 i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3,0 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende.

For søkere som har samisk som første- eller andrespråk, gjelder karakterkravet i norsk for gjennomsnittet av karakterene i norsk (309 timer) og samisk (309 timer).

Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring. For studenter som velger norsk som masterfag, er det ingen fritaksbestemmelse fra målformer.

Studenter som kommer inn på utdanningen må legge fram politiattest og det foretas en skikkethetsvurdering.

Suppleringsopptak
Rammeplanen til lærerutdanningene åpner opp for å søke opptak til et annet studiested fra og med 4. studieår. Ved søknad om opptak til 4. studieår søker du lokalt opptak ved UiT her med søknadskode 3114.

For å kunne søke må du ha bestått 60 studiepoeng i faget.

Ved søknaden må du legge ved følgende:

  • karakterutskrift
  • dokumentasjon på fullført praksis dersom dette ikke fremgår av din karakterutskrift

Ved innvilget opptak må politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) leveres ved studiestart.

Søknadsfrist 15.april

Studieplan for utdanningen finner du nederst på nettsiden.

Læringsutbytte

Som utdannet grunnskolelærer for 1.-7. trinn har du opparbeidet deg en solid kompetanse i hvordan du best mulig kan lære elevene den viktigste grunnkunnskapen. Du har fått kompetanse i å opptre som klasseleder, formidler og motivator. Du har fått solid kunnskap om begynneropplæring i lesing, skriving og regning, og gjennom mye praksis har du fått du god trening i lærerrollen.

Med en masterutdanning fra UiT skal du føle deg trygg på hvordan du planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer elevtilpasset opplæring. Du kan forstå og ta i bruk relevant forskning, og du kan være med på å videreutvikle skolen i samspill med elever, kollegaer og andre. Du blir en god lærer!

Karrieremuligheter

Etter endt studium vil du være grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 1.-7. trinn i grunnskolen. Utdanningen gir en kompetanse innenfor kunnskapsformidling, relasjonsbygging og ledelse som også er viktig innen skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse

Utveksling

Delstudier i utlandet kan gjøre deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Master i grunnskolelærerutdanning tilrettelegger for utvekslingssemester 4. studieår (8. semester)

Søknadsfrist og informasjon

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter med mer finner du på universitetets sider om utveksling. Mer detaljert informasjon om utveksling/utenlandsopphold vil bli gitt 3.studieår.

Kvalifikasjon/tittel

MASTER I LÆRERUTDANNING FOR TRINN 1-7

Alle utdanninger innen