Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Master, 2 år
Pris:

0

Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

8. januar 2024.

Om studiet

Filosofi studerer de mest grunnleggende temaene i livet, som etikk, eksistens, lykke, kunnskap, sannhet og rettferdighet. Masterstudiet i Tromsø fokuserer på praktisk filosofi, og som masterstudent vil du kunne bli med i en eller flere av forskningsgruppene på instituttet: Etikk (ERG), Politisk filosofi (PDJ), Feministisk filosofi (FemPhil) og Miljøfilosofi (EPRG). Studieprogrammet har opptak høst 2024 og vår 2025.

I Tromsø fokuserer vi særlig på praktisk filosofi, som etikk, politisk filosofi, feministisk filosofi og miljøfilosofi. Vi analyserer aktuelle samfunnsproblemer som klimaendringer, kvinneundertrykking, rasisme, urfolksrettigheter, global urettferdighet, og populisme.

Mastergradsprogrammet består av en opplæringsdel og en masteravhandling, hver på 60 studiepoeng. Opplæringsdelen består av seks 10 studiepoeng-emner, der ett er obligatorisk. De andre fem velger man blant de masteremnene som instituttet tilbyr de ulike semestrene.

Fordypningsemnene våre i filosofi blir jevnlig oppdatert og tar utgangspunkt i forskningen på instituttet. Her kan du se hvilke emner vi har tilbudt tidligere [lenke].

Som masterstudent vil du kunne bli med i en eller flere av forskningsgruppene på instituttet: Etikk (ERG), Politisk filosofi (PDJ), Feministisk filosofi (FemPhil) og Miljøfilosofi (EPRG). Du vil kunne ta del i forskningsgruppenes konferanser og arbeidsverksteder, der internasjonale gjesteforelesere eller utenlandske studenter er med. Disse forskningsgruppene har knyttet til seg et nettverk av forskere, som du kan ta kontakt med i forbindelse med eget arbeid.

Du vil kunne ta del i et aktivt studentmiljø. Utsikten linjeforening for filosofistudenter organiserer sosiale og faglige tilstelninger, og filosofisk filmklubb viser jevnlig filmer med en filosofisk innledning. Vi har også en mentorordning for nye studenter.

Undervisningsopplegg

Studiet bruker flere ulike undervisningsformer:

 • forelesninger
 • seminarer
 • individuell veiledning
 • skrivetrening
 • kollokviegrupper
 • selvstudium

Mastergradsprogrammet består av en opplæringsdel og en masteravhandling, hver på 60 studiepoeng. Opplæringsdelen består av seks 10 studiepoeng-emner, der ett er obligatorisk.

De andre fem velger man blant de masteremnene som instituttet tilbyr de ulike semestrene. Emnene tar utgangspunkt i forskningen som foregår på instituttet, og blir oppdatert hvert semester.

Det obligatoriske emnet er et prosjektseminar. Dette er en forberedelse til masteroppgaven. Du vil blant annet lære hvordan du kan skrive en prosjektbeskrivelse, og diskutere hva du vil forske på.

Masteravhandlingen er et selvstendig arbeid på ca. 80 sider, over et selvvalgt tema. Du vil ha en faglig veileder, som gir deg individuell oppfølging. I tillegg velger du et fordypningspensum på 7-800 sider hvor minst halvparten er originallitteratur.

Vi legger til rette for at arbeidet med avhandlingen kan komme i gang allerede fra det første semesteret. Du vil da begynne med å utarbeide en problemstilling i samarbeid med en veileder. I de påfølgende to semestrene anbefaler vi å ta valgemner parallelt med arbeidet med avhandlingen, mens du i det siste semesteret konsentrerer seg kun om avhandlingen.

De valgfrie emnene har alle samme form og struktur. Det blir gitt 10-12 seminar, og hvert av emnene har et pensum på 7-800 sider. Det er et arbeidskrav for emnene, enten en øvingsoppgave på 5 sider eller muntlig presentasjon. Eksamen i består av en semesteroppgave på 10-12 sider, hvor tema og problemstilling blir avklart med faglærer.

Evalueringen av masteroppgaven er todelt, og karakteren settes etter en helhetlig vurdering av både avhandlingen og en muntlig eksamen.

I tillegg til undervisningen vil du kunne ta del i arbeidsverkstedene og konferansene til forskningsgruppene: Etikk (ERG), Politisk filosofi (PDJ), Feministisk filosofi (FemPhil) og Miljøfilosofi (EPRG). Disse forskningsgruppene har knyttet til seg et nettverk av forskere, som du kan ta kontakt med i forbindelse med eget arbeid.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende grad i filosofi

Opptaksinformasjon

Opptakskravet til master i filosofi er fullført bachelorgrad i filosofi eller tilsvarende. Graden må ha minimum 80 studiepoeng i filosofi, hvorav minimum 20 studiepoeng er på 2000-nivå eller tilsvarende.

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre: Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen.

Studiet er åpent. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om studieplass.

Her finner du mer info om søknad om opptak

Læringsutbytte

Etter bestått studium har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Kan formidle egne filosofiske refleksjoner og problemløsninger ved hjelp av filosofiske begrep
 • Skal ha skaffet seg avansert kunnskap om de sentrale klassiske og samtidige teoriene og tradisjonene i filosofien. Skal ha inngåande kunnskap om både fagets historie og sentrale politisk filosofiske, etiske og analytiske teorier
 • Skal ha spesialisert kunnskap om det emnet og de filosofiske problemene som blir drøftet i masteroppgåven
 • Kan benytte filosofifagets teorier og tradisjoner i selvstendige og kritiske diskusjoner og analyser av nye område innenfor fagområdet
 • Kan analysere fagleg relevante problemstillinger og praktiske etiske og politiske spørsmål, med utgangspunkt i filosofifagets metoder, begrep, tradisjon og egenart

Ferdigheter:

 • Kan analysere og stille seg kritisk til ulike filosofiske teorier både i klassisk og samtidig filosofi, samt ulike vitenskaplige tradisjoner. Ferdighetene skal kunne brukes til kritisk analyse av filosofiske spørsmål og til å formulere selvstendige problemstillinger og argument
 • Kan gjennomføre selvstendig kritisk refleksjon og argumentasjon over ulike filosofiske problemstillinger, teorier og metoder, samt praktiske etiske og politiske problemstillinger, slik at det kan tjene som grunnlag for videre arbeid med filosofiske problem på en selvstendig måte på et vitenskapeleg nivå
 • Kan gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning i tråd med gjeldende forskingsetiske normer

Generell kompetanse:

 • Kan identifisere og analysere relevante praktisk-filosofiske, kunnskapsteoretiske og vitskapsteoretiske problemstillinger
 • Kan anvende kunnskapene og ferdighetene innenfor forskingsaktivitet og andre områder som krever argumentative og analytiske ferdigheter
 • Kan formidle egne filosofiske refleksjoner og problemløsninger ved hjelp av filosofiske begrep
 • Kan formidle og kommunisere klassiske og samtidige filosofiske teorier og problemstillinger, både fra et historisk og analytisk perspektiv, til både spesialister og andre, for eksempel elever og studenter på lavere nivå ( ex.phil).

Karrieremuligheter

Masterstudiet i filosofi gir deg analytisk spisskompetanse, evne til kritisk refleksjon og gode språklige ferdigheter. Dette er relevant kompetanse for yrker innen skole og utdanning, kulturinstitusjoner, politiske organisasjoner, naturforvaltning, ideelle organisasjoner, offentlig forvaltning og administrasjon, journalistikk, forlags-, medie- og formidlingsbransjen, og i næringslivet.

I kombinasjon med andre undervisningsfag og praktisk pedagogisk utdanning kvalifiserer en mastergrad i filosofi til undervisning i grunnskole og videregående skole.

Mastergradsprogrammet danner også grunnlaget for en videre forskerutdanning i faget filosofi.

Her kan du lese noen karriereintervju med tidligere studenter i filosofi ved UiT.

Utveksling

Det er mulig å bruke andre semesteret på å reise på utveksling. Vi anbefaler deg å benytte instituttet og fakultetets veletablerte utvekslingsavtaler. Før utreise må studenten ha en forhåndsgodkjenning, det vil si at faglærer hjelper studenten å velge emner som kan godkjennes som del av studiet.

Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet. For en oppdatert oversikt over hvilke universiteter studieprogrammet i filosofi har avtale med, vises det til UiTs nettside om internasjonalisering, eller ta kontakt med internasjonal koordinator.

Kvalifikasjon/tittel

MASTER I FILOSOFI

Alle utdanninger innen