Farmasi - master favoritt ikon

Universitet og høgskole
Masterstudiet i farmasi er et toårig heltidsstudium som bygger på en bachelorgrad i farmasi. I løpet av studiet vil du oppnå dypere forståelse innen legemiddelfremstilling, legemiddelbruk til den enkelte pasient, vurdering av terapi opp mot virkninger og bivirkninger, og analyse av samfunnets bruk av legemidler. Siste studieår er et masterprosjekt innenfor et av de farmasøytiske områdene som avsluttes med en masteroppgave. Etter avsluttet mastergrad kan man søke om autorisasjon som provisorfarmasøyt.  

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Masterstudiet er forskningsbasert og forbereder deg på rollen som helsepersonell samtidig som den gir grunnlag for videre studier og forskning. For de med bachelorgrad fra UiT starter studiet med et to måneders praksisopphold i apotek. For de med bachelor fra andre utdanningssteder og som har gjennomført seks måneders praksis i bachelorprogrammet, starter studiet med et påbygningsemne.

Første studieår inneholder videre emner innen de farmasøytiske fagområdene. Kommunikasjon, terapiveiledning og kontakt med pasienter og helsepersonell står sentralt.

Andre studieår vies i sin helhet til et masterprosjekt knyttet til et av forskningsområdene på IFA: forskningvedifa

Opptakskrav

Bachelorgrad i farmasi med en gjennomsnittskarakter på C

Opptaksinformasjon

 • Grunnlag for opptak er bachelorgrad i farmasi med en gjennomsnittskarakter C eller bedre
 • Antall studieplasser: 35
 • Søkere som tas opp på masterprogrammet i farmasi må legge fram politiattest ved studiestart.
 • Karaktersnittberegning: Når karaktersnittberegning gjøres foretas en omregning fra bokstav til tall. A=5, B=4, C=3 osv.Emner med vurderingen "bestått" tas ut av beregningen. Deretter vektes karakteren etter antall studiepoeng. For eksempel: Emne 1: 10 stp kar B (10x4), Emne 2: 20 stp kar C (20x3), Emne 3: 5 stp kar D (5x2). Summen deles på totalt antall studiepoeng, utregnet med to desimaler (Her: 40+60+10=110, 110/35=3,14). Dette tallet avrundes til nærmeste hele tall, som gjøres om til bokstav, i dette tilfellet en C. Grensen for å regnes til å ha C i snitt er 2,5.

Kravet om C i snitt er absolutt, dvs. ingen kommer inn med lavere snitt selv om vi har ledige studieplasser.

 • Utenlandske vitnemål: Søkere med utenlandsk utdanning utenfor Norden må ha norsk autorisasjon som reseptarfarmasøyt. Du må også dekke språkkrav i norsk og engelsk. Se på Samordna Opptak sine nettsider for mer info.. Karaktersnittberegning gjøres etter beste skjønn fra sak til sak.

I studiet forutsettes det at man behersker norsk på en sånn måte at man gjør seg godt forstått både skriftlig og muntlig

I sykehuspraksis er det krav om påkledning ifølge "Retningslinjer for bruk av arbeidstøy ved sykehusene i Helse Nord"

 

 • Innpass av ekstern utdanning: Har du utdanning som du tror overlapper med emner i vår mastergrad kan du søke om innpass for disse. Dette gjelder utdanning tatt i og utenfor Norge.

https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=347087&dim=179015

NB! Følg undervisningen som normalt fram til du har fått svar på søknaden.

Karrieremuligheter

Masterutdanning i farmasi gir grunnlag for å søke om autorisasjon som provisorfarmasøyt i Norge og EU.

Med en mastergrad i farmasi kan du søke autorisasjon som helsepersonell og får yrkestittelen provisorfarmasøyt.

Farmasøyter kan jobbe:

 • I apotek/sykehusapotek
 • På sykehus- og forskingslaboratorium
 • Som klinisk farmasøyt i tverrfaglige team i spesialisthelsetjenesten. Sykehjem og kommunehelsetjenesten er også i ferd med å rette et nødvendig fokus på klinisk farmasi og gode rutiner for legemiddelhåndtering.
 • I farmasøytisk industri (grunnforskning, klinisk forskning, produksjon, kvalitetskontroll, registrering og myndighetsarbeid, bivirkningshåndtering samt salg og markedsføring av legemidler)
 • I grossistfirmaer
 • I offentlig forvaltning og virksomhet (for eksempel Legemiddelverket, Helsedirektoratet, Relis, Folkehelseinstituttet og Giftinformasjonen)
 • I hjelpeorganisasjoner (Leger Uten Grenser, Farmasøyter uten Grenser)
 • Innen utdanning og forskning

Det er stor etterspørsel etter farmasøyter, spesielt i apotek. Lønnsbetingelsene er gode.

Apoteker er yrkestittelen for den som har det faglige og administrative lederansvaret for et apotek (driftskonsesjonær). Stillingen krever mastergrad i farmasi, og 2 års relevant yrkeserfaring.

Kvalifikasjon/tittel

MASTER I FARMASI

Tilbys ved:

 • Tromsø

Lignende utdanninger