Fakta

Sted:
Alta
Tromsø
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

18. januar 2023.

Om studiet

Vil du ta master og bli lektor? Ønsker du å fordype deg mer i et bestemt fag? Dette studiet er en mulighet for påbygging av lærerkompetanse for lærere i grunnskolen. Emnene er rettet mot hele grunnskolen, og du kan velge mellom følgende masterfag: engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag.

Programmets innhold

Studiet gjennomføres på deltid over 8 semester eller på heltid over 4 semester. Ved opptak velger studentene mellom følgende masterfag: engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag. Vær oppmerksom på at det ikke alle emnene er mulige å ta hvert studieår. Enkelte emner er samlingsbasert med samlinger over flere dager på bestemte uker gjennom semesteret, andre emner har undervisning på en fast ukedag gjennom semesteret. For enkelte emner kan man velge mellom studiested Tromsø eller Alta. Ta kontakt med studieadministrasjonen for mer detaljer. I de fleste emner har man undervisning sammen med studenter i grunnskolelærerutdanningen.

Studentene kan søke om innpass for emner knyttet til masterfaget, veiledning eller pedagogikk/profesjonsfaget som er tatt utenom opptakskravet.

Obligatoriske emner

LER-3680 Prosjektoppgave (15 stp.)
Prosjektoppgave er et FoU-prosjekt der studentene skal ta initiativ til, gjennomføre og evaluere et utviklingsprosjekt i egen praksis. Prosjektoppgaven tilbys kun i Tromsø.

LER-3500/LER-3510 Metode (15 stp.)
Emnet gir en teoretisk og praktisk gjennomgang av hvordan man utvikler forskningsdesign som kan anvendes i utforskning av relevante temaer innen opplæring i skolen.

Emnet skal være en integrert del av masterprosjektet og fungere som en start på masteroppgaven. I løpet av emnet skal en formulere sin egen problemstilling og lage en prosjektplan.

Masteremner (30 stp.)
I valgt masterfag vil studentene fordype seg i faglige og fagdidaktiske tema. Det er to masteremner på 15 studiepoeng i hvert masterfag. Masteremnene er felles for grunnskolelærerutdanningen 1-7.trinn og 5-10.trinn. Masteremner i samfunnsfag, naturfag og engelsk tilbys kun i Tromsø.

Masteremner norsk: LER-3100, LER-3101 (Tromsø)/ LER-3110, LER-3111 (Alta)

Masteremner matematikk: LER-3200, LER-3201 (Tromsø) / LER-3210, LER-3211 (Alta)

Masteremner samfunnsfag: LER-3250, LER-3251

Masteremner naturfag: LER-3300, LER-3301

Masteremner engelsk: LER-3150, LER-3151

Undervisningsopplegg

Arbeidsformene er forelesninger, seminarer med studentfremlegg, gruppedrøftinger, masterforum og praktiske øvelser. Det er obligatorisk oppmøte i hvert emne (se i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne).

Hvert emne har avsluttende eksamen. Hvilke eksamensformer som gjelder for hvert emne, står nærmere spesifisert i emnebeskrivelsene.

Avsluttende eksamen består av en skriftlig masteroppgave.

Innleveringsfristen på masteroppgaven er 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret.
Masteroppgaven kan skrives individuelt eller i en gruppe på to studenter. Omfang 60-70 sider / 24000-28000 ord, og 80-90 sider / 32000-36000 ord dersom oppgaven skrives i gruppe.

Karakterskala fra A - E for bestått og F for ikke-beståttt. Masteroppgaven kan kun framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form dersom arbeidet er bedømt til karakteren F (jfr. Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Tromsø, kapittel 5 § 26 (7).

Opptakskrav

Se under

Opptaksinformasjon

Fullført lærerutdanning (grunnskolelærer, allmennlærerutdanning, praktisk og estetisk lærerutdanning, faglærerutdanning) av minimum tre års omfang og med minimum 60 studiepoeng i valgte masterfag.

Bachelor/master + PPU med fordypning på minst 80 studiepoeng i valgte masterfag.

Opptak til masterstudiet foretas hvert høstsemester. Studiet er adgangsregulert med 30 studieplasser.


Læringsutbytte

Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:
Studenten får:

 • Omfattende og avanserte fagdidaktiske kunnskaper i masterfaget.
 • Solid kunnskap om forskning i masterfagets didaktikk.
 • Utvikle kunnskaper og holdninger som bidrar til å skape gode læringsresultatet for den enkelte elev.
 • Kritisk og selvstendig forståelse av læreplanens valg og prioriteringer innenfor masterfaget.
 • Kunnskaper om hvordan en gjennomfører FOU-arbeid som en del av lærerjobben.

Ferdigheter

Studenten skal:

 • Ha en dypgående kjentskap til hvordan å videreutvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i masterfaget, samt evne til å utvikle den enkelte grunnleggende ferdighet på tvers av fag.
 • Kunne anvende forskning for å planlegge undervisning på kort og lang sikt.
 • Kunne gjennomføre et selvstendig arbeid under veiledning og i tråd med forskningsetiske normer.

Kompetanse

Studenten skal kunne:

 • Anvende sin faglige kunnskap til å utvikle forskningsbasert undervisning i egen praksis.
 • Ha autoritet og kompetanse til å lede læringsarbeid og fungere som en ressursperson innenfor sitt masterfag.
 • Kommunisere avanserte sider ved forskning i masterfaget og kunne anvende dette til utviklingsarbeid i skolen.
 • Vurdere å utvikle egen praksis og bidra til kollegial fornyelse innenfor masterfaget.
 • Problematisere etablerte sannheter og ha en selvstendig og kritisk holdning til undervisning og læring generelt, og spesielt innenfor masterfaget.

Utveksling

Du kan få innpasset emner fra utenlandske universiteter som valgemner i mastergraden. Utenlandsopphold må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du HER.

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram HER.

Kvalifikasjon/tittel

MASTER I FAGDIDAKTIKK FOR LÆRERE

Alle utdanninger innen