Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 186887

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

8. januar 2024.

Om studiet

Engelsk er verdens mest brukte språk og snakkes av mennesker over hele verden. Ved å studere engelsk får du innblikk i mange ulike kulturer, en rik litterær historie og et stort språklig mangfold. Engelskstudiet åpner dører til en rekke arbeidsmuligheter både lokalt og internasjonalt. Du vil styrke dine analytiske og språklige ferdigheter og lære deg å forstå fortellinger som former hvordan vi tenker. I din studietid hos oss får du møte engasjerte lærere og spennende undervisning som vil øke din forståelse for det engelske språket, dets struktur og historie, men også for engelskspråklige kulturer verden rundt. Studiet gir kunnskap om fortiden og ferdigheter for fremtiden.

Gjennom studiet i engelsk lærer du om et bredt spekter innen engelsk kultur og litteratur, og får en solid kompetanse i basisferdighetene lese, skrive, snakke og lytte. Studiets litteraturdel omfatter innføringsemner og fordypningsemner i litteratur- og kulturhistorie og grunnleggende emner i litteratur- og kulturanalytisk metode. I studiets språkdel legges det vekt på opplæring i språkstruktur, språklig variasjon, språkanalytisk metode og bruken av det engelske språket globalt.

Undervisningsopplegg

Bachelorstudiet i engelsk krever at studentene jobber jevnt gjennom hele studieløpet. For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.

De fleste emnene er basert på forelesninger og lesing av pensumtekster. Enkelte emner har også seminargruppeundervisning. Oppgaver samles underveis, og hvert emne har en eksamen. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitaliserte læringsformer. Studenter skriver en bacheloroppgave i det siste semesteret.

Gjennom studieprogrammet vil studentene møte forskning utført av ansatte i engelsk språk og litteratur. Studenter vil få mulighet til å involvere seg i forskningsgrupper som Border Poetics, Phenomenology and Bodies of Knowledge, LAVA (Language Acquisition, Variation & Attrition), og CASTL-FISH (The Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics research group on Formal Investigations into Structure and Hierarchy).

Vurderingsformene som brukes i utdanningen varierer og er for eksempel skoleeksamen, hjemmeeksamen og semesteroppgave. Noen emner har også muntlig eksamen. Før man kan ta eksamen, må man få godkjent obligatoriske arbeidskrav. Nærmere informasjon om eksamensform og karakteruttrykk er å finne i hver enkelt emnebeskrivelse.

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 15.april 2023 (1. mars for søkere med realkompetanse.) https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=347915&dim=179005

https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=347915&dim=179005

Studiet er ikke adgangsbegrenset, det vil si at alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om opptak. Det anbefales gode ferdigheter i engelsk språk.

Læringsutbytte

Etter fullført bachelorgrad i engelsk har du følgende læringsutbytte:


Kunnskap

Du har:

 • bred kunnskap om engelsk litteratur, inkludert formelle trekk ved ulike sjangere
 • en oversikt over engelsk litteraturhistorie, knyttet til andre former for kulturelt uttrykk
 • en forståelse av de ulike former for litteratur på engelsk over hele verden
 • en bred kunnskap om engelsk språk, inkludert syntaks og fonologi
 • en oversikt over historien om utviklingen av det engelske språket
 • en forståelse av sentrale teoretiske perspektiver i lingvistikk og litteratur, og evne til å evaluere dem


Ferdigheter

Du kan:

 • lese, forstå, drøfte og kritisk vurdere forskning innen engelsk litteraturvitenskap og språkvitenskap
 • analysere språklig og litterært materiale og fortolke dette
 • skrive en klar, velstrukturert og detaljert tekst på engelsk, og utvise tilfredsstillende evne til å revidere eget arbeid


Generell kompetanse

Du kan:

 • arbeide i yrker som krever kunnskap i engelsk språk, kultur og litteratur, og i yrker som krever spesialisert kunnskap innen ett av feltene
 • formidle din kunnskap om språk og litteratur på engelsk skriftlig og muntlig ved bruk av små nyanser og med høy presisjon
 • formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig tilpasset ulikt publikum
 • argumentere logisk fra premiss til konklusjon og tenke kritisk om grunnleggende litterære, språklige og sosiokulturelle ideer og hypoteser
 • bruke dine litterære og språklige kunnskaper kreativt overfor nye problemstillinger

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer til arbeid innenfor litteratur- og kulturformidling, forlag, media og offentlig forvaltning. Kompetansen kan brukes i arbeid med oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet eller informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, arbeid ved museum og kulturinstitusjoner eller innen reiseliv, reklame og journalistikk.

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig mer globalisert verden! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont. Bachelorstudiet i engelsk legger til rette for utveksling i fjerde og/eller femte semester. Engelsk har egne avtaler, og det anbefales at studentene bruker disse, blant annet:

University of Limerick

Norwegian Study Centre, University of York

Det kan være mulig å benytte seg av andre utvekslingsavtaler ved UiT. UiT og HSL-fakultetet har flere åpne avtaler med universiteter verden rundt. Informasjon om søknadsprosessen, frister, og stipendmuligheter finner du på universitetets nettsider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling, ta kontakt med utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Kvalifikasjon/tittel

BACHELOR I ENGELSK

Alle utdanninger innen