Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Tromsø

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

REALFA

Poenggrenser 2021

 • 48.30 (primær)
 • 49.50 (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

186299

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Bioteknologi er en multidisiplinær fagdisiplin som ikke har noen skarp avgrensning i forhold til mange andre teknologier. Bioteknologien omfatter naturvitenskap og ingeniørvitenskap, og defineres som all teknologi som bruker mikroorganismer, planter- og dyreceller, eller deler av disse, til å skape kunnskap og å framstille eller modifisere produkter og som skal brukes til medisinske eller andre tekniske formål, til å forbedre planter og dyr, og til å utvikle mikroorganismer til spesifikk anvendelse. I nasjonal nordområdestrategi for 2020 står det: "Ny kunnskap og teknologi, blant annet innen bioteknologi og industriell prosessteknologi, gjør det mulig å produsere og utnytte de fornybare biologiske ressursene på nye måter. Bioteknologi utgjør en motor i utviklingen av bioøkonomien, og slik teknologi er sentral for framtidig utvikling av blå og grønne verdikjeder. Norge og Nord-Norge har gode muligheter for vekst og et klart fortrinn i å utnytte våre store sjø og havarealer, og ikke bare til økt matproduksjon, men også ved å ta i bruk restråstoffet og nye marine råvarer". Bioteknologimiljøet ved UiT har en tett kobling til medlemsbedrifter i den kunnskapsbaserte næringsklyngen Biotech North i Tromsø-regionen.

En god bioteknolog må ha et bredt fundament av kunnskaper og ferdigheter innen mikrobiologi, biokjemi, molekylærbiologi og kjemi. Emner som bidrar til dette har derfor en sentral plass i bachelorstudiet. I tillegg får du innsyn i mer anvendte sider av bioteknologien, med særlig vekt på bruk av bioteknologiske metoder generelt og anvendt på marine ressurser spesielt. Bachelor i bioteknologi er et heltidsstudium på tre år på tilsammen 180 studiepoeng.

Det første semesteret tar du kjemi og matematikk, som er viktige støttefag for de videre studiene, og et introduksjonsemne i biologi. I andre semester gis bred innføring i molekylær- og cellebiologi, mikrobiologi og ex.phil. De obligatoriske emnene på andre og tredje år gir faglig fordypning i molekylært rettet biologi, mikrobiologi og bioteknologi. Samtidig gis innsikt i de mulighetene som ligger i å utnytte genetiske ressurser og bioaktive forbindelser - særlig med utgangspunkt i det biologiske mangfoldet som finnes i nordlige marine økosystemer. Du har også valgemne i 3. og 6. semester der du kan spisse kompetansen innen ulike fagområder.Se alle detaljer i neste meny "Oppbygging av studiet". Du vil få trening i å planlegge, gjennomføre og rapportere et selvstendig, forskningspreget prosjekt. I løpet av siste studieår må det skrives en selvstendig bachelorgradsoppgave. Den kan være basert på et eksperimentelt arbeid i en forskningsgruppe, gjerne i samarbeid med en bedrift, eller være et litteraturstudium.

Undervisningsopplegg

Eksamen:
I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av emnebeskrivelsene. Noen av emnene kan ha ett eller flere arbeidskrav som må godkjennes før man kan framstille seg til eksamen. Det kan være obligatoriske laboratorierapporter, ekskursjon- og toktrapporter, presentasjoner og/eller obligatorisk oppmøte på seminarundervisning.

Eksamensformer kan være skriftlig, muntlig, hjemmeeksamen, rapporter eller presentasjoner. Skriftlige innleveringer leveres som regel inn i WiseFlow, som er et digitalt eksamenssystem.

Undervisning:
Det brukes ulike undervisningsformer som forelesning, lab, tokt, presentasjon av oppgaver, selvstudium, skriving av labrapporter og gruppearbeid. Undervisningsplattformen er Canvas.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse + Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende fag:
Matematikk (R1+R2)
Fysikk (1+2)
Kjemi (1+2)
Biologi (1+2)
Informasjonstekn. (1+2)
Geofag (1+2)
Teknologi og forskn.lære (1+2)

Eller 2MX/2MY/3MZ + 3MX/3FY/3KJ/3BI (etter Reform 94).

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Studiet har 15 studieplasser og er adgangsregulert. 

Poengrensene for opptaket høst 2020 var:
Hovedopptak 51,7. Ordinær førstegangsvitnemålskvote 49,2 og suppleringsopptak 51,7 (ord) og 49,2 (førsteg).

Målgruppe:

Bioteknologiprogrammet henvender seg til de med bakgrunn i realfag og med spesiell interesse for bioteknologi, herunder fag som biologi, mikrobiologi og kjemi.

Læringsutbytte

Etter fullført utdannelse forventes det at kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • har bred kunnskap og forståelse av det biokjemiske, cellulære og genetiske grunnlaget for liv
 • har bred kunnskap om strategier for isolering og karakterisering av bioaktive molekyler/gener med potensiale for medisinsk og annen anvendelse
 • kjenner til mangfoldet av næringsvirksomheter med bioteknologisk utgangspunkt - med særlig vekt på utnyttelse av marine ressurser

Ferdigheter

 • har trening og behersker ferdigheter innen bioteknologi som molekylærbiologisk, og biokjemisk eksperimentelt arbeid
 • kan anvende statistiske metoder og bioinformatikk for å analysere og systematisere eksperimentelle data
 • har ferdigheter i innhenting, kritisk vurdering og bruk av relevant fagstoff
 • har skrive- og formidlingstrening – blant annet gjennom utarbeiding av en selvstendig bacheloroppgave

Generell kompetanse

 • har forutsetninger for å kunne utføre generelt bioteknologisk og molekylært eksperimentelt selvstendig arbeid
 • har forutsetninger for å analysere og formidle resultatene av eksperimentelt arbeid
 • kan formidle skriftlig og muntlig sentrale deler av det bioteknologiske fagfeltet som teorier, problemstillinger og løsninger
 • har forståelse av hva som ligger i begrepet vitenskapelige metoder og forutsetning for kritisk vurdering av informasjon som er offentlig tilgjengelig innen bioteknologiområdet
 • kjenner til mulighetene for anvendelse av (marine) biologiske ressurser innen bioteknologisk forskning og utvikling

Karrieremuligheter

Utdanningen gir et god grunnlag i generell bioteknologi og kvalifiserer for jobber i næringsliv med stor grad av innovasjon, i produksjonsbedrifter innen bioteknologiske næringer (marine næringer), samt innen forskning.

Utdanningen kvalifiserer til opptak til Master in Marine Biotechnology (UiT, karakterkrav: minimum snittkarakter C, alle karakterer teller). Det vil også kunne kvalifisere til masterprogrammer ved andre universiteter i inn- og utland.

Utveksling

For studentene på programmet vil det være muligheter for utenlandsopphold i fjerde semester. Studenter som skal på utenlandsopphold må ha gjennomført og bestått eksamener i emner tilsvarende minimum 60 studiepoeng. Et utenlandsopphold kan gi faglige, språklige og kulturelle opplevelser som gir verdifull tilleggskompetanse - og minner for livet! De siste årene har bioteknologistudenter vært på utveksling til Aberdeen (Skottland).

Ta kontakt med studieveileder på programmet før du søker om utveksling. De fleste avtalene vil kreve noe egeninnsats fra studenten før alt er på plass. Studentene som har vært i utlandet kommer tilbake med erfaringer og opplevelser de ikke ville vært foruten.

Kvalifikasjon/tittel

BACHELOR I BIOTEKNOLOGI

Alle utdanninger innen