Fakta

Sted:
Kabelvåg
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

25. april 2023.

Om studiet

Aldri før i historien har det blitt produsert og konsumert så store mengder bilder og i så høy hastighet som nå. Aldri før har vi vært omringet av så mange skjermer, i så mange ulike rom. Å bli en filmskaper handler ikke om å kunne styre store penger og crew. Det handler om å kunne se, tenke, føle og forstå. Studiet legger vekt på å diskutere og forholde seg til bevegelige bilder og deres rolle i samfunnet, både ved egen produksjon og ved refleksjon. Gjennom utdanningen skal studentene delta i ulike samarbeidsprosesser som ansvarliggjør dem i etiske, kunstneriske og politiske problemstillinger i produksjon av bevegelige bilder, som individer og som en del av et kollektiv.

Studiet i bevegelige bilder legger vekt og fokus på studentenes individuelle praksis, og på at du etter endt studie skal kunne fungere som en selvstendig filmskaper som kan ta ansvar for hele prosessen. Med dette menes fra idé og konsept til produksjon, etterarbeid og distribusjon. Studentene utdannes ikke til å fylle spesifikke roller (som regi, klipp, produsent m.m), men man blir oppmuntret til å utforske, teste og eksperimentere med tradisjonelle rolleforståelser og produksjonsmetoder. Studiet legger vekt på å utforske metoder for kollektiv tenkning og praksis innenfor et felt som er i rivende utvikling, både teknologisk og innholdsmessig. Som student vil du bidra til dine medstudenters arbeid, og de til ditt i det som er et selvorganisert studentkollektiv.

Studiet består av seks emner og emnene bygger innholdsmessig suksessivt på hverandre. Det er derfor ikke mulig å stokke om på dem.

Undervisningsopplegg

Info kommer

Opptakskrav

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt opptaksprøve.

Innkalling til opptaksprøve er basert på søknad som skal inneholde:

 • Motivasjonsbrev som begrunner hvorfor søkeren vil begynne på studiet
 • Dokumentasjon på utdanning og praksis (vitnemål og attester)
 • Dokumentasjon (portefølje) av kunstnerisk virksomhet (det vil si alt som kan være relevant innenfor produksjon av bevegelige bilder)

Læringsutbytte

Etter fullført bachelorgrad i bevegelig bilder skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten har bred kunnskap i å utvikle, planlegge og gjennomføre egne selvstendige og relevante filmkunstneriske arbeider innenfor feltet bevegelige bilder, samt å reflektere over, presentere og sirkulere arbeidene i relevante sammenhenger.

Dette innebærer at kandidaten:

 • har bred kunnskap om bevegelige bilders historie, tradisjoner, egenart , problemstillinger og plass i

samfunnet

 • har bred kunnskap om relevante teorier, metoder, prosesser og forsknings- og utviklingsarbeid, og kan relatere eget arbeid til en filmfaglig kontekst
 • kan analysere eget filmpråk og identifisere meningsproduserende elementer i det, og kan se sitt arbeide i en kunstnerisk og samfunnsmessig sammenheng og i lys av større samfunnsmessige temaer og diskusjoner
 • kan sammenligne, anvende og holde seg oppdatert om relevante teorier og debatter omkring bevegelige bilders funksjon og betydning i samfunnet
 • har bred kunnskap om forskjellige produksjonstekniske muligheter og begrensninger innen produksjon av bevegelige bilder, og kan velge nødvendige tekniske hjelpemidler eller identifisere behov for ekstern kompetanse for å realisere sitt filmkunstneriske prosjekt
 • har bred kunnskap om og erfaring innen samarbeid og kollektive prosesser
 • har bred kunnskap om og erfaring med både å planlegge, organisere og realisere produksjoner, og selv å inngå i forskjellige funksjoner og roller i ulike former for produksjoner av bevegelige bilder.
 • har bred kunnskap om grunnleggende entreprenørskap, det vil si innovasjonstenkning selvorganisering, kunnskap om etablering av rammer for arbeid, økonomi, finansiering, ledelse, med mer

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan utøve selvstendig kunstnerisk arbeid innen bevegelige bilder med relevante faglige verktøy, teknikker og utrykksformer, spesielt bilde, lyd, montasje og fremvisning
 • kan identifisere og formidle egne filmkunstneriske intensjoner, metoder og prosesser, herunder å analysere eget filmpråk og identifisere meningsproduserende elementer i det, og foreta begrunnede valg
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere og/eller videreutvikle denne
 • kan foreta bevisste valg av relevante visnings- og publiseringsplattformer for presentasjon og sirkulasjon av eget arbeid, og jobbe bevisst mot disse, også organisatorisk
 • kan identifisere, anvende og formidle sentralt fagstoff, referanser, problemstillinger og relevant kildestoff for å belyse en aktuell problemstilling

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har innsikt i og bevissthet omkring relevante faglige, yrkesetiske, politiske og filosofiske spørsmål
 • kan planlegge, gjennomføre og lede forskjellige typer filmkunstneriske prosjekter over tid, både kunstnerisk såvel som praktisk, organisatorisk og økonomisk
 • kan forstå, oppsøke og/eller skape og bruke relevante omgivelser, situasjoner og samarbeidspartnere i relasjon til realisering av eget arbeid innen bevegelige bilder
 • kan operere som deltaker i en gruppe eller i teamwork, og motta instrukser fra andre
 • kan planlegge, organisere og lede samarbeid og kollektive prosesser som del av realisering og/eller presentasjon av eget og/eller andres filmkunstneriske arbeid
 • kan identifisere, utvikle og artikulere faglige synspunkter og erfaringer og gjennom dette bidra til utvikling av godt samarbeid og gode faglige standarder og praksis
 • kjenner til og kan orientere seg i kunsterisk utviklingsarbeid, forskning, nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor og omkring bevegelige bilder

Karrieremuligheter

Studieprogrammet gir grunnlag for arbeid som filmskaper med egen kunstnerisk praksis, men åpner også mot flere områder hvor bevegelige bilder organiseres, produseres, distribueres og vises.

Ved siste gjennomførte alumni-undersøkelse (2020) kommer det frem at 79% av uteksaminerte studenter etter endt utdanning, er profesjonelt aktive innenfor feltet og de tilhørende bransjer. 69% oppgir at de skaper økonomi omkring eget arbeide.

Utveksling

Info kommer

Kvalifikasjon/tittel

BACHELOR I BEVEGELIGE BILDER

Alle utdanninger innen