Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

18. januar 2023.

Om studiet

I årene som kommer vil behovet for helsepersonell med avansert og spesialisert kompetanse om aldring og geriatri øke. En mastergrad i aldring og geriatrisk helsearbeid er derfor en utdanning for fremtiden. Dette masterstudiet møter samfunnets behov for helsepersonell med spesialisert kunnskap om normale aldringsprosesser og avansert kunnskap om forebygging, behandling, omsorg, og rehabilitering ved sykdom og funksjonssvikt hos eldre mennesker. Demografi, fag, tjenester og samfunn i endring krever fagpersonell som sikrer kvaliteten i helsetjenesten - og som kan sette i gang, gjennomføre, evaluere, og analysere relevante tiltak. Studiested er Tromsø, men med mulighet for desentralisering, forutsatt tilstrekkelig antall studenter på desentralisert studiested. (Ved forrige opptak i 2022 ble det etablert studiegrupper i Harstad og Narvik for gjennomføring av fagspesifikke emner. Fellesemnene gjennomføres i Tromsø)

Master i aldring og geriatrisk helsearbeid er et samlingsbasert deltidsstudium ved UiT Norges arktiske universitet. Studiet gir 120 studiepoeng over tre år.

Studieprogrammet bygger på vitenskapelig kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerens preferanser og verdier.

Gjennom studiet oppøver du kompetanse på å kritisk analysere egen fagtradisjon og fagutøvelse, forholde deg aktivt til fremtidens utfordringer, tenke nytt og drive forbedringsprosesser. Master i aldring og geriatrisk helsearbeid fremmer dine analytiske evner og kompetanse på håndtering av sammensatte problemstillinger. Du vil gjennomføre avgrensede, etisk forsvarlige forskningsprosjekter, og vil kunne inngå i forskningsgrupper. Masterstudiet gir grunnleggende kompetanse i helsefaglig forskning, og gir mulighet til videre doktorgradsstudier (PhD).

Undervisningsopplegg

Undervisning og læring skjer individuelt og i grupper gjennom forelesning, veiledning, seminar, skriving, praktiske øvelser, litteraturstudier og praksisstudier. Undervisningen er studentaktiv og kan foregå både digitalt og fysisk. Ved studiestart blir det etablert langsgående studiegrupper.

Det kreves obligatorisk oppmøte til timeplanfestet undervisning i fellesemnene. Krav om obligatorisk oppmøte på mastergradsseminarer i femte og sjette semester framgår av emnebeskrivelsen for HEL-3963.

Hvert emne avsluttes med eksamen.

Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium som strekker seg over tre år. Arbeidsomfanget som må legges til grunn for å nå læringsmålene for ett studieår er 1000 – 1200 timer. For å nå læringsutbyttebeskrivelsene må studentene forvente å arbeide cirka 25 timer i uken med studiene, inkl. forelesninger, seminarer, selvstudium og praksisstudier.

Opptakskrav

Søkere må dokumentere:

 • Bachelorgrad innen helse- og sosialfag fra høgskole eller universitet, for eksempel sykepleie, fysioterapi, ergoterapi og vernepleie.
 • Minimum ett års relevant praksis.

Opptaksinformasjon

Søkere må dokumentere:

 • Bachelorgrad innen helse- og sosialfag fra høgskole eller universitet, for eksempel sykepleie, fysioterapi, ergoterapi og vernepleie.
 • Minimum ett års relevant praksis.

Studenten må fremskaffe politiattest som leveres inn senest ved semesterstart.

Søknadsweb åpner 1. februar.

Opptaksgrenser ved tidligere opptak:

2022 - alle kvalifiserte

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette masterprogrammet skal du ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • ha utviklet innsikt i eldre menneskers livssituasjon, og kan anvende kunnskaper i samhandling med eldre mennesker, pårørende og andre
 • ha avansert kunnskap i gerontologi og geriatri og spesialisert kunnskap innen et avgrenset felt av gerontologi og geriatri
 • kunne anvende kunnskap som ivaretar brukerperspektivet
 • ha inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teorier og metoder i arbeidet med og for eldre mennesker

Ferdigheter:

 • har avansert kompetanse i å observere, vurdere, formulere og planlegge relevante tiltak samt evaluere i samarbeid med andre faggrupper, og i samvalg med eldre mennesker, pårørende og andre
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike faktorer som påvirker eldre menneskers livssituasjon, og anvender disse til å strukturere og iverksette forebyggende og helsefremmende tiltak
 • kan kritisk analysere sammenhenger mellom tenkning, fagutøvelse, fagspråk og fagformidling, faglig utviklingsarbeid og forskning
 • kan bruke relevante metoder i forskning og utviklingsarbeid på en selvstendig måte i arbeidet med og for eldre
 • kan gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning

Generell kompetanse:

 • kan integrere vitenskapelig kunnskap, erfaringskunnskap og brukererfaringer i sin praksis
 • kan anvende avanserte kunnskaper innen forebygging, helsefremming, behandling, omsorg og veiledning i møte med eldre mennesker, pårørende og andre parter, og i samarbeid med andre faggrupper
 • kan kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner i tverrfaglig samarbeid, og med spesialister, sivilsamfunn og allmennheten
 • kan iverksette rehabiliterende tiltak på person- og samfunnsplan i samarbeid med andre faggrupper
 • kan analysere og forholde seg kritisk til vurderinger og beslutninger på et rettslig og etisk holdbart grunnlag og er kritisk til egen yrkesrolle
 • kan formidle faglig kunnskap og erfaringer selvstendig, og anvender fagområdets uttrykksformer på en korrekt måte
 • kan anvende sine kunnskaper innen fagområdet i undervisning, veiledning, fagutvikling, ledelse og pasientoppfølging
 • kan identifisere, strukturere og formulere faglige problemstillinger for å bidra til nytenkning og innovasjon i eget fagområde

Karrieremuligheter

Fullført masterutdanning gir spesialisert helsefaglig klinisk kompetanse innen fagfeltet aldring, geriatri, alderspsykiatri og eldreomsorg. Utdanningen kvalifiserer for å gjennomføre faglig utviklingsarbeid og for deltakelse i forskningsprosjekter.

Studiet kvalifiserer for faglig ledelse og fagutviklingsstillinger i helsevesenet, undervisningsstillinger ved høgskoler og universitet og for opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap.

Kvalifikasjon/tittel

MASTER I ALDRING OG GERIATRISK HELSEARBEID

Alle utdanninger innen