Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Matematikk
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 54
Søknadskode (SO): 217655
Norsk
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 217651

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

3. mars 2023.

Studiets oppbygging

Har du lyst på et variert, utfordrende og meningsfylt yrke der du jobber med unge mennesker? Et yrke hvor du får muligheten til å bidra positivt til unge menneskers læring og opplevelser av mestring? Med grunnskolelærerutdanning for 5. til 10. trinn er du kvalifisert til å undervise på mellomtrinnet i barneskolen og på ungdomsskolen. Ved å bli lærer velger du også et sikkert yrke og et yrke for fremtiden. Du kan jobbe i hele landet. Dette er en masterutdanning, hvor du blir lektor og vil få en god startlønn.

Ved UiS må du velge matematikk eller norsk som ett av undervisningsfagene dine. Et av disse fagene kan være masterfag, men du kan også velge master i kroppsøving, engelsk, samfunnsfag, og spesialpedagogikk.

Om grunnskolelærerutdanning på UiS

Studiet har mye obligatorisk undervisning. Hvert semester er det en undervisningsfri studieuke som sammenfaller med grunnskolens høst- og vinterferie.

Ved UiS får du forskningsbasert undervisning. Det betyr at du får en relevant og solid utdanning fordi lærerne dine har forsket selv og/eller baserer sin undervisning på oppdatert forskning. For eksempel gjennomføres deler av grunnskolelærerutdanningen i samarbeid med de nasjonale forsknings- og kompetansesentrene Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret, som begge er en del av UiS. Disse sentrene er helt i front på leseforskning og spesialpedagogikk.

Mastergraden vil også være en grunnkvalifikasjon som kan gi mulighet til opptak på ulike doktorgradsprogram, deriblant fakultets doktorgradsprogram.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse. Det er to alternative måter å dekke opptakskravet til lærer på.
Du må enten dokumentere:

  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
  • minst 35 skolepoeng.

eller

  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
  • minst 40 skolepoeng.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Det er krav om politiattest og plikt til tuberkuloseundersøkelse.

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Læringsutbytte

Fordypning norsk

Som grunnskolelærer formidler du kunnskap til barn og unge. Du skal motivere til lærelyst gjennom å tydeliggjøre læringsmål og bruke varierte arbeidsmåter for at elever skal nå målene. På studiet lærer du hvordan du kan legge opp til og gjennomføre undervisning i tråd med mål og ambisjoner i læreplanene. Du lærer også å bruke pedagogiske opplegg og arbeidsmetoder for at elevene skal kunne lære på en best mulig måte. I tillegg vil du lære å lede og tilrettelegge for gode og kreative læringsmiljøer og tilpasse opplæringen etter ulike elevers behov. Du vil også lære mer om det helhetlige opplæringsløpet med vekt på overgang fra barnetrinn og videre til ungdomstrinn og videregående opplæring.

Fordypning matematikk

Gjennom matematikkfaget for trinn 5-10 utvikler du undervisningskunnskap i matematikk. Du får en solid og reflektert forståelse for den matematikken elevene skal lære og hvordan denne utvikles videre på de neste trinnene i utdanningssystemet. Videre får du matematikkfaglig kunnskap som er særegen for lærerprofesjonen. Som grunnskolelærer formidler du kunnskap til barn og unge. Du skal motivere til lærelyst gjennom å tydeliggjøre læringsmål og bruke varierte arbeidsmåter for at elever skal nå målene. Du lærer også å bruke pedagogiske opplegg og arbeidsmetoder for å bidra til at elevene kan lære på best mulig måte.

Karrieremuligheter

Som grunnskolelærer kan du jobbe med undervisning fra 5. til 10. trinn. Du får en god pedagogisk kompetanse som også kan anvendes i andre yrker. Med femårig master vil du få lektorstatus og lektorlønn.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10

Alle utdanninger innen