Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 5 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsinformasjon:
Matematikk
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 54
Søknadskode (SO): 217655
Norsk
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 217651

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

14. mars 2022.

Om studiet

Synes du det er gøy å formidle kunnskap på en best mulig måte? Da bør du søke på en grunnskolelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger.

Studiets oppbygging

Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn kvalifiserer deg til å undervise på mellomtrinnet i barneskolen og på ungdomsskolen (aldersgruppen 10 til 16 år). Utdanningen går over fem år og gir deg en mastergrad etter avsluttet studium. Tittelen du får er lektor.

Master i grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 omfatter to undervisningsfag på 60 studiepoeng, der det ene faget utgjør masterfaget. I tillegg skal du ha pedagogikk og elevkunnskap og ett valgfag.

Ved UiS må du velge matematikk eller norsk som ett av undervisningsfagene dine. Et av disse fagene kan være masterfag, men du kan også velge master i kroppsøving, engelsk, samfunnsfag, og spesialpedagogikk.

Vil du bli norsklærer? Velkommen til et av skolens viktigste fag!

I tillegg til norsk som linjefag skal du også velge ett fordypningsfag. Du kan velge kroppsøving, engelsk, samfunnsfag, naturfag og kunst og håndverk. I tillegg skal du ha et valgfag: KRLE, musikk, mat og helse, drama eller pedagogikk/spesialpedagogikk (eller et av fordypningsfagene). Om du vil kan du også skrive master i fordypningsfaget ditt

Lyst til å bli den gode matematikklæreren? Velg matematikk-linjen 5-10!

På denne linjen skal du ha 60 studiepoeng med matematikk for lærere. Det vil gjøre deg i stand til å undervise med faglig trygghet i matematikk på en reflektert, variert og inspirerende måte som tar hensyn til elevenes ulike behov, interesser og bakgrunn. I tillegg til matematikk skal du velge ett fordypningsfag, og du kan velge mellom kroppsøving, engelsk, samfunnsfag, naturfag og kunst og håndverk. I tillegg skal du ha et valgfag: KRLE, musikk, mat og helse, drama eller pedagogikk/spesialpedagogikk (eller et av fordypningsfagene).

Om grunnskolelærerutdanning på UiS

Studiet har mye obligatorisk undervisning. Hvert semester er det en undervisningsfri studieuke som sammenfaller med grunnskolens høst- og vinterferie.

Ved UiS får du forskningsbasert undervisning. Det betyr at du får en relevant og solid utdanning fordi lærerne dine har forsket selv og/eller baserer sin undervisning på oppdatert forskning. For eksempel gjennomføres deler av grunnskolelærerutdanningen i samarbeid med de nasjonale forsknings- og kompetansesentrene Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret, som begge er en del av UiS. Disse sentrene er helt i front på leseforskning og spesialpedagogikk.

Mastergraden vil også være en grunnkvalifikasjon som kan gi mulighet til opptak på ulike doktorgradsprogram, deriblant fakultets doktorgradsprogram.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse. Det er to alternative måter å dekke opptakskravet til lærer på.
Du må enten dokumentere:

  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
  • minst 35 skolepoeng.

eller

  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
  • minst 40 skolepoeng.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Det er krav om politiattest og plikt til tuberkuloseundersøkelse.

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Læringsutbytte

Fordypning norsk

Som grunnskolelærer formidler du kunnskap til barn og unge. Du skal motivere til lærelyst gjennom å tydeliggjøre læringsmål og bruke varierte arbeidsmåter for at elever skal nå målene. På studiet lærer du hvordan du kan legge opp til og gjennomføre undervisning i tråd med mål og ambisjoner i læreplanene. Du lærer også å bruke pedagogiske opplegg og arbeidsmetoder for at elevene skal kunne lære på en best mulig måte. I tillegg vil du lære å lede og tilrettelegge for gode og kreative læringsmiljøer og tilpasse opplæringen etter ulike elevers behov. Du vil også lære mer om det helhetlige opplæringsløpet med vekt på overgang fra barnetrinn og videre til ungdomstrinn og videregående opplæring.

Fordypning matematikk

Gjennom matematikkfaget for trinn 5-10 utvikler du undervisningskunnskap i matematikk. Du får en solid og reflektert forståelse for den matematikken elevene skal lære og hvordan denne utvikles videre på de neste trinnene i utdanningssystemet. Videre får du matematikkfaglig kunnskap som er særegen for lærerprofesjonen. Som grunnskolelærer formidler du kunnskap til barn og unge. Du skal motivere til lærelyst gjennom å tydeliggjøre læringsmål og bruke varierte arbeidsmåter for at elever skal nå målene. Du lærer også å bruke pedagogiske opplegg og arbeidsmetoder for å bidra til at elevene kan lære på best mulig måte.

Karrieremuligheter

Som grunnskolelærer kan du jobbe med undervisning fra 5. til 10. trinn. Du får en god pedagogisk kompetanse som også kan anvendes i andre yrker. Med femårig master vil du få lektorstatus og lektorlønn.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10

Alle utdanninger innen