Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 48.80 (primær)
  • 51.50 (ordinær)
Studieplasser: 50
Søknadskode (SO): 185883

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

12. februar 2024.

Om studiet

Hvorfor er noen land rike og andre fattige? Hvordan påvirker klimaendringer utvikling i det globale Sør? Er det mulig å få til en bærekraftig utvikling? Utviklingsstudier og bærekraft er for deg som er opptatt av hvordan det jobbes med å få til en mer rettferdig verden.

Innhold i studiet

På utviklingsstudier lærer du om forhold i land i det globale sør og relasjoner mellom disse og land i nord. Det er store forskjeller mellom rike og fattige land, men mange land i sør opplever økonomisk vekst og større internasjonal innflytelse. Vil disse endringene bidra til en jevnere fordeling og redusert fattigdom, eller skapes nye konfliktlinjer om tilgang til og fordeling av makt og ressurser? Land i det globale sør er ofte mer påvirket av klimaendringer enn land i nord. Et grunnleggende spørsmål blir hvordan utvikling kan være mest mulig bærekraftig samtidig som den sikrer bedre levekår i fattige land.

I utviklingsstudier settes fokus på årsaker til ulikhet og fattigdom. Sentrale spørsmål er hvordan ressurser, historie og internasjonale forhold spiller inn. Hvordan kan utvikling skje på en måte som ivaretar målsetning om at utvikling skal være bærekraftig? Og hva er ulike forståelser av bærekraft?

Utviklingsstudier er opptatt av rollen internasjonale institusjoner spiller i forhold til utviklingsprosesser i fattige land, og hvordan denne prosessen påvirkes utvikling av samspillet mellom internasjonale, nasjonale og lokale aktører. Et viktig spørsmål er hvordan kan folk inkluderes og selv ha påvirkning på lokal og nasjonal utvikling, og det settes fokus på rollen utdanning, menneskerettigheter, krig og bistand spiller.

Tverrfaglighet og feltarbeid

Utviklingsstudier er et tverrfaglig bachelorprogram som gir deg en unik anledning til å belyse utvikling fra ulike fagområder, og er det eneste studieprogrammet i utviklingsstudier i Norge som tilbyr en mulighet til å kombinere egne utviklingsemner med emner fra fire fagområder:

  • Statsvitenskap: handler om å forstå og analysere politikk, politiske institusjoner og prosesser på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.
  • Sosialantropologi: handler om å observere og sammenligne kulturer og samfunn. Du lærer om hvordan og hvorfor menneskene fungerer sammen, enten det er snakk om en liten gruppe beboere i en landsby eller urbane områder.
  • Samfunnsgeografi: handler om forholdet mellom samfunn og naturmiljø, og hvordan sosiale, politiske og økonomiske prosesser kommer til uttrykk geografisk.
  • Samfunnsøkonomi: handler om valg og effekten av valgene - for enkeltindivider og for samfunnet. Det handler om fordeling og bruk av ressurser, og om samspillet mellom individer, bedrifter og myndigheter.
  • I løpet av studiet vil du få emner innenfor hvert av de fire fagområdene, og du får anledning til å velge en fordypning i ett av fagområdene senere. Fordypningen du velger danner grunnlag for videre masterstudier.

    Det siste semesteret får du anledning til å gjøre et feltarbeid i et utviklingsland i forbindelse med den avsluttende bacheloroppgaven. Du får mulighet til å gjennomføre et feltarbeid i et land i sør over et tema og land du selv kan velge. Feltarbeidet varer som regel i 4-6 uker der du reiser sammen med en liten gruppe andre studenter. Her kan du få et førstehånds innblikk og forståelse for utviklingsspørsmål. Feltarbeid i et utviklingsland er valgfritt.

Jobb og videre studier

Utviklingsstudenter gir utgangspunkt for mange spennende jobbmuligheter, både i Norge og internasjonalt. Tidligere studenter med bachelor i utviklingsstudier jobber blant annet som rådgivere i norske organisasjoner, eller som prosjektansvarlig i kommunesektoren og departementer i Norge. Andre har blitt ansatt i internasjonale organisasjoner slik som UN Women, Røde Kors og Redd Barna, eller som praktikanter hos utenriksdepartementet i utlandet.

På studiet tilegner du deg en bred og sammensatt forståelse av utviklingsspørsmål. Denne kompetansen blir stadig viktigere i et internasjonalisert arbeidsliv, mens kunnskap knyttet til bærekraft og klima blir mer og mer ettertraktet hos arbeidsgivere.

Avhengig av fordypning kvalifiserer du til opptak til masterprogram i samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi, statsvitenskap, sosialantropologi og andre tverrfaglige masterprogrammer. Les mer om jobb og videre studier.

Finn din fremtid

Å forberede seg til livet etter studiene er en prosess som går over tid og som starter tidlig. Finn din fremtid er et tilbud for å gjøre det lettere for deg å oppdage dine muligheter underveis i studietiden. Du vil lære om hvordan du kan planlegge og sette gode mål for deg selv, og hva du kanskje ikke kan planlegge for. Du vil få innsikt i hva som kan være relevant erfaring på veien videre og hvordan du kan bruke studietiden til å utforske dine muligheter for videre studier eller jobb. Du vil få konkrete verktøy på veien som du kan bruke til å finne din retning.

Les mer om karriereemner

Studier i utlandet

Om du ønsker tilbyr utviklingsstudier mulighet til å studere et semester i utlandet i løpet av studiet. Universitetet i Oslo har samarbeidsavtaler med universiteter over hele verden, og du har mange muligheter å velge mellom. Mange som studerer utviklingsstudier finner det interessant å studere i Afrika, Asia eller Latin-Amerika. Les mer om studieopphold i utlandet. Utviklingsstudier har også en øremerket avtale til New School, New York, USA. Utover det har egne fordypningsløp åpner opp for ulike utvekslingsmuligheter, se egen oversikt. Her finnes det mange spennende muligheter for deg som ønsker å kombinere studier i Norge med et opphold i utlandet.

Blogg fra utveksling

En student på utviklingsstudier har bloggetom sitt opphold i India.

UiO forøvrig har samarbeidsavtaler med universiteter over hele verden, og du kan studere et semester i utlandet i løpet av studiet. For deg som studerer utvikling vil det kanskje være interessant å studere i Afrika, Asia eller Latin-Amerika. Les mer om studieopphold i utlandet.

Studiemiljø

Utviklingsstudier er kjent for å ha godt sosialt miljø! Et aktivt programutvalg jobber for å inkludere alle studenter på programmet med hytteturer, fagseminarer, uformelle lunsjer/frokoster, julebord og sommerfest. Hver vår arrangerer de også studietur til utlandet. Armenia, Russland, Balkan og Genéva har vært blant reisemålene. Les mer om studiemiljøet.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen