Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALR2
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 185860

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

20. desember 2023.

Om studiet

Vil du lage morgendagens medisiner, eller finne løsninger som kan redusere forurensing av kloden? Verdensledende forskere og prisvinnende forelesere sikrer deg gode muligheter for relevante jobber innen fornybar energi, helse og miljø.

Teoretisk kunnskap og praktisk erfaring

På kjemistudiet lærer du om stoffene som bygger opp verden rundt oss, og du lærer hvordan du kan lage nye kjemiske forbindelser med spesielle egenskaper. I biokjemi bruker du dette grunnlaget for å forstå hva som skjer på molekylnivå i levende organismer.

Hos oss blir du kjent med landets fremste forskningsmiljø i kjemi. I undervisningen får du jobbe både teoretisk i forelesninger og gruppetimer, og praktisk med laboratoriearbeid og datasimuleringer. Til sammen gir det deg en helhetlig kjemikompetanse. 

I tillegg til det rent faglige får du trening i samarbeid, kommunikasjon og viktige arbeidsmetoder som kvalifiserer deg til videre studier og arbeidslivet.

Slik er undervisningen bygget opp

I det første studieåret får du et bredt faglig grunnlag i kjemi og fagområdene matematikk, fysikk og programmering. Ut fra dette grunnlaget har du blitt bedre kjent med hva som interesserer deg mest, og du er forberedt til å ta valget mellom de to ulike studieretningene i løpet av det andre året:

  • Kjemi: På studieretningen i kjemi lærer du om stoffenes egenskaper, sammensetning og reaksjoner og hvordan du kan lage og studere avanserte kjemiske forbindelser og materialer som trengs for fremtidens samfunn. 
  • Biokjemi: På studieretningen i biokjemi lærer du om molekyler, kjemiske reaksjoner og mekanismer i levende organismer som hvordan næringsstoffer brukes i kroppen og hvordan sykdom kan påvirke livsviktige kjemiske reaksjoner i cellene.

Innenfor begge studieretningene har du stor valgfrihet i hvilke emner du velger å fordype deg i. Du kan for eksempel velge fritt mellom spennende emner innen miljøkjemi, kjernekjemi, nanoteknologi eller molekylærbiologi.

Kjemi - nøkkelen til en bærekraftig fremtid

Gjennom tidene har kjemisk kunnskap ligget bak viktige oppfinnelser som batterier og
brenselceller, oppdagelsene av oksygen og radioaktiv stråling, fremstilling av mineralgjødsel som lar oss brødfø planeten og gjennombrudd i legemiddelutviklingen.

Menneskeheten står overfor en rekke store utfordringer. Bærekraftig tilgang på energi, utvinning og resirkulering av nødvendige metaller som det er mangel på, utvikling av nye medisiner mot resistente bakterier og kreft, sikring av drikkevannsressurser, skape en sirkulær karbonøkonomi som del av det grønne skiftet, mattrygghet, lage spesialiserte materialer og klimaproblematikk – for å nevne noen.

Med kompetanse i kjemi og biokjemi, kan du spille en viktig rolle i å løse disse utfordringene. En utdanning i kjemi er spennende, samfunnsrelevant og nyttig i mange yrker. Det er et fag der du får bruke kreativiteten din. 

Videre studier og jobb

Etter å ha fullført bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi, er du klar for arbeidslivet!

Du kan også velge å ta en mastergrad i Kjemi, Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi eller Entrepenørskap og innovasjonsledelse. En mastergrad vil gi deg mulighet til å fordype deg enda mer innen det fagfeltet du er mest interessert i. Det vil også gi grunnlaget for flere spennende jobbmuligheter.

Kjemi er nært knyttet mot biologi, medisin og fysikk. Kjemikere er derfor sentrale
medarbeidere i tverrfaglige prosjekter som for eksempel miljø- og klimaforskning,
materialforskning og bioteknologi.

Tidligere studenter på studieprogrammet i kjemi og biokjemi jobber i dag blant annet hos Equinor, Oslo Universitetssykehus, Norsk institutt for luftforskning og Elkem.

Programmering er et verktøy i kjemi

Allerede første semester lærer du å bruke programmering. Dette gjør at du kan jobbe med realistiske og avanserte problemstillinger tidlig i studiet.

I senere semestre bygger du videre på denne kunnskapen og bruker programmering og databeregninger til å behandle eksperimentelle data fra laboratoriearbeid gjennom for eksempel å simulere farger på løsninger.

En god og trygg start på studiene

For at du skal ha det bra, er det viktig at du trives. Som student hos oss, får du tilgang til trivelige studentarealer for studier og sosiale aktiviteter, tett knyttet til forskningsmiljøene.

I studiestart blir du tildelt en faddergruppe. Her blir du kjent med både nye og gamle studenter. Å bli kjent med hverandre skaper grunnlaget for et godt faglig og sosialt miljø. Etter studiestart reiser hele studieprogrammet og faglærere sammen på et gratis todagersseminar på hotell for å få enda mer faglig og sosialt påfyll, og sørge for en ekstra god start på studielivet.

Vi skårer høyt på trivselsundersøkelsen blant studentene. Studenttrivsel er viktig ved instituttet og er høyt prioritert. Det er nær kontakt mellom studenter, forskningsmiljøet og administrasjonen, og vi holder ukentlige møter hvor vi orienterer hverandre.

I løpet av det første studieåret, får du tilbud om en personlig og forberedende veiledningssamtale av ForVei. Dette er et unikt tilbud som gis til studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Bli del av et aktivt og sosialt studiemiljø

Kjemiforeningen Proton er kjernen i det sosiale livet for studentene våre. De samarbeider med Kjemisk fagutvalg og Menageriet om å ta imot de nye studentene på en best mulig måte, og de arrangerer blant annet tørriscurling, eksamensverksted, julekos og temafester.

I tillegg finnes det hundrevis av andre studentforeninger ved Universitetet i Oslo, så det er mange muligheter til å finne noe du kan engasjere deg i.

Studier i utlandet

Du kan ta deler av studiet i utlandet. Du kan reise ut gjennom organiserte
utvekslingsprogrammer til USA og flere land i Europa. Det er mest aktuelt i det tredje året og i siste semester (6. semester).

Studiets oppbygging

Studieprogrammet har disse studieretningene:

  • Biokjemi
  • Kjemi

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen