Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 58.00 (primær)
  • 64.90 (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 185588

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

15. desember 2023.

Om studiet

Hva er et godt samfunn? Hvordan er det organisert og bygd opp? Hvordan utnyttes ressursene effektivt? Hva er rettferdig fordeling av godene – og hvordan oppnår vi det? Hvordan blir relevante hensyn ivaretatt på rett måte? Hva er relevante hensyn, og hva er rett måte å ivareta dem på? Slike spørsmål får du belyst fra ulike faglige vinkler på dette studiet.

Innhold i studiet

Dette studiet fokuserer på store og viktige samfunnsspørsmål. Her bringer vi sammen innsikter fra filosofi, politikk og økonomi så du får en solid bakgrunn for å forstå de store utfordringene i vår tid og hvordan man bidrar til løsninger.

Samfunnsøkonomi

I samfunnsøkonomi lærer du om hvordan økonomien virker, og hvordan politikken kan brukes til å påvirke hva som skjer. I mikroøkonomi ser vi på hvordan samspillet mellom enkeltaktører som individer og bedrifter bestemmer hva som skjer i markedene. I makroøkonomi ser vi på de store sammenhengene i økonomien, som samlet produksjon, arbeidsledighet, rentenivå og valutakurs.

Politikk

Politikk handler om makt, ideer og muligheter for endring. På statsvitenskap lærer du om politiske prosesser og hvordan disse påvirker oss. Finanskriser, klimaforhandlinger og tautrekking i lokale kommunestyrer er dagsaktuelle eksempler på slike prosesser. Som statsviter får du en unik forståelse av de politiske prosessene og begivenhetene som ligger bak det dagsaktuelle nyhetsbildet.

Filosofi

Filosofi stiller de store spørsmål om verden, om hva som finnes, om hva verdi er og hvilken verdi noe kan ha, om hva et godt samfunn er, om rettferdighet og riktig fordeling, om hvilke hensyn som er relevante for ulike typer beslutninger. Filosofi gir særlig kompetanse i å analysere og forstå komplekse spørsmål.

En helhet

Dette studieprogrammet bringer de tre fagene filosofi, politikk og økonomi sammen til en helhet. Du fordyper deg i ett av fagene innenfor denne helheten, og kan fortsette på master i det faget.

Studiemiljø

Programmet har et eget studentutvalg som arrangerer både faglige og sosiale aktiviteter for studentene på programmet. I tillegg har alle de tre fagene har aktive fagutvalg og studentforeninger som blant annet arrangerer debattkvelder, studieturer og fester. Studenttidsskriftene Filosofisk supplement på filosofi og Zoon Politikon på statsvitenskap og Observatorpå økonomi drives av og for studenter.

Jobb og videre studier

Fullfører du dette programmet, kvalifiserer du deg for arbeid innenfor offentlig forvaltning, medier, frivillige organisasjoner, skoleverket, eller næringslivet. Aktuelle arbeidsoppgaver er forvaltningsoppgaver innen kommune eller stat, utredningsoppgaver, eller formidlings- og informasjonsarbeid.

Avhengig av fordypningen din kan du søke opptak til master i:

I tillegg vil du kunne søke opptak til master i:

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen