Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 56.40 (ordinær)
Studieplasser: 59
Søknadskode (SO): 185479

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

6. februar 2023.

Om studiet

Hva kan filosofien fortelle oss om det å være menneske? Har vi fri vilje og er vi ansvarlig for våre handlinger hvis alt som skjer har årsaker? Finnes det allmenngyldige sannheter, eller er alt relativt? Hva avgjør om en handling er moralsk riktig eller gal? Hva er lykke og hva gjør et menneskes liv godt? På bachelorstudiet i filosofi tar du for deg de store spørsmålene i livet.

Studiet gir deg innblikk i en spennende verden hvor man behandler slike spørsmål på en systematisk måte. Du lærer hvordan du kan argumentere for bestemte svar på denne type spørsmål, og om mulige motargumenter.

Innhold i studiet

Filosofi er et krevende men spennende studium som utfordrer dine evner til klarhet, presisjon og analyse. Du analyserer tenkning og tar for deg hva som forutsettes i ulike måter å forstå virkeligheten på. På denne måten opparbeider du deg kunnskaper og ferdigheter som du kan dra nytte av både i videre studier og arbeidsliv. Studiet forutsetter relativt gode engelskkunnskaper, da en en betydelig andel av pensumet på filosofi vil være på engelsk.

Halvparten av studiet består av emner i filosofi. De obligatoriske innføringsemnene er i filosofihistorie, metafysikk og bevissthetsfilosofi, etikk og praktisk filosofi, erkjennelses- og vitenskapsfilosofi samt logikk. Etter å ha tatt disse kan du fordype deg i den delen av filosofien som du er mest interessert i.

Studiemiljø

Filosofi har et aktivt fagutvalgsom arrangerer fagkvelder, filmkvelder, studieturer og fester, tildels i samarbeid med de andre fagutvalgene på Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Studenttidsskriftet Filosofisk supplement drives av og for studenter på faget.

Videre jobb og studier

Våre kandidater jobber med ulike typer informasjonsformidling, journalistikk, forlagsarbeid, saksbehandling og analyse, og service- og publikumsarbeid. Andre arbeidsområder er veiledning, undervisning og kulturformidling.

Honours-programmet

Er du ekstra, faglig ambisiøs og liker å se en sak fra flere sider? Da kan Honours-programmet være et alternativ for deg. Du kan velge filosofi som faglig fordypning i dette studieprogrammet - innenfor studieretningen i humaniora.

Alle utdanninger innen