Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 56.40 (ordinær)
Studieplasser: 59
Søknadskode (SO): 185479

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

15. desember 2023.

Om studiet

Har vi fri vilje? Finnes det allmenngyldige sannheter? Hva avgjør om en handling er moralsk riktig eller gal? Hva er lykke? På bachelorstudiet i filosofi tar du for deg de store spørsmålene i livet.

Studiet gir deg innblikk i en spennende verden hvor man behandler slike spørsmål på en systematisk måte. Du lærer hvordan du kan argumentere for bestemte svar på denne type spørsmål, og om mulige motargumenter.

Filosofi er et krevende, men spennende studium som utfordrer dine evner til klarhet, presisjon og analyse. Du analyserer tenkning og tar for deg hva som forutsettes i ulike måter å forstå virkeligheten på. Ofte rettes blikket mot dagsaktuelle tema som kunstig intelligens, demokrati, eller krig.

Verdifulle ferdigheter

Gjennom filosofistudiet trenes du i ferdigheter som er verdifulle både i arbeidslivet og i videre utdanning.

  • Intellektuell kreativitet og selvstendighet. Du trenes i å se problemer fra nye vinkler og til uavhengig problemløsning. Filosofihistorien er her en viktig kilde til inspirasjon.
  • Kritisk tekning og analyse. Du lærer å analysere tekster og argumenter, samt selv å bygge opp argumenter og skrive argumenterende tekster.
  • Normativ tenkning. Filosofi viser at normativ argumentasjon kan være noe langt mer enn «synsing». Ikke noe annet fag gir en så bred og grundig opplæring i argumentasjon omkring rettferdighet, demokrati, verdier, rett og galt, og hva er et godt liv.
  • Rasjonell diskusjon på tvers av stor uenighet. I filosofi lærer du å forholde deg kritisk, men konstruktivt til debatter med stor uenighet. Hvilke premisser kan uenigheten spores tilbake til? Hva annet kan man enes om? I hvilken grad er pluralisme en mulighet?

Innhold i studiet

Halvparten av studiet består av emner i filosofi. De obligatoriske innføringsemnene er i filosofihistorie, metafysikk og bevissthetsfilosofi, etikk og praktisk filosofi, erkjennelses- og vitenskapsfilosofi samt logikk. Etter å ha tatt disse kan du fordype deg i den delen av filosofien som du er mest interessert i.

Studiet forutsetter relativt gode engelskkunnskaper, da en en betydelig andel av pensumet og også noe av undervisningen vil være på engelsk.

Studiemiljø

Filosofi har et aktivt fagutvalgsom arrangerer fagkvelder, filmkvelder, studieturer og fester, tildels i samarbeid med de andre fagutvalgene på Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Studenttidsskriftet Filosofisk supplement drives av og for studenter på faget.

Videre jobb og studier

Våre kandidater jobber med ulike typer informasjonsformidling, journalistikk, forlagsarbeid, saksbehandling og analyse, og service- og publikumsarbeid. Andre arbeidsområder er veiledning, undervisning og kulturformidling.

Honours-programmet

Er du ekstra, faglig ambisiøs og liker å se en sak fra flere sider? Da kan Honours-programmet være et alternativ for deg. Du kan velge filosofi som faglig fordypning i dette studieprogrammet - innenfor studieretningen i humaniora.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen