Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 5 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: MEROD
Poenggrenser 2023:
  • 48.40 (primær)
  • 53.00 (ordinær)
Studieplasser: 68
Søknadskode (SO): 185707

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

7. februar 2023.

Om studiet

Vil du bli ekspert på legemidler? På farmasistudiet lærer du hvordan legemidler produseres og hvordan de virker. Vi kombinerer kjemi, biologi, helsefag og teknologi. Med en master i farmasi kan du bidra til bærekraftig utvikling og riktig bruk av legemidler.

Kort om studieprogrammet

Det 5-årige masterprogrammet i farmasi er en tverrfaglig profesjonsutdanning innen legemiddelvitenskap og helsefag. På farmasistudiet lærer du å utvikle og lage legemidler, og du får innsikt i hvordan legemidler virker i kroppen. Du lærer om bruk av legemidler i et samfunnsperspektiv, og du får kunnskap og ferdigheter som gjør deg til legemiddelekspert.

Studiet består av kjemiske, teknologiske, biologiske og helserelaterte fag, og gir gode muligheter for å jobbe med forskning og utvikling i legemiddelbransjen. Du vil få kompetanse til å utvikle nye legemiddelsubstanser og bruke ny teknologi for å lage og analysere legemidler, kvalitetssikre legemidler, jobbe med kliniske studier og ha nøkkelstillinger innen legemiddelproduksjon. Videre vil du lære om riktig bruk av legemidler ved å studere pasienthistorier og diskutere disse i grupper med andre studenter. Du lærer også å formidle informasjon om legemidler og får innsikt i hva legemidler betyr for folkehelsen.

Farmasøytens bidrag til en bærekraftig utvikling vektlegges i alle fagområder. Du vil for eksempel lære om hvordan trygg legemiddelbehandling kan sikre god helse og fremme god livskvalitet, og det blir lagt vekt på valg av bærekraftige metoder og miljøvennlig bruk av kjemikalier.

I løpet av studietiden får du mye praktisk undervisning og du er i praksis i apotek i et halvt år. Farmasistudiet inneholder mye obligatoriske undervisning, og det kreves fulltidsinnsats. Du avslutter masterstudiet med en forskningsoppgave innen et farmasøytisk fagområde du er interessert i.

Bidra til god helse og livskvalitet

Legemidler er samfunnets viktigste verktøy for å behandle sykdommer. Ved hjelp av legemidler kan vi kurere sykdommer som tidligere var livstruende og hjelpe kronisk syke til å leve et mest mulig normalt liv. Det er farmasøytene som sørger for at folk får tilgang på de legemidlene de trenger, enten gjennom apotek eller sykehus.

I et samfunn der stadig flere oppsøker helseinformasjon på egen hånd, er farmasøytens kunnskap helt essensiell for å hindre skade og fremme god helse. Det omfatter for eksempel hvordan flere legemidler som tas samtidig påvirker hverandre, hvordan uriktig bruk av antibiotika kan gjøre bakterier motstandsdyktige og hvordan ulike aldersgrupper, kjønn og etnisiteter kan ha behov for tilpasninger i sin legemiddelbehandling.

Studiemiljø

På farmasi blir du en del av en mindre gruppe studenter med godt samhold. Vi har et aktivt og inkluderende studentmiljø, og det er lang tradisjon for mange sosiale og faglige aktiviteter.

Farmasistudentene har studentforeningen Veneficus, et eget tidsskrift og et internasjonalt engasjement gjennom Farmasøyter Uten Grenser. Farmasøytenes Idrettsforening har egen hytte i Nordmarka, hvor det er fadderhyttetur og idrettsarrangementer. Studentene arrangerer også en tur til London i siste studieår. Universitetet i Oslo har et rikt studentliv med over 200 studentforeninger. Mange av disse er interesseforeninger på tvers av fag og fakulteter, som driver med sport, spill, solidaritetsarbeid osv.

Når du starter får du en faddergruppe og du blir kjent med både gamle og nye studenter, faglig og sosialt. Studentene og faglærerne på programmet reiser også sammen på et todagers seminar. Det er en ypperlig anledning til å bli godt kjent og få et godt fagmiljø. Vi følger deg opp videre i studiet, med arrangementer for førsteårsstudenter og en oppfølgingssamtale med hver enkelt for å høre hvordan det går. Dersom du lurer på noe praktisk rundt studiet ditt, eller trenger veiledning, kan du kontakte oss.

Les mer om studiemiljøet ved Farmasøytisk institutt

Studier i utlandet

I utviklingssemesteret i 8. semester har du har mulighet til å studere i utlandet. Farmasøytisk institutt har utvekslingsavtaler med universiteter i en rekke land, bl.a. Danmark, Sverige, Finland, Frankrike og Italia. I tillegg har du mulighet til å utføre forskningsarbeidet i forbindelse med masteroppgaven i utlandet.

Les mer om utvekslingsmulighetene på farmasistudiet.

Jobb og videre studier

Farmasiutdanning er en profesjonsutdanning som gir gode og varierte arbeidsmuligheter. Etter fullført studium vil du få autorisasjon som provisorfarmasøyt med rett til å utlevere og gi råd om legemidler. Du vil også ha grunnlag for å bli apoteker med ansvar for drift av apotek. Hvis du ønsker en forskerutdanning, kan du ta en doktorgrad etter fullført farmasistudium.

Farmasøyten fyller mange viktige funksjoner i samfunnet innen apotek, sykehus, kommunehelsetjenesten, legemiddelindustrien og offentlig virksomhet. Mange farmasøyter har lederstillinger.

Les mer om jobb og videre studier.

Alle utdanninger innen