Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

5. desember 2023.

Om studiet

Masterprogrammet i politikk og forvaltning tar sikte på utvikle evna til sjølvstendig analyse av organisasjonar og politikk. Demokratiteoriar og teoriar om organisasjonar, offentleg forvaltning og offentleg politikk utgjer sentrale referanserammer for faget. Masterstudiet gir studentane øving i vitskapleg arbeid og framstilling. Studiet tar sikte på å gi ei allsidig teoretisk og metodisk opplæring, og styrkje studentane sine analytiske evner. Skriftlege arbeid og aktiv deltaking i forskingsgrupper skal fremje eigeninnsats og evna til sjølvstendig arbeid. Masterstudiet skal gi grunnlag for vidare forskings- og utgreiingsarbeid, og for å kunne gi råd om organisasjonsspørsmål.

Kvalifikasjon/tittel

Master i politikk og forvaltning

Alle utdanninger innen