Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Master, 5 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: MEROD
Poenggrenser 2023:
  • 58.00 (primær)
  • 66.00 (ordinær)
Studieplasser: 48
Søknadskode (SO): 184742

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

31. januar 2023.

Om studiet

Mål

Det integrerte mastergradsstudiet i odontologi er et profesjonsstudium som fører frem til universitetsgraden Master i odontologi. Studiet skal frembringe bredt kompetente allmennpraktiserende tannleger som skal kunne ta ansvar for oral helse i et helhetsperspektiv. Samtidig skal det gi kandidatene grunnlag for livslang læring, spesialisering og forskerutdanning.

Studiet skal sikre samfunnet kandidater som besitter de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som trengs for forsvarlig utøvelse av tannlegeyrket. Undervisningen er forskningsbasert, faglig oppdatert og tilpasset samfunnets og befolkningens behov for å forebygge og behandle orale sykdommer og tilstander.

Studiet gir grunnlag for videre oppdatering, læring og utdanning i yrkesutøvelsen ved at studentene får kunnskap om og forståelse for forskningsprosesser som er aktuelle for faget.

Innhold

Det integrerte mastergradsstudiet i odontologi inneholder biologiske basalfag (1. og 2. studieår), parakliniske fag (2.-5. studieår) og kliniske fag (3.-5. studieår). Studiet danner et godt utgangspunkt for å starte en yrkeskarriere som allmennpraktiserende tannlege, forsker eller som spesialist i et klinisk fag.

Kvalifikasjon/tittel

Master i odontologi

Alle utdanninger innen