Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 46.30 (primær)
  • 45.00 (ordinær)
Studieplasser: 111
Søknadskode (SO): 184878

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

14. mars 2022.

Om studiet

Samanliknande politikk er ei av greinene i statsvitskap. Medan statsvitskapsstudiet generelt kan omfatte alle dei fire faggreinene samanliknande politikk, internasjonal politikk, politisk teori og offentleg politikk og administrasjon, konsentrerer bachelorstudiet i samanliknande politikk seg om denne eine retninga der samanlikningar på tvers av politiske system og endringar over tid står sentralt. Samanliknande politikk er det systematiske studiet av politiske institusjonar, organisasjonar, prosesser og åtferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan.

Studiet gir teoretisk innføring i vilkår for stats- og nasjonsbygging i Europa. Det gir innsyn i utviklinga og strukturen til europeiske politiske system. Studiet gir innsikt i vilkåra for demokrati og demokratisk utvikling, og innføring i ulike måtar demokrati kan organiserast på. Studiet legg vekt på metodisk skolering for å formulere problemstillingar, finne relevante dokument og data, og gjennomføre forsvarleg analyse og utredning av faglige spørsmål.

Studiet tek opp tema som:

  • stega stats- og nasjonsbygginga har gått gjennom i ulike land, og kva som har vore drivkreftene bak denne prosessen
  • organiseringa av statsmaktene i etablerte demokrati, variasjon og ulike løysingar når det gjeld politiske institusjonar, val- og partisystem og velferdsregimer
  • føresetnadane for politisk deltaking og mobilisering, kva former den politiske mobiliseringa har tatt og tar i dag, rolla til sosiale masserørsler, politiske parti og frivillige organisasjonar, samt relasjonane mellom desse hovudformane for politisk mobilisering
  • føresetnadane for og variasjonar i demokratiske styreformer, demokratiske og ikkje-demokratiske politiske system samt prosesser som fører til endring i type politisk system

I programmet er det mellom anna mogleg å studere emne om politiske ideologiar, regional integrasjon, politisk økonomi og offentleg politikk på tvers av land. Studenten kan også velje emne som går i djupna på politikk i andre delar av verda enn Europa, inkludert politikk i utviklingsland.

Bachelorprogrammet i samanliknande politikk omfattar ulike undervisningsformer som forelesingar, seminar, gruppeundervisning og individuell rettleiing. Nokre emne har obligatoriske aktivitetar. Gjennom studiet blir studentane øvd og testa på ulike måtar, eksempelvis ved oppgåveskriving, datalab, heimeeksamen, skuleeksamen og bacheloroppgåve.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sammenliknende politikk

Alle utdanninger innen