Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Universitetet i Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

REALR2

Poenggrenser 2020

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

50

Søknadskode (SO)

184857

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Fysikk er for deg som er interessert i heile naturen, frå det indre i atomkjernane til dei fjernaste galaksane. Fysikk forklarer naturfenomen og dannar grunnlaget for nesten all ny teknologi som skaper framtida vår. I studiet får du teoretisk, teknologisk og analytisk kompetanse som samfunnet treng innanfor medisin, forsking og teknologisk utvikling. Kompetansen er også nyttig i strategi, forvaltning, administrasjon, IT, økonomi og mediebransjen. Som fysikkstudent får du stor forståing for fysiske prosessar i naturen. Studiet er ein kombinasjon av teori, eksperiment og modellar som er relevante for teknologi og industri. Studiet gjer greie for det teoretiske grunnlaget i fysikken, eksperimentelle målemetodar og naturvitskapeleg og teknologisk nytte og relevans.

Bachelorprogrammet i fysikk er 3-årig (180 studiepoeng).

Fysikk er eit grunnleggjande fag som beskriver heile naturen, frå dei fjernaste galaksane til det indre av atomkjernen. Fysikken er og fundamentet for andre naturvitskapar og for all moderne teknologi.

Bachelorprogrammet i fysikk skal formidle forståing for teoretiske grunnlaget for fysikken, eksperimentelle metodar, og naturvitskapelige og teknologiske bruksområde. Det blir lagt vekt på analytisk tenking, teoretisk og praktisk problemløysning.

Studiet gjer ein innføring i alle delar av fysikken: Mekanikk, elektromagnetisme, statistisk fysikk og termodynamikk, kvantemekanikk, relativitetsteori, og naturens fundamentale byggesteiner og vekselverknadene mellom dei. Det vert og gitt ein innføring i eksperimentalfysikk, og i prosjektarbeid med rapportskriving og presentasjon. Matematikk og informatikk er viktige støttefag for fysikarar og emne innan desse fagområda inngår og i studieprogrammet.

Karrieremuligheter

Fysikarar er etterspurde både i industrien, i forsking, i forvaltning og i skuleverket. Mange arbeider med typiske ingeniøroppgåver innan programvareutvikling, telekommunikasjon, finans, medisin, samferdsel, petroleum eller annan marin verksemd.

Andre er fagekspertar i offentleg forvaltning eller media. Ein del er forskarar ved universitet og høgskular, eller arbeider som lærar ved universitet, høgskule eller i vidaregåande skule.

Arbeidsgivarar er svært nøgde med å tilsetje fysikarar fordi dei er allsidige, og har god teoretisk og analytisk kompetanse som kan brukast til å sette seg inn i spesialiserte område.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i naturvitenskap

Alle utdanninger innen