Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 52.40 (primær)
  • 59.20 (ordinær)
Studieplasser: 22
Søknadskode (SO): 184534

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

5. desember 2023.

Om studiet

Bachelorprogrammet gir studentane allsidige kunnskapar og kompetansar for produksjon av film- og TV-innhald. Studiet er praksisnært, og dei mange produksjonane skal gi studentane røynsle med eit breitt spekter av sjangrar og format, delvis i samarbeid med UiB sine partnerar i Media City Bergen. Formålet med dei mange og varierte øvingane, er å gi studentane solid mengdetrening. Grundig tilbakemelding frå den faglege staben gir ei bratt læringskurve og sikrar brei produksjonskompetanse innan lyd- og biletmedia.

Siste året finn det stad ei spissing og spesialisering som gir kvar student inngåande kompetanse i éin av dei følgjande fagfunksjonane: foto, regi, lyd, klipp eller produsent. Kvar student skal vera i stand til å gjera ein kompetent jobb i ei mediebedrift i den fagfunksjonen ho eller han har spesialisert seg i.

På eit meir overordna nivå ligg det faglege fokuset på idéutvikling og historieforteljing, som skal tilføra mediebransjen og mediebrukarar gode idear og dyktige formidlarar.

Det praktiske arbeidet vert utfylt og berika av akademiske førelesingar og seminar som set det heile inn i ein estetisk og historisk samanheng. Det skal vera ein fruktbar vekselverknad mellom teori og praksis, og det vert lagt vekt på akademiske perspektiv og omgrep som har relevans for det praktiske arbeidet.

Studiet søkjer altså å utnytta dei to omstenda som til saman gjer det unikt i nasjonal samanheng: For det første, bransjenærleiken, og for det andre, at det er eit universitetsstudium.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i film- og TV-produksjon

Alle utdanninger innen