Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 62
Søknadskode (SO): 184887

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

31. januar 2023.

Om studiet

Bachelorprogrammet i engelsk gir studentane øving i akademiske studium av engelsk lingvistikk og engelskspråkleg litteratur. Studentane får inngåande kunnskap om språksystem, -utvikling, -variasjon, -endring og -bruk, og om sentrale tema, periodar og tilnærmingar innan litteratur- og kulturstudium. Gjennom arbeidet med studiedisiplinane lærer studentane å utvikle sine kritiske, analytiske og språklege ferdigheiter ved å studere eit bredt utval av tekstar og sjangrar, og å bruke ei rekkje ulike analytiske tilnærmingar. I arbeidet med skriftlege oppgåver og munnlege presentasjonar vil studentane forbetre sine skriftlege og munnlege ferdigheiter i akademisk engelsk.

Emna på 200-nivå tek sikte på å øve opp ei kritisk og sjølvstendig haldning gjennom større konsentrasjon og fordjuping enn det som er mogleg i den meir oversynsprega innføringa på 100-nivå. Dette skjer mellom anna gjennom studium av utvalde emne i dei tre studiedisiplinane engelsk lingvistikk, engelskspråkleg litteratur og engelskspråkleg kultur. I tillegg til krava om større teoretisk innsikt og betre kunnskapar i faget, blir òg krava til språkferdigheiter større.

Opptak på programmet krev gode forkunnskapar i munnleg og skriftleg engelsk.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i engelsk

Alle utdanninger innen