Bachelorprogram i digital kultur favoritt ikon

Universitet og høgskole
På digital kultur utforskar ein viktige spørsmål som korleis vi skal stille oss til personvern og overvaking i vår tid, og om kva som skjer når litteratur, kunst og spel blir digitale. Ein stiller også spørsmål om korleis sosiale medium verkar inn på kommunikasjonen vår og kva store mengder data gjer med menneskesynet vårt. Digital kultur er studiet av forholdet mellom teknologi og kulturen vår. Du vil få ei djupare forståing av ei breiare samfunns- og kulturutvikling som er uløyseleg knytt til teknologi. Innanfor digitale sjangrar har vi særleg fokus på elektronisk litteratur, men studiet av dataspel og digital kunst er også ein del av faget. Praktisk læring er ein viktig og sentral del av utdanninga. Du lærer grunnleggande nettdesign, og du får erfaring med å kommunisere i digitale sjangrar både visuelt og tekstleg. Du får anledning til å skape digital kunst eller litteratur og til å jobbe med digitale forskingsmetodar. Gjennom studiet får du kunnskap om korleis vi bruker digitale metodar i humanistisk forsking.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Om studiet

Bachelorprogrammet i digital kultur omhandlar sosiale, kulturelle, estetiske og etiske aspekt ved informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Studiet rettar spesiell merksemd mot digital kunst og kultur, og mot samspelet mellom kultur, samfunn og teknologi. Studiet legg vekt både på teoretiske, historiske og analytiske tilnærmingar og forståingar av digital kultur. I dette studiet er det viktig å byggje opp ei forståing ut frå eigne erfaringar, og mange av emna involverer praktisk arbeid i datalab knytt til webdesign, skriving på web og koding og strukturering av data.

Hovudmåla for bachelorprogrammet i digital kultur er:

  • å gjere studentane kjende med informasjonsteknologien sin historiske dimensjon, med dei etiske problema som teknologien reiser, med nye estetiske objekt som er knytte til digitale medium, og med nye nettverksbaserte forum og kommunikasjonsformer
  • å gi studentane ei brei og variert forståing av kulturelle, samfunnsmessige og estetiske sider ved informasjonssamfunnet
  • å gi studentane kulturell og historisk innsikt i forholdet mellom teknologi, kultur og menneskeleg sjølvforståing
  • å gi studentane praktisk og fagleg erfaring i sosiale medium, informasjonsarkitekturar og programvare

Bachelorprogrammet i digital kultur skal gjere studentane i stand til å vurdere dei nemnde sidene ved informasjonssamfunnet på ein sjølvstendig og kritisk måte.

Karrierevegar

Med utdanning i digital kultur kan du jobbe med kommunikasjon i mange ulike former. Tidlegare studentar har fått jobbar som programutviklar eller spelutviklar, eller innan formidling eller kommunikasjon som kulturarbeidar, journalist eller nettutviklar.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i digital kultur

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2018

Alle (primær)
36.5 (ordinær)

Studieplasser

55

Søknadskode (SO)

184472