Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

3. januar 2024.

Om studiet

Vi bygger om på bachelorprogrammet og gleder oss til å ta imot nye studentar frå og med hausten 2025.

Eit studium i arabisk er eit intensivt språkstudium der du startar å lære arabisk frå null. Studiet omfattar fleire fagfelt som historie, litteratur- og språkvitskap. Gjennom aktiv deltaking i undervisninga vil du kunne oppnå grunnleggande ferdigheiter i språket. Etter du er ferdig med graden kan du forklare korleis språket er bygt opp og språkvitskapen om arabisk. Studieprogrammet kombinerer øving i arabisk språk med studiet av arabisk språkvitskap. Når nivået aukar vil du få høve til å studere arabisk i ulike samanhengar. For eksempel:  

  • Kva skil dei ulike dialektane frå kvarandre?  

  • Korleis er arabisk brukt litterært til skilnad frå for eksempel i pressa?  

  • Kva slags utfordringar møter ein i omsetjing til og frå arabisk?  

Kjernen i faget er studiet av arabisk grammatikk. Det er viktig for rask utvikling av ordforråd, leseforståing og rettskriving. I tillegg vil du beherske translitterasjon (å omskrive ein tekst frå eitt alfabet til eit anna), ta i bruk ordbøker, og ikkje minst kritisk kunne vurdere fordelar og ulemper i bruken av digitale språkverktøy.  

Studiekvardag 

Undervisninga skjer på norsk, engelsk og arabisk. Som student vil du i all hovudsak måtte bruke norsk når du skal svare på språkvitskaplege problemstillingar eller skrive akademiske tekstar. Mykje av pensum er på engelsk. Arabisk vert brukt både i språktreninga og i språkstudiet, enten i arbeid med omsetting eller med analyse. Du vil få bruke mange arabiskspråklege kjelder henta frå bøker, musikk, aviser og anna.   Arabiskstudiet er rekna for å vere eit av dei meir utfordrande studia. Du vil jobbe mykje saman med medstudentar og på eiga hand for å lære deg eit nytt og spennande språk. Som student på arabisk disponerer studentane eit eige bibliotek, og rommet vert ofte brukt til samarbeid mellom studentar. 

Som student hos oss vil du ha det meste av undervisninga på Nygårdshøyden midt i Bergen sentrum. Du har tilgang til lesesalar, bibliotek, kollokvierom, treningssenter, kantine, kafear og studentbar på campus. På UiB finn du òg mange ulike studentorganisasjonar. Å vere med i ein studentorganisasjon er ei verdifull investering i studietida di - det gir deg mange erfaringar og venner for livet. 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i arabisk

Alle utdanninger innen