Bachelorprogram i arabisk favoritt ikon

Universitet og høgskole
Ofte blir forholdet mellom Vesten og den arabiske kulturen framstilt som ein konfrontasjon med uløyselege problem, men møtet mellom dei to kulturane opnar opp for både kulturelt og kommersielt samarbeid. Det arabiske språket er inngangsporten til ei ny og spennande verd, som i stor grad er fundert på ein annan religion og tenkemåte. Studiet startar med eit innføringskurs i arabisk språk og kultur. Kurset har særleg fokus på å gi deg grunnopplæring i moderne standardarabisk og ei viss lese- og skriveferdigheit i arabisk. Du får også eit oversyn over kultur og samfunn i den arabiske verda som det vidare studieløpet bygger opp under og utviklar.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Om studiet

Arabisk er det offisielle språket og/eller morsmålet til majoriteten av befolkninga i 23 land. Språket blir talt av meir enn 200 millionar menneske i Midtausten og Nord-Afrika. I tillegg har om lag like mange menneske arabisk som andrespråk, og dessutan er arabisk det liturgiske språket til meir enn ein milliard muslimar. I mellomalderen var arabisk berar av ein av dei rikaste vitskaplege og litterære kulturane i verda og er framleis eit særs viktig språk både i religiøs og kulturell samanheng, òg når det gjeld politikk og økonomi. Arabisk er dessutan eitt av de seks offisielle språka i FN, og i Noreg utgjer arabisktalande ein av dei største språklege minoritetane.

Arabisk høyrer til den semittiske språkfamilien, til liks med til dømes hebraisk og amharisk, nasjonalspråket i Etiopia. Moderne standardarabisk, som ein vektlegg i undervisninga, er ikkje morsmålet til nokon, men eit skriftspråk som arabarane må læra i tillegg til sine lokale dialektar. Standard skriftleg arabisk er felles for alle utdanna arabarar, utan omsyn til nasjonalitet og vert ofte brukt som talemål i formelle situasjonar. Språket har endra seg lite i løpet av dei 1400 åra som har gått sidan profeten Muhammad levde. Språket i Koranen og det moderne avisspråket er i hovudtrekk det same. Dei dialektane som blir talte, har derimot store ulikskapar.

På 100-nivået er målet hovudsakleg å utvikla dugleiken i det moderne skriftspråket, men samstundes tek ein på dette nivået sikte på å gi ein passiv grunnkompetanse i ein arabisk dialekt. Det vil seie at studentane skal skaffa seg hovudlinene i moderne arabisk grammatikk og uttale, oppnå ein viss lese- og skrivedugleik, akseptabelt ordforråd og kunna føra ein enkel samtale på språket, anten standardarabisk eller dialekt. Me ventar at studentane òg gjer seg kjende med den vitskaplege terminologien og omgrepsapparatet i faget.

På 200-nivået er målsetjinga å utvida studentane sin kjennskap til morfologi, syntaks og ordforråd slik at dei kan lesa tekstar som er skrivne på klassisk og moderne standardarabisk, og gi ein grammatikalsk analyse av dei. Dette grunnlaget, kombinert med ein del sjølvstudium og eit opphald i eit arabisktalande land, skal kunna gi studentane eit brukande godt språkkunnskapsnivå i arabisk, slik at dei kan bruka språket sjølvstendig til ulike formål og i ulike høve.

I tråd med denne målsetjinga, tilrår ein sterkt eit studieopphald i eit arabisktalande land.

Karrierevegar

Kunnskap om arabisk språk og kultur og Midtausten er ettertrakta kompetanse som det vil bli stadig meir bruk for i framtida. Det er etterspurt i mange samanhengar, men særleg innanfor integreringsarbeid, prosjektarbeid og kommunikasjonsarbeid er det aktuelle jobbar. Internasjonale organisasjonar og mediebransjen har bruk for konsulentar, ekspertar, prosjektleiarar og hjelpearbeidarar med kompetanse på arabiskfeltet. Det er også etterspurt for eksempel i ambassadestillingar i ulike land, eller som tilsett i Utlendingsnemnda eller i Norad.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i arabisk

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2018

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

184923