Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 40.50 (primær)
  • 46.10 (ordinær)
Studieplasser: 21
Søknadskode (SO): 184238

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

14. september 2023.

Om studiet

Årsstudiet i samanliknande politikk er eit eittårig studium som omfattar 60 studiepoeng fordelt på to semestre.

Samanliknande politikk er eit spesialisert statsvitskapleg fag, og utgjer det systematiske studiet av politiske institusjonar, organisasjonar, prosesser og åtferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Samanlikningar på tvers av politiske system og endringar over tid står sentralt. Det vert lagt vekt på politisk utvikling og aktuelle politiske forhold i Europa, fordi solid kunnskap om eins eige kulturområde og dette sin historie ofte er ein naudsynt føresetnad for å kunne studere politiske forhold i andre deler av verda.

Spørsmål som vert stilte i faget er mellom andre: Kva er føresetnadene for demokratiske styreformer? Kvifor fekk nokre land tidlegare utvikling i retning massedemokrati enn andre? Kva bestemte tempoet i denne utviklinga og kvifor fekk vi demokratiske system med ulik form? Kva slags stadier har stats- og nasjonsbygginga gjennomløpt i ulike land, og kva var drivkreftene bak denne prosessen? Kva slags prosesser førte til utviklinga av einskaplege nasjonalstatar, og kva slags ga utvikling mot føderale statsdanningar eller andre former for statar som omfatta ulike nasjonale folkegrupper? Kva karakteriserer samspelet mellom staten og ulike interessegrupper og parti i statar med få og mange konfliktlinjer?

Årsstudiet skal gi grunnleggjande forståing for sentrale tema innanfor statsvitskapen og kunne tilby ein kombinasjon av emne som kan føre fram til undervisningskompetanse i samfunnsfag i det offentlege skuleverket.

Alle utdanninger innen