Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

14. september 2023.

Om studiet

Årsstudiet i politikk og forvaltning er eit eittårig studium som omfattar 60 studiepoeng fordelt på to semester.

Politikk og forvaltning er eit spesialisert statsvitskapleg fag. Det er eit samanliknande studie av politikk, forvaltning og organisasjon. Fokus vert retta særleg på utforminga og iverksettinga av offentleg politikk, korleis innhaldet og organiseringa av denne politikken vert til, og kva slags konsekvensar dette har for verdifordelinga i samfunnet. Demokratiteoriar og teoriar om organisasjonar, forvaltning og offentleg politikk utgjer sentrale referanserammer for faget. I forhold til andre samfunnsvitskaplege fag er vi meir opptatt av samfunnet sin politiske organisering og styringsformer. Viktige tema er deira normative grunnlag, korleis dei vert utvikla og endra, og kva slags konsekvensar dette har.

Årsstudiet skal gi grunnleggjande forståing for sentrale tema innanfor statsvitskapen og lede fram til undervisningskompetanse i samfunnsfag i det offentlege skuleverket

Alle utdanninger innen