Nøkkelinformasjon

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen

Studiested

Universitetet i Bergen

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 41.50 (primær)
  • 51.30 (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

184222

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Årsstudiet i kjønn, seksualitet og mangfald gir ei brei, tverrfagleg kompetanse i studiet av kjønn, med særleg vekt på tilhøvet mellom kjønn og seksualitet og på tilhøvet mellom kjønn og mangfald. Desse tilhøva vert studert både historisk og samtidig. Dei ulike emna gir rom for å reflektere kritisk og systematisk kring den samfunnsmessige, politiske og kulturelle tydinga av kjønn, seksualitet og mangfald i eit globalt perspektiv.

Studiet legg vekt på sentrale teoretiske og praktiske problem knytt til døme frå ei rekke empiriske felt. Tema er til dømes likestilling, feminisme, tilhøvet mellom forskjell og likskap, tilhøvet mellom natur og kultur, identitet, diskriminering, interseksjonalitet og krysskulturell variasjon. Studentane får forståing av kjønn, seksualitet og mangfald som individuelle, sosiale, historiske, strukturelle og symbolske fenomen. Årsstudiet er retta mot studentar som ynskjer ei fordjuping i studiet av kjønn og seksualitet med vekt på mangfald. Det er òg eit tilbod til personar med arbeid i offentleg og privat verksemd der likestilling, kjønn og mangfald er viktige kunnskapsområde.

Alle utdanninger innen