Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆRTON
Poenggrenser 2023:
  • Trukket (primær)
  • Trukket (ordinær)
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 201511

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

18. januar 2023.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Norsk skole har en mangfoldig elevgruppe og trenger lærere med ulike kulturelle erfaringer. Fullført utdanning gir undervisningskompetanse i de undervisningsfag og morsmål som inngår i ditt studium.

Studiet retter seg mot deg med minoritetsspråklig bakgrunn. Utdanningen er samlingsbasert, og det er mulig å ta utdanningen enten på heltid eller deltid. Det vil være varierende hvor raskt studiet kan fullføres. Studiet har opptak hvert tredje år.

Det gis mulighet for innpassing av tidligere utdanning. Det er også mulig å søke fagtilbud/morsmål ved andre høgskoler/universiteter og få innpasset dette i utdanningen. Det inngår 60 dager obligatorisk praksis i studiet. Det er egne regler for hvor og hvordan praksis skal gjennomføres.

Hva lærer du?

Du skal gjennom studiet styrke din bevissthet og holdning til egen kulturbakgrunn og egen oppgave som tospråklig og flerkulturell rollemodell og kulturformidler overfor både elever fra egen minoritetsgruppe, fra andre minoritetsgrupper og fra majoritetsgruppen.

Studiet skal møte behov regionalt og nasjonalt for kompetanse om tospråklig opplæring og kvalifisere studenter til å fungere som tospråklige lærere og faglærere. Emnene inneholder sentrale elementer fra grunnskolelærerutdanningene. Temaer, teorier og metoder innenfor de ulike fagområdene er vektlagt. Studiet skal gjennom teori, diskusjoner og praksis i skolen bidra til at studentene blir involvert i profesjonelle og profesjonsetiske problemstillinger. I tillegg til fagenes mer generelle tilnærming, har studiet særlig fokus på skolens, læreres, elevers og foreldres plass i et flerkulturelt samfunn. Du skal også ha kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i tråd med emnebeskrivelsene i de valgfrie emnene.

Gjennom studiet fokuseres det på utvikling av tre profesjonslinjer: klasseledelse, læringsledelse og mangfoldsledelse. Disse linjene vil ha særlig fokus i praksis. Som del av profesjonslinjene vil profesjonsfaglig digital kompetanse være sentralt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og et gjennomsnitt på karakteren 3,0 i norsk (393 timer), samt tospråklig kompetanse.

I tillegg til opptakskrav som framgår av forskrift om opptak til høgre utdanning gjelder følgende krav:

  1. Søkerens morsmål kan ikke være engelsk eller et annet skandinavisk språk.
  2. Kunnskaper i morsmålet må dokumenteres på én av følgende måter:

    • godkjent dokumentasjon på gjennomført videregående skole eller høyere utdanning på morsmålet
    • bestått eksamen med et gjennomsnitt på karakteren 4 som privatist i fremmedspråk tilsvarende nivå 2 videregående opplæring.

For søkere som søker på bakgrunn av realkompetanse er fristen 1. mars. Mer om realkompetanse på Samordna Opptak sine sider.

Anbefalte forkunnskaper: Lærerutdanning eller annen høyere utdanning fra hjemlandet og/eller erfaring som lærer.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor - lærerutdanning for tospråklige lærere

Alle utdanninger innen