Fakta

Lærested:
Sted:
Politihøgskolen Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Nettstudium, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

I denne masterutdanningen tilegner du deg kunnskap om politiet som institusjon, politiets samfunnsoppdrag og polisiære aktørers roller og virksomhet.

Masterstudiet i politivitenskap er organisert i åtte emner som bygger på hverandre og tilsammen utgjør de et omfang på 120 studiepoeng.

Formålet med masterstudiet i politivitenskap er å høyne analyse- og forskningskompetansen innen politiet. Studiet skal bidra til å styrke politiets kompetanse innen kunnskapsstyrt og strategisk politiarbeid. Det kvalifiserer for ulike nasjonale og internasjonale oppgaver for politiet som for eksempel analyse, prosjektledelse og strategisk styring. Studiet er relevant for alle som vil bidra til kunnskapsdeling og utvikling av politivitenskapen. Masterstudiet kvalifiserer for videre forskning og ph.d-studier.

Opptakskrav

Masterstudiet retter seg primært mot personer med politiutdanning og andre personer ansatt i politiet. Studiet er også åpent for studenter som søker rett fra bachelorutdanningen ved Politihøgskolen og for polititjenestepersoner fra andre nordiske land. Jurister og samarbeidende yrkesgrupper innen tollvesen, kriminalomsorg eller kriminalitetsforebyggende virksomhet kan også søke opptak.

Har du utdanning fra Politihøgskolen må ha:

 • vitnemål for bestått bachelorgrad/treårig grunnutdanning
 • søkere med toårig utdanning fra Politiskole må dokumentere minst 60 studiepoeng eller tilsvarende fra studier på universitets- eller høgskolenivå (inkludert videreutdanninger).
   

Har du ikke utdanning fra Politihøgskolen må ha:

Har du ikke utdanning fra Politihøgskolen må også dokumentere én av følgende:

 • et pågående arbeidsforhold i politi- og lensmannsetaten
 • minst to år med relevant arbeidserfaring innenfor politi, toll, kriminalomsorg, barnevern, kriminalitetsforebyggende arbeid eller andre organ som opererer i tett samarbeid med politi- og lensmannsetaten
   

Alle søkere må dokumentere én av følgende fordypninger:

 • fordypning i relevant fagkrets med et omfang av minimum 80 studiepoeng
 • integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor relevant fagkrets for masterutdanningen
   

Alle søkere må dokumentere et gjennomsnitt med minst karakteren C eller bedre, alternativt 3.0 eller bedre etter gammel ordning. Karaktersnitt beregnes på bakgrunn av den treårige utdanningen som skal benyttes som opptaksgrunnlag. Søkere med politiutdanning fra andre nordiske land må dokumentere utdanning tilsvarende en bachelorgrad i varighet og omfang.

Er du fra land utenfor Norden må dokumentere at du dekker de formelle kravene for utenlandsk utdanning gitt av NOKUT, herunder også eventuelle krav til norsk og engelsk gitt i GSU-listen.

Inntil 15 studieplasser forbeholdes søkere tilsatt i politi- og lensmannsetaten.
Plasser i kvote tildeles på bakgrunn av konkurransepoengsum. Søkere som ikke tilfredsstiller kvotekravet konkurrerer med andre søkere om øvrige studieplasser.

Alle utdanninger innen