Fakta

Lærested:
Sted:
Politihøgskolen Oslo
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studieform: Nettstudium, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
90

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

Masterutdanningen gir deg økt fenomenforståelse og evne til å reflektere kritisk og kunnskapsbasert over etterforskningsfaglige problemstillinger.

Det erfaringsbaserte masterstudiet er organisert i seks emner som er integrert og bygger på hverandre. Studiet er til for å møte behovet for praksisnær og kunnskapsbasert faglig fordypning i etaten, og øke evnen til å reflektere kritisk over faglig praksis, etiske dilemma og roller i etterforskningsarbeidet hos etterforskere og etterforskningsledere i politi og påtalemyndighet.

Gjennom økt fenomenforståelse innen fagfeltet og styrket kompetanse i anvendelsen av kunnskapsbaserte etterforskningsmetoder, skal masterutdanningen bidra til videre teoretisk og praktisk utvikling av etterforskningsfaget i politiet som kunnskapsintensiv organisasjon. Masterstudiet har et omfang på 90 studiepoeng.

Opptakskrav

Den primære målgruppen er ansatte i politi- og påtalemyndighet som på ulike fagområder har, eller ønsker å kvalifisere seg for, sentrale roller og oppgaver innen etterforskning. Studiet er åpent for søkere fra politiet i de andre nordiske landene.

Du må ha fullført ett av følgende utdanningsløp:

  • Bachelorgrad eller 3-årig politiutdanning
  • 2-årig utdanning fra Politiskole med minimum 60 studiepoeng eller tilsvarende fra studier med relevant fagkrets på universitets- eller høgskolenivå (inkludert videreutdanninger)
  • 2-årig utdanning fra Politiskole med minimum 1680 timer etterutdanningskurs
  • 2-årig utdanning fra Politiskole og minimum 5 års relevant yrkespraksis utover det formelle kravet om 2 års relevant yrkespraksis
  • Bachelorgrad i juridiske fag eller annen relevant bachelorgrad fra universitet eller høgskole

Du må også ha:

  • minimum to års relevant yrkespraksis innen etterforsking etter endt grunnutdanning
  • et pågående arbeidsforhold i politi- og lensmannsetaten eller påtalemyndigheten i Norge/Norden

85% av studieplassene forbeholdes søkere fra Norge. Inntil fem studieplasser forbeholdes politiansatte ved Politihøgskolen. Øvrige studieplasser tildeles på bakgrunn av konkurransepoengsum.

Alle utdanninger innen