Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 43.70 (primær)
  • 46.50 (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 215484

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

15. mars 2023.

Om studiet

Lær om det globale Sør og Nord/Sør-forhold. Dra på feltarbeid til et land i Afrika, Asia eller Latin-Amerika. Årsstudiet og første år i bachelorstudiet er felles.

Hvorfor er noen land fattige og andre rike? Hvilke utfordringer møter mennesker i det globale Sør? Hva er årsaker til globale miljøproblemer, og på hvilke måter takles de? Slike spørsmål omhandles i utviklingsstudiene.

OsloMets Utviklingsstudier er unikt med sin praksisbaserte pedagogikk. Studentene lærer om verden ved å gjøre egne erfaringer og ved å reflektere over disse. Feltarbeidet gir kunnskap om temaet og landet, og samtidig gir det en introduksjon til samfunnsfaglig metode som er nyttig for videre studier.

Studiet ligger på topp blant utviklingsstudier i Norge på NOKUTs studiebarometer, og skårer høyt på blant annet yrkesrelevans, engasjerte lærere og helhetsvurdering.

Feltarbeid

I fem uker utfører studentene ved Utviklingsstudier feltarbeid i grupper.

Før turen forbereder de seg ved å lære om globale forhold, om landet og verdensdelen de skal dra til, om temaet de velger og metoden de skal bruke. Grupper på tre til fem studenter gjennomfører feltarbeidet og skriver oppgave sammen. Eksempler på noen tidligere oppgavetemaer:

  • Rettferdig handel.
  • Naturvern og turisme.
  • Jenter og utdanning.
  • Foreldreløse barn.

De som underviser har ulike spesialiseringer, og studentene får oppdatert kunnskap fra ulike fag som antropologi, sosiologi, geografi, historie og medievitenskap.

Studenter på bachelorprogrammet fordyper seg i andre og tredje studieår i ulike temaer innen utviklingsstudier. Studentene oppfordres til å ta et semester ved ett av lærestedene som vi samarbeider med i utlandet.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her.

Alle utdanninger innen