Fakta

Lærested:
Sted:
NSKI Høyskole Oslo
Studietype:
Årsstudium
Pris:

56 000 per semester

Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 17. april

Informasjon oppdatert

16. januar 2023.

Om studiet

Er du en skapende kunstner som elsker å skape og sette egne ideer ut i livet?

Med årsstudiet i scenekunst vil du tilegne deg den kunnskapen som skal til for å lykkes i det frie scenekunstfeltet!

Studiet legger opp til at studentene etter endt utdanning skal kunne drifte selvstendige scenekunstprosjekter og kompanier fra både produksjonssiden og den kunstnerisk siden.

Gjennom årsstudiet i scenekunst lærer du å produsere din egen forestilling fra A til Å. 

Studiet gir deg som nyutdannet scenekunstner kunnskap om og erfaring med å skape egne forestillinger i det frie scenekunstfeltet, samt å lære deg hvordan forestillingene kan selges og vises videre. 

Samtidig gir det deg mer kunnskap og innsikt i det å være selvstendig næringsdrivende i teaterbransjen.

Ved fullført utdanning vil du ha kunnskap, ferdigheter og kompetanse som gjør deg godt rustet til å kunne jobbe frem egne prosjekter, og til å få dem realisert. Du vil også ha dokumentasjon på det sceniske arbeidet, med to ferdige forestillinger.

Studiets oppbygging

Studiet er et videreutdanningsår for deg som har fullført bachelor i skuespillerfag, musikkteater, eller har annen relevant realkompetanse

Studiet er strukturert i tre emnegrupper: Scenekunstfag, bransjekunnskap og teaterprosjekt. Hver emnegruppe består av flere emner. 

Studiet kvalifiserer til 60 studiepoeng.

Undervisningsopplegg

Videreutdanningsåret består av tre emnegrupper,  Scenekunstfag, bransjekunnskap og teaterprosjekt. 

Scenekunstfag inkluderer fagene introduksjon til skapende skuespill, teknikktrening, kreativ idéutvikling og frigruppearbeid.

Bransjekunnskap inkluderer fagene produksjon, skuespillerens bedrift, bransjeorientering og utøverpsykologi.

Teaterprosjekt er fordypningen i studiet og består av to større prosjekter som går over lengre tid. I begge prosjektene jobber dere sammen i mindre grupper.  Med utgangspunkt i det dere har lært i skuespillerfag og bransjekunnskap, skal dere sammen skape og presentere et kunstnerisk arbeid fra idé til ferdig produkt. Dere får selv ansvaret for å utvikle idéen, organisere det praktiske, gjennomføre prøver, gjennomføre visninger for publikum og fullføre arbeidet med rapportering og evaluering, og planlegge videre salg/ visninger av forestillingen. Gruppene får tett oppfølging av en veileder i prosjektene. 

I teaterprosjektene vil dere anvende det dere har lært, utfordre dere selv og hverandre, og jobbe praktisk med å finne en kunstnerisk stemme og uttrykksform. For hvert prosjekt sitter hver gruppe igjen med en ferdig forestilling. Dette kan være et springbrett til arbeid etter endt studie.

Opptakskrav

Du må ha fullført en 3-årig utdannelse innenfor drama, teater eller annen utøvende scenekunst på bachelornivå.

Unntak fra krav om bachelorgrad kan gjøres der søkeren kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner eller arbeidserfaring med utøvende scenekunst. Dog understrekes det at utdannelsen først og fremst er rettet mot studenter som innehar kunnskap, kompetanse og ferdigheter innenfor utøvende scenekunst, men som ikke har samlet mye erfaring i det å skape og selge egne prosjekter.

Søkere som oppfyller kravene til opptak gjennom fullført bachelorgrad eller gjennom spesielle faglige kvalifikasjoner, vil bli innkalt til opptaksprøve

Opptak skjer på grunnlag av en førsteprøve og en andreprøve.

Førsteprøven: 

Førsteprøve er en veiledet gruppeworkshop med kreative øvelser og improvisasjonsoppgaver. De søkere som etter første runde kvalifiserer til videre prøver, vil bli innkalt til andreprøve. 

 

Andreprøven: 

Andreprøven starter med en felles oppvarmingsøvelse. Deretter blir søkerne delt i arbeidsgrupper og får tildelt en kreativ devising-oppgave. Denne presenteres for opptakskomitéen. Etter presentasjonen, vil søkerne bli bedt om å si noe om arbeidsprosessen med oppgaven.

Opptakskomiteen gjør sine samlede vurderinger på grunnlag av første og andre opptaksprøve. I juryeringen legges det vekt på egenskaper, forutsetninger og kunstnerisk uttrykk.

Karrieremuligheter

Studiet er beregnet for deg som ønsker å jobbe videre med å skape egne produksjoner. Produksjonene kan selges inn til aktuelle festivaler, distributører eller oppkjøpere, eller man kan inngå avtaler om visninger ved forskjellige arenaer. Det kan også være aktuelt å samarbeide med teatre eller andre kompanier om utvikling av nye forestillinger. Som skapende scenekunstner er man også attraktiv for andre grupper i det frie feltet.

Mulige samarbeidspartnere for salg, visning, samarbeid eller koproduksjon:

Scenekunstbruket, kompanier i det frie scenekunstfeltet, Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, programmerende teatre, Regionteatre og regionale teatre, kulturhus m.fl.