Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Stjørdal

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

1

Studietempo

Heltid

Om studiet

Har du erfaring som yrkessjåfør har du mye kunnskap om både yrket ditt og det å kjøre i trafikken. Vil du dele dine erfaringer med fremtidens yrkessjåfører er dette studiet for deg! Dette studiet som bygger på trafikklærerstudiet går over ett semester og gir deg kompetanse som trafikklærer for tunge kjøretøy.

Gjennom rådsdirektiv 2003/59/EF gis det detaljerte mål for krav til tungbilsjåførens yrkeskompetanse. Trafikklærere på tunge kjøretøyer som utdannes i dag, må derfor ha en kompetanse som gjør ham/henne rustet til å møte disse nye kravene.

Fagprofilen kjennetegnes av en trafikk-, transportfaglig og pedagogisk tilnærming som skal gi studentene nødvendig teoretisk grunnlag for reflektert og handlingsrettet yrkesutøvelse. Videreutdanning til trafikklærer for tunge kjøretøy skal gi rom for erfarings- og opplevelsesorientering, oppgave- og problemorientering, muligheter for medbestemmelse og ansvar for egen læring. Dette er bærende elementer for å sikre at trafikklæreren skal kunne utføre lærerarbeidet på en god måte og bidra til å utvikle profesjonelle fagmiljø preget av samhandling.

Emnet CDE902 Transport på veg og yrkesdidaktikk tunge kjøretøy, er lagt til universitetet og fokuserer på teoretiske og praktiske, faglige og pedagogiske tema. Studentenes kunnskaper og erfaringer er viktige bidrag til undervisningen. Studentinvolvering er et viktig stikkord i gjennomføringen.

Emnet CDE911 Veiledet undervisningspraksis tunge kjøretøy, foregår som utplassering ved en øvingsskole godkjent av universitetet. I denne delen av utdanningen vil studenten møte førerkortkandidaten gjennom veiledet yrkespraksis og få praktisere de kunnskaper som er tilegnet gjennom den første del av studiet.

Læringsarbeidet vil veksle mellom forelesninger, individuelle studier, arbeid i grupper, praktiske øvinger og veiledning. Studentene har ansvar for egen læring gjennom selvstendig arbeid, derfor vil en studentorganisert undervisning bli brukt i gjennomføringen av studiet. Det blir lagt stor vekt på å utvikle forståelse for sammenheng mellom de ulike emnene. Som et praktisk tiltak vil arbeidsoppgaver med flerfaglig perspektiv bli prioritert. Studiet har innslag av øvingsarbeid knyttet til studiebesøk ved ulike trafikkinstitusjoner og faglige miljø. Utplasseringen ved øvingsskoler gir studentene undervisningstrening etter universitetets retningslinjer for øvingsundervisning og skal inngå som en del av den øvrige pedagogiske undervisningen. I etterkant av utplasseringsperioden skal studenten utarbeide en skriftlig rapport. En del av studiearbeidet blir lagt til læringsmiljø som egner seg for spesielt krevende øvelser.

Opptaksinformasjon

Alle fem krav må fylles for at du skal kvalifisere for opptak:

1.Godkjenning fra Statens Vegvesen som trafikklærer klasse B.

2.Minst 3 års allsidig sjåførpraksis på heltid med kjøretøy som har tillatt totalvekt over 16 tonn.

3.Førerett for klassene BECEDE

4.Minst 6 måneders praksis med teoretisk og praktisk opplæring i klasse B, etter godkjenning som trafikklærer (Trafikklærer med toårig grunnutdanning fra Norge unntas fra krav 4).

5. Bestått opptaksprøve i egenferdighet med tunge kjøretøy. Opptaksprøven gjennomføres ved studiested Stjørdal i henhold til retningslinjer for praktisk prøve

Ad punkt 2: CV eller arbeidsavtale er ikke godkjent som dokumentasjon på praksis.Vi må ha en arbeidsattest som viser hvor lenge du har vært ansatt, i hvilken stillingsprosent, samt en beskrivelse av ansvarsområder/arbeidsoppgaver/stillingstittel.

Dokumentasjon som viser at søker fyller opptakskravene skal lastes inn i søknaden seinest ved søknadsfrist 1.mars. Søkere som avslutter trafikklærerutdanning våren 2022 må dokumentere punkt 2 og 3 for å bli kalt inn til opptaksprøve. Opptaksprøven vil foregå i ukene 16 og 17 2022 (endringer kan komme). Reise til og fra Nord universitet og opphold bekostes av den enkelte.

Retningslinjer for opptaksprøve for vurdering av egenferdighet, tunge kjøretøy, for opptak til utdanningen Trafikklærer tunge kjøretøy

Vedtatt av dekan 22.01.2021 med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 4-2

Beskrivelse av opptaksprøven:

Opptaksprøve gjennomføres av Handelshøgskolen, faggruppe trafikk ved studiested Stjørdal. Fakultetet kontakter søkere etter søknadsfristen, med tidspunkt for gjennomføring av prøve.

For å bli kalt inn til opptaksprøve, må søker dokumentere at hun/han fyller punkt 2 og 3 innen gitt frist.

Før prøven starter må søker fremvise legitimasjon/førerkort med førerrett for klassene BECEDE. Prøven foregår med kjøretøy som Nord universitet disponerer. Opptaksprøven vil ta ca. 75 minutter, og inneholder blant annet til- og frakopling av tilhenger, daglig kontroll, sikkerhetskontroll, kjøring og rygging. Søkeren skal vise kjøredyktighet og trafikal kompetanse på et tilfredsstillende nivå. Prøven vil bli vurdert som en helhet.

Ved ikke-bestått resultat kan søker etter avtale med fakultetet få ett forsøk til. Søkere som etter andre forsøk ikke har fått bestått resultat på opptaksprøven får avslag på søknad om opptak. Søkere med ikke-bestått resultat på prøve har på grunn av opptakskravets art ingen klagerett.

Søker som får bestått opptaksprøve, blir vurdert for om han/hun fyller de andre opptakskravene til studiet.

Kvalifikasjon/tittel

11 - 30 studiepoeng