Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Bodø
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 204934
Bodø
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 204934

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

28. februar 2024.

Om studiet

En lektor er en lærer som kjenner faget sitt godt nok til å undervise i videregående skole og i ungdomsskolen. For å bli lektor må du ha masterutdanning i faget du spesialiserer deg på. I tillegg får du grundig kjennskap til et ekstra undervisningsfag. Gjennom studieprogrammet får du også kunnskaper om pedagogikk og praktisk trening i å undervise, slik at du vil føle deg trygg og sikker i klasserommet og i samarbeidet med andre lærere. Ved vårt lektorprogram får du mastergrad i historie, og du kan velge mellom statsvitenskap og engelsk som tilleggsfag. Undervisningen foregår på campus Bodø, og her vil du ha klassekamerater som du følger hele studiet. Campus Bodø er liten og oversiktlig, og du vil få nær kontakt med lærere, veiledere og studenter på andre studieretninger.

En lektor er en lærer som kjenner faget sitt godt nok til å undervise i videregående skole og i ungdomsskolen. For å bli lektor må du ha masterutdanning i faget du spesialiserer deg på. I tillegg får du grundig kjennskap til et ekstra undervisningsfag. Gjennom studieprogrammet får du også kunnskaper om pedagogikk og praktisk trening i å undervise, slik at du vil føle deg trygg og sikker i klasserommet og i samarbeidet med andre lærere.

Ved vårt lektorprogram får du mastergrad i historie, og du kan velge mellom statsvitenskap og engelsk som tilleggsfag. Undervisningen foregår på campus Bodø, og her vil du ha klassekamerater som du følger hele studiet. Campus Bodø er liten og oversiktlig, og du vil få nær kontakt med lærere, veiledere og studenter på andre studieretninger.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav. Det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattesthttps://www.nord.no/no/studier/opptak/politiattest/(barneomsorgsattest) for studiet.

Spesielle opptakskrav

Du må enten ha

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 4 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)
 • minst 35 skolepoeng

eller

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 40 skolepoeng

(Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.)

Fyller du ikke opptakskravet i matematikk? Universitetet i Sørøst-Norge har våren 2022 et nettbasert tilbud for deg som vil bli lærer, men som ikke oppfyller karakterkravet for opptak til lærerutdanninger. Les mer om studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har avansert kunnskap innenfor samfunnsfag og historie, og spesialisert innsikt i et profesjonsrelevant historiefaglig felt.
 • Har inngående kunnskap om nasjonale og internasjonale vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og -metoder i faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål.
 • Kan anvende samfunnsvitenskapelig teori for å oppnå ny innsikt til problemstillinger innen et bredt spekter av pedagogiske, didaktiske og samfunnsaktuelle tema, som bærekraftig samfunnsutvikling, digitalisering og demokratisering.
 • Har kunnskap om utviklingen av skolen som organisasjon og fagene som skole-, kultur-, og forskningsfag og bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet.
 • Har inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur og gjeldende lov- og planverk, og kan anvende denne på nye områder som er relevant for profesjonsutøvelsen.
 • Har kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster.
 • Har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonal perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan orientere seg i og anvende nasjonal og internasjonal faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier, for en sunn og bærekraftig utvikling av kunnskapsformidling.
 • Kan anvende nasjonal og internasjonal faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer på ulike områder.
 • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • Kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å planlegge og lede undervisning på måter som gir gode faglige og sosiale læringsprosesser.
 • Kan på et selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte arbeidsmetoder, relevante metoder fra forskning og faglig utviklingsarbeid til å differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø.
 • Kan benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon samt veilede unge i deres digitale hverdag.
 • Kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling.
 • Kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.

Genrell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning og gjennomføre profesjonsrettet faglig utviklingsarbeid.
 • Kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på et faglig avansert nivå.
 • Kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglige, profesjonsetiske, forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger.
 • Kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling.
 • Kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket.
 • Kan planlegge for og gjennomføre variert undervisning og dybdelæring innen fagområdene.
 • Kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, bidra til forståelse av samenes status som urfolk og stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling.

Videre studier

Gjennomført og bestått master gir grunnlag for opptak til forskerutdanning (ph.d) ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet. For mer informasjon om opptakskriterier, se Nords (FSV) utfyllende retningslinjer for ph.d.

Karrieremuligheter

Med lektorutdanning kan du jobbe i videregående skole og ungdomsskolen, og i mange andre jobber både i offentlig og privat sektor. Her er noen eksempler på hva våre tidligere studenter jobber som etter utdanningen:

I tillegg kan du studere videre for å ta doktorgrad i historie eller samfunnsvitenskap.

Utveksling

På fag 2 statsvitenskap legges det til rette for utveksling i 6. semester (våresemesteret) i 3. studieår.

Følgende partnere anbefales for utveksling:

For fag 2 engelsk anbefales utveksling over to semestre (5. og 6. semester).

Nord universitetet har også en rekke avtaler med andre universiteter som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Om du ønsker å reise til et annet partneruniversitet kan du se her og lese mer om de forskjellige universitetenehttps://www.nord.no/student/utveksling/utvekslingsmuligheter/fakultet/fsvhttps://www.nord.no/student/utveksling. Det er et krav at studenten har bestått minimum 60 studiepoeng ved utreise. Kontakt studieveileder og internasjonal koordinering Mathilde Hultgren (mathilde.l.hultgren@nord.no) for ytterligere informasjon.

Kvalifikasjon/tittel

Lektorutdanning i samfunnsfag

Alle utdanninger innen