Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Bodø

Nivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300

Semester

10

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

LÆRMA4

Poenggrenser 2021

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

204934

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Lektorutdanning i samfunnsfag er et femåring masterstudium som gir fagspesifikk kompetanse innenfor samfunnsfag. Det legges stor vekt på brede kunnskaper og faglig fordypning innenfor norsk og internasjonal historie. I tillegg kan du velge å fordype deg i engelsk og statsvitenskap. Pedagogikk, didaktikk og integrert undervisningspraksis har en sentral rolle gjennom hele studiet og gir innsikt om læring og trygghet i lærerrollen. Lektorutdanning i samfunnsfag gir undervisningskompetanse på trinn 8-13.

Lektorutdanning i samfunnsfag med fordypning i historie er både et yrkesrettet og akademisk studieprogram. Gjennom fem år gjennomfører studentene kurs tilsvarende bachelor og master. Hovedvekten vil legges på historie (fag I). Som fag II planlegger fakultetet at studenten kan velge mellom engelsk eller statsvitenskap. Samtidig omfatter studiet inngående profesjonsrettede kurs i pedagogikk og fagdidaktikk, i tillegg til i alt hundre dager praksis med kvalifisert veiledning.

Praksisdelen er fordelt mellom flere forskjellige kurs og gjennomføres i løpet av de fire første studieårene. Siste studieår blir viet historie på masternivå og munner ut i en masteroppgave på 50 stp.

De fleste av kursene arrangeres som langsgående undervisning på campus, men det er noen samlingsbaserte, og også noen nettbaserte kurs kurs. FSV legger vekt på å bidra til å skape et aktivt studiemiljø med jevnt arbeid på campus.

Studentene må ha fullført kursene på bachelornivå med et vektet C i snitt før de kan gå videre til masternivå. Videre må studentene ha bestått foregående praksis for å kunne gå ut i ny praksisperiode.

Opptaksinformasjon

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/

Generell studiekompetanse, med krav om minimum karakteren 3 i norsk og karakteren 4 i matematikk, og minimum 35 skolepoeng for å bli tatt opp. Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Begrenset politiattest må leveres.

Fyller du ikke opptakskravet i matematikk? Vi tilbyr i samarbeid med Nettskolen i Nordland et gratis kurs i matematikk for deg som trenger å forbedre karakteren din. Les mer om kurset.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor samfunnsfag og historie, og spesialisert innsikt i et profesjonsrelevant historiefaglig felt.
 • har inngående kunnskap om nasjonale og internasjonale vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og -metoder i faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål
 • har bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • har inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur og gjeldende lov- og planverk
 • har kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan orientere seg i og anvende nasjonal og internasjonal faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å planlegge og lede undervisning på måter som gir gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • kan på et selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte arbeidsmetoder til å differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning og gjennomføre profesjonsrettet faglig utviklingsarbeid
 • kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på et faglig avansert nivå
 • kan planlegge for og gjennomføre variert undervisning og dybdelæring innen fagområdene
 • kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, bidra til forståelse av samenes status som urfolk og stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling

Videre studier

Gjennomført og bestått master, i tillegg til emnet SO313S Social Science Analysis, gir grunnlag for opptak til forskerutdanning (ph.d) ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord Universitet. For mer informasjon om opptakskriterier, se Nords (FSV) utfyllende retningslinjer for ph.d.

Karrieremuligheter

Studieprogrammet kvalifiserer til jobb som lektor i samfunnsfag og historie i videregående skole og på ungdomstrinnet. Utdanningen kan også gi grunnlag for å arbeide i andre sektorer, som for eksempel museum eller i offentlig forvaltning.

Utveksling

På fag 2 statsvitenskap legges det til rette for utveksling i 6. semester (våresemesteret) i 3. studieår.

Følgende partnere anbefales for utveksling:

For fag 2 engelsk anbefales utveksling over to semestre (5. og 6. semester).

Nord universitetet har også en rekke avtaler med andre universiteter som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Mer om utveksling Det er et krav at studenten har bestått minimum 60 studiepoeng ved utreise. Kontakt studieveileder Margit Konstanse Jensen (margit.k.jensen@nord.no) for ytterligere informasjon.

Kvalifikasjon/tittel

Lektorutdanning i samfunnsfag

Alle utdanninger innen