Fakta

Lærested:
Sted:
Steinkjer
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Steinkjer
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 204421
Steinkjer
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 204421

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

13. september 2023.

Om studiet

Er du opptatt av dyr og dyrevelferd og har lyst til å lære mer om det? Da er årsstudiet i husdyrvelferd et studium for deg. Årsstudiet gir et teoretisk fundament for å kunne analysere og forstå husdyras velferd i praktiske situasjoner. Studiet er delt inn i emner som på ulike måter berører husdyras velferd, som f.eks husdyrmiljø og dyrevelferd, dyrehelse, fysiologi og anatomi, genetikk og evolusjon, og klima og bærekraft. Årsstudiet kan inngå som første studieår i det treårige bachelorgradsstudiet i husdyrfag – velferd og produksjon ved Nord universitet.

Dyrevelferd er et viktig og etterspurt kunnskapsområde og velferd for husdyr er forankret i lov om dyrevelferd. På årsstudiet lærer du om husdyras anatomi og kroppsfunksjon, om husdyras helse, miljø og atferd, om husdyrvelferd og om klima og bærekraft i husdyrproduksjon. Årsstudiet gir også en generell innføring i genetikk, samt at du kan ta kjemi som valgemne. Examen philosophicum inngår også i studiet. Årsstudiet kan inngå som første studieår i bachelor i husdyrfag – velferd og produksjon ved Nord universitet.

Utdanningsplanen har 10 studiepoeng valgfrie emner. Her kan du velge mellom emnene kjemi, miljø og forurensning eller zoologisk artslære. Kontakt studieveileder for mer informasjon. Studenter som ønsker å gå videre på bachelorgradsstudiet i husdyrfag må velge kjemi, miljø og forurensning (BIO101) som valgemne, siden dette emnet er obligatorisk i bachelorgradsstudiet.

Undervisningen består av forelesninger, øvinger, gruppeoppgaver og prosjektarbeid. Enkelte øvinger og oppgaver er obligatoriske. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Studiet undervises ved Nord universitet sitt studiested på Steinkjer. Studiestedet er en del av InnoCamp, hvor universitetet er samlokalisert med en rekke virksomheter og organisasjoner innen forskning, næringsutvikling og landbruk. Dette gir oss en unik mulighet til å koble utdanningen til relevant forskning og næringsliv. Studiestedet ligger dessuten i et viktig område for norsk matproduksjon, og flere øvinger og utferder legges til bedrifter lokalt. Vi samarbeider også med Mære landbruksskole, hvor vi benytter skolens husdyravdelinger både til forskning og undervisning.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse:

 • Arbeid innen jordbruk, skogbruk, veterinær-/dyreklinikk, service- og foredlingsbedrifter tilknyttet landbruket, landbrukets fagorganisasjoner, offentlig landbruksforvaltning og andre relaterte næringer/organisasjoner.
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen er for eksempel grønne fag, økonomisk-administrative fag og tekniske fag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Matematikk fra Vg1
 • Naturfag fra Vg1

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført årsstudium skal kandidaten

 • ha kunnskap om husdyras omgivelser, anatomi og fysiologi, helse, velferd og produksjon
 • ha kunnskap om offentlige lover og forskrifter som er viktige for husdyrholdet
 • ha kunnskap om sentrale klimaspørsmål knyttet til landbruket
 • kjenne til viktig forsknings- og utviklingsarbeid innen husdyrmiljø og husdyrproduksjon

Ferdigheter

Etter fullført årsstudium skal kandidaten

 • kunne anvende faglig kunnskap og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på husdyrfaglige problemstillinger
 • kunne reflektere over hvordan husdyrhold bør drives for å oppnå god dyrevelferd
 • kunne finne, vurdere og anvende fagstoff til å belyse husdyrfaglige problemstillinger
 • kunne bruke ulike verktøy og teknikker til å kartlegge husdyras oppstallingsforhold

Generell kompetanse

Etter fullført årsstudium skal kandidaten

 • ha innsikt i og forståelse for fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til husdyrvelferd og -produksjon
 • kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver, alene eller som del av en gruppe, i tråd med etiske normer
 • kunne presentere relevant informasjon i en faglig sammenheng
 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer innen fagmiljøet og derigjennom bidra til utvikling av et husdyrhold basert på god dyrevelferd

Videre studier

Studiet gir et godt grunnlag for videre studier med relasjon til husdyrhold, for eksempel bachelorgradsstudiet i husdyrfag - velferd og produksjon, veterinærmedisin eller dyrepleie.

Årsstudiet i husdyrvelferd tilsvarer det første året på bachelor i husdyrfag- velferd og produksjon. Du kan enkelt søke overgang til bachelor i husdyrfag- velferd og produksjon dersom du har bestått minst 50 studiepoeng fra årsstudiet.

Karrieremuligheter

Dersom du går videre på Bachelor i husdyrfag - velferd og produksjon så kvalifiserer du for ulike stillinger på konsulent- og mellomledernivå der det er behov for teoretisk kompetanse og praktisk innsikt i spørsmål om husdyrhold.

Utveksling

Årsstudium i Husdyrvelferd har ikke mulighet for utenlandsopphold.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 60 SP

Alle utdanninger innen