Fakta

Sted:
Norges musikkhøgskole Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Norges musikkhøgskole

14. mars 2022.

Om studiet

Mastergradsstudiet i musikkterapi gir både en akademisk grad i musikkterapi og er en profesjonsutdanning til musikkterapeut. En musikkterapeut arbeider med barn, unge, voksne og eldre i forhold til målsettinger som vedrører helse og behandling, livskvalitet og utvikling i et individuelt og økologisk (systemisk/samfunnsorientert) perspektiv. Sentralt i studiet står bruken av musikk til å hente fram ressurser hos enkeltindivider, og til å fremme uttrykksevne og opplevelse av mening, mestring og livssammenheng. Studiet er satt sammen av to deler; en profesjonsdel og en vitenskapelig del. I profesjonsdelen inngår fag som relasjon og kommunikasjon, praktisk rettet teori og metode, terapeutisk improvisasjon, musikalske støtteemner og konsertproduksjon på helseinstitusjoner. Den vitenskapelige delen omfatter faget musikkterapi i perspektiv samt vitenskapsteori og metode. Masteroppgaven ligger også under denne delen. Praksis foregår i begge studieår. NMH får stadig nye praksisplasser innenfor forskjellige behandlingsområder. Disse praksisplassene kan i sin tur generere nye stillinger for musikkterapeuter. Aktuelle praksisarenaer kan være knyttet til rusomsorg, kriminalomsorg, behandling av MS-pasienter og arbeid med demente. Studiet vil kunne danne grunnlag for opptak til doktorgradsprogram.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning der årsstudiet i musikk og helse eller tilsvarende utdanning inngår. I tillegg må grunnutdanningen omfatte minst 60 studiepoeng i enten musikk, helse-/sosialfag eller pedagogisk/psykologiske fag. Relevant grunnutdanning kan f.eks. være studier i musikk, pedagogikk eller psykologi, eller yrkesutdanninger som lærer, førskolelærer og sykepleier. I tillegg kreves bestått opptaksprøve som dokumenterer grunnleggende musikalske ferdigheter samt evne til improvisasjon på hovedinstrument og biinstrument. Det er et begrenset antall studieplasser.

Studenter som har to-årig videreutdanning i musikkterapi og ønsker å ta en mastergrad, kan få innpasset sin tidligere utdanning slik at de bare følger den vitenskapelige delen.

For opptak til mastergradsstudiet i musikkterapi gjelder egne krav til norskkunnskaper.

Kvalifikasjon/tittel

Master