Fakta

Lærested:
Sted:
NLA Høgskolen Bergen
Studietype:
Lavere nivå
Pris:

Ingen studieavgift. Gjennom Udir kan du søke om enten vikar- eller stipendordning.

Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
30
Søknadsfrist: 1. mars

Informasjon oppdatert

31. januar 2024.

Om studiet

Spesialpedagogikk 1 er en samlings- og nettbasert videreutdanning for deg som er lærer i grunnskolen, og som ikke har studiepoeng i spesialpedagogikk fra tidligere. Gjennom utdanningen tilegner du deg oppdatert fagkunnskap og innsikt på det spesialpedagogiske fagområdet som grunnlag for videreutvikling av praksis.

Om utdanningen

Videreutdanningen Spesialpedagogikk 1 er en del av Utdanningsdirektoratet sitt videreutdanningstilbud for lærere innenfor strategien Kompetanse for kvalitet. På Utdanningsdirektoratet sine nettsider kan du finne søknadsskjema, informasjon om viktige frister, og lese mer om strategien.

Det overordnede målet med utdanningen er å gi forutsetninger for å vurdere spesialpedagogikkens bidrag når det gjelder inkludering, tidlig innsats og god opplæringskvalitet. Videreutdanningen skal gi deg spesialpedagogisk kunnskap og innsikt som kan styrke det kollektive profesjonsfellesskapet på din skole, slik at alle elever får et opplæringstilbud som «fremmer helse, trivsel og læring». I tillegg vil du få kompetanse som bidrar til at elever med behov for særskilt tilrettelegging, herunder spesialundervisning, får et likeverdig, inkluderende og tilpasset opplæringstilbud.

Gjennomgående tema i hele studiet vil være:

 • Inkludering – tilpasset opplæring – tidlig innsats
 • Spesialpedagogikkens/spesialpedagogens rolle på elev-, gruppe- og skolenivå
 • Forholdet mellom allmennpedagogikk og spesialpedagogikk
 • Ideologi, verdier, kunnskap og praksis innen spesialpedagogikken – faglige og etiske dilemma

Hva lærer du?

På modul 1 om høsten vil studiet være sentrert rundt temaene:

 • Du som spesialpedagog i skolen
 • Prinsipper for opplæringen, lover og retningslinjer
 • Spesialpedagogikkens rolle og funksjon: tradisjon, utfordringer og muligheter
 • Grunnlagsproblemer i spesialpedagogisk arbeid
 • Særskilte behov og spesialundervisning. Den spesialpedagogiske tiltakskjeden – samarbeid
 • Allmennpedagogikk og spesialpedagogikk
 • Særskilte behov og inkludering
 • Tidlig innsats og forebygging
 • Kartlegging og vurdering
 • Tiltaksutforming: tilpasset opplæring og spesialundervisning

På modul 2 vil du arbeide med temaer som:

 • Høyfrekvente spesialpedagogiske utfordringer, som språkvansker, leseskrivevansker, reguleringsvansker, atferdsvansker, utviklingshemming
 • Psykisk helse, folkehelse og livsmestring
 • Mobbing, forebygging og oppfølging
 • Elever med behov for spesialundervisning
 • PPT og hjelpeapparatet
 • Individuell opplæringsplan (IOP)
 • Tverretatlig samarbeid
 • Spesialpedagogikk i en flerkulturell skole
 • Pedagogisk bruk av digitale tjenester for mestring, kompensering og inkludering
 • Innovasjon – spesialpedagogikkens potensial

Oppbygging

Studiet er et kombinert nett- og samlingsbasert tilbud med tre fysiske samlinger over to dager per semester. Studiet er delt i to moduler som hver utgjør 15 studiepoeng, og går over ett år med en modul hvert semester.

Samlingene er basert på faglig forberedelse og etterarbeid. Det legges opp til omvendt undervisning, med nettforelesninger knyttet til hver samling. Samlingene vil inneholde noe forelesning, men hovedfokus vil være på refleksjon og drøfting/ erfaringsutveksling med utgangspunkt i teori og forskning. Forelesninger og drøftinger knyttes til praksis på egen arbeidsplass. Undervisnings- og arbeidsformene søker å støtte utviklingen av et personlig reflektert forhold til kompleksiteten i faglige og etiske dilemma på det spesialpedagogiske området.

Planlegging/gjennomføring/evaluering av et selvvalgt utviklingsarbeid på egen skole utgjør en viktig del av studiet, og blir fulgt opp med veiledning gjennom hele året. En individuell hjemmeoppgave i form av en akademisk tekst om dette utviklingsarbeidet utgjør grunnlaget for sluttvurderingen på hver modul.

Felles elektronisk læringsplattform benyttes til forberedelse og etterarbeid, samt veiledning og kommunikasjon med de andre studentene og mellom deg og veileder. Her finner du og læringsressursene, som nettforelesninger, litteratur, ulike tekster og veiledninger.