Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Annen utdanning

Semester

1

Kostnader

3800

Studieform

Nettstudium

Om studiet

Ledelse og økonomisk styring inngår som et av fagene i studiet Løyvekompetansekurs for person- og godstransport. Kurset er et tilbud til dem som allerede har vitnemål fra et av Samferdselsdepartementets godkjente utdanningsløp for løyvesøkere, men som mangler faget Ledelse og økonomisk styring.

Et alternativ til dette kurset for å kunne oppnå det teoretiske kravet til Løyve er programfagene Planlegging og Drift og oppfølging fra Service og samferdsel Vg1. 

Løyve er en offentlig godkjenning for å drive ervervsmessig yrkestransport av gods og person i og utenfor rute. Det er Samferdselsdepartementet som stiller kompetansekravene til deg som skal søke løyve.

I tillegg til vitnemål fra godkjente utdanningsløp stilles det også krav til vandel, økonomi og bestått teori til sertifikatene C1 eller D1. Utfyllende informasjon om alle krav og andre godkjent utdanningsløp finner du i Rundskriv N-4/2002 og Rundskriv N-1/2008

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undervisning.

Opptakskrav

Ingen formell opptakskrav.

Opptaksinformasjon

NKI har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten:

 • kan definere en modell for kommunikasjon og kommunikasjonsprosessen
 • kan definere begrepene kvalitet og kvalitetsstyring
 • kan vurdere hvordan en medarbeidersamtale kan planlegges, gjennomføres og følges opp
 • kan definere begrepene ledelse, organisasjon, organisering, arbeidsbetingelser og etikk
 • kan beskrive innholdet i personalarbeidsoppgaver som ansettelser, kompetanseutvikling, omorganisering og nedbemanning.
 • har kunnskap om begreper som autoritet, autoritær ledelse, demokratisk ledelse, situasjonsbestemt ledelse, målrettet ledelse og delegering
 • kan regne opp sentrale lederoppgaver
 • har kunnskap om internkontrollforskriften og HMSarbeid
 • kan beskrive sentrale bestemmelser i arbeidsmiljøloven, Lov om Markedsføring og hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet
 • har kunnskap om hva som påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet
 • kan beskrive temaene stress, mobbing og konflikter
 • kan oppdatere sin fagkunnskap gjennom bruk av faglitteratur og nettressurser
 • kan definere begrepene: kostnad, inntekt, regnskap, merverdiavgift, likviditet, periodisering, budsjett, driftsresultat, ordinært resultat, årsresultat, anleggsmidler, omløpsmidler, varelager, kundefordringer, egenkapital og gjeld
 • kan gjengi hvem som kan ha interesse for en bedrifts økonomiske situasjon
 • kan definere begrepene markedsføring, målgruppe, segmentering, markedsmål, forretningside, situasjonsanalyse, markedsmål, markedsstrategi, målgrupper, konkurransemidler og markedsprogram
 • kan beskrive hva som menes med kjøpsatferd og kjøpsprosess på forbruker- og bedriftsmarkedet
 • kan beskrive ulike metoder for innhenting av informasjon
 • kan definere konkurransemidlene produkt, pris, personale, påvirkning og distribusjon (de 5 P-er)
 • kan beskrive begrepene sortiment, produktets livssyklus, adopsjon og produktposisjonering
 • kan beskrive begrepene priselastisitet og prisdifferensiering, og hvordan pris kan brukes som virkemiddel
 • kan beskrive ulike former for markedskommunikasjon

 

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan bruke faglig kunnskap for å forbedre kommunikasjonen
 • kan foreslå tiltak som øker personalets kunnskaper, motivasjon og serviceinnstilling
 • kan gjennomføre en medarbeidersamtale
 • kan anvende den kunnskap han har om menneskets grunnleggende behov for å styrke motivasjonen på arbeidsplassen
 • kan utvikle team og skape sunne og gode arbeidsgrupper
 • kan beregne lønnskostnader
 • kan utarbeide et enkelt resultatbudsjett
 • kan kalkulere med bidrag- og selvkostmetoden
 • kan utarbeide en situasjonsanalyse (SOFT-analyse)
 • kan bruke lovdata.no til å finne aktuelle lover og forskrifter
 • kan vurdere interne og eksterne arbeidsbetingelser og kan dele disse inn i styrker/svakheter og trusler/muligheter

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan tilpasse kommunikasjonen sin til utvalgte målgrupper
 • kan utvikle aktuelle rutiner for arbeid med kvalitet og kvalitetsstyring
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og samarbeide med eksterne målgrupper om løsning av oppgaver
 • har forståelse for likebehandlings-, lojalitets-, og rettferdighetsprinsippet

Studentens oppnåelse av kunnskaper, ferdigheter og kompetanse blir testet gjennom utdanningens obligatoriske arbeider og avsluttende eksamen.

Kvalifikasjon/tittel

Ledelse og økonomisk styring