Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet, desentralisert
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

Planlegger du en karriere som revisor, konsulent, controller, finansanalytiker eller som leder i økonomi- eller finansfunksjoner, er Masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR) noe for deg.

MRR er utdanningskravet for å bli statsautorisert revisor.

Kandidater med MRR er svært attraktive i arbeidsmarkedet og mange karriereveier står åpne. Revisjons- og konsulentselskapene er blant de mest populære i studentenes karrierevalg.

MRR bygger på fire fagområder: revisjon, regnskap, bedriftsøkonomi med vekt på verdsettelse og juridiske fag. Her kan du lese mer om fagområdene.

Fagpersoner tilknyttet MRR er nasjonalt ledende innenfor sine fagfelt. I tillegg til fagstaben ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap (IRRR), inkluderer forelesere fagpersoner fra internasjonale og nasjonale universiteter, og praktiserende statsautoriserte revisorer og jurister.

Studiets oppbygging

Det toårige Masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR) utgjør 120 studiepoeng. MRR er i betydelig grad integrert med Masterstudiet i økonomi og administrasjon. MRR består av obligatoriske MRR-kurs (60 studiepoeng), valgfrie kurs i MRR eller kurs fra Masterstudiet i økonomi og administrasjon (30 stp.), og selvstendig arbeid (masteroppgave) (30 stp.).

 

Undervisningsopplegg

Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap (IRRR) har en meget aktivt fag- og forskningsmiljø som er rangert som nummer to i Norden innenfor forskning i regnskap og revisjon.

I tillegg til fagstaben ved IRRR, vil du i studiet bli undervist av fagpersoner fra internasjonale og nasjonale universiteter, og praktiserende statsautoriserte revisorer og jurister.

Søkere som har en mastergrad i økonomi og administrasjon fra før, kan søke om å ta masterstudiet i regnskap og revisjon på ett år. Ettårig MRR tilbys både i Bergen og Oslo.

Opptakskrav

Det er ulike opptakskrav til ulike grupper søkere. For mer informasjon, se opptakssider for MRR på nhh.no.

Opptaksinformasjon

Opptak foretas til høstsemesteret. Søknadsfrist er 15. februar.

Søk via www.nhh.no

 

Læringsutbytte

Kunnskap

 • går ut med solid kompetanse innenfor bedriftsøkonomi og avansert kompetanse i finansregnskap, revisjon, verdsettelse, skatterett og relevante deler av foretaksretten
 • har inngående og oppdaterte kunnskaper om teorier og metoder, reguleringer og praktisk profesjonsanvendelser innenfor det relevante fagfeltet til revisor
 • har bred innsikt i relevante nasjonale og internasjonale problemstillinger revisor og revisorprofesjonen står ovenfor
 • har innsikt i transformasjonsprosessen til en digital revisjon og har kunnskap om relevante datakilder og dataanalyser i en digital revisjon

Ferdigheter

 • kan anvende kunnskapen til forstå, strukturere og løse komplekse bedriftsøkonomiske problemer i ulike virksomheter
 • kan anvende regnskapskonsepter og –prinsipper, samt regelverk på praktiske regnskapsproblemstillinger
 • kan anvende den teoretiske, metodiske og praktiske innsikten til å utøve godt profesjonelt revisorskjønn
 • er i stand til å verdsette foretak og fastsette og ta stilling til rimeligheten av virkelig verdi av eiendeler og gjeld
 • kan nytte et bredt sett av datakilder og gjennomføre avanserte dataanalyser for å fremskaffe tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis i en digital revisjon
 • har ferdighetene til å identifisere juridiske problemstillinger og gi juridiske råd basert på lovens ordlyd og andre rettskilder innenfor det relevante fagfeltet til revisor
 • kan anvende kunnskapen på nye områder og er i stand til selv å oppdatere seg og å ta i bruk ny kunnskap gjennom yrkeskarrieren

Generell kompetanse

 • kan kommunisere problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagfeltet til revisor, inkludert med ledelsen i virksomheten som revideres
 • har evnen til å arbeide selvstendig med teoretiske og praktiske revisorrelevante problemstillinger og er i stand til å integrere og anvende kunnskap fra flere fagområder i problemløsingen
 • har opparbeidet seg kunnskaper om og evne til å reflektere over og ta hensyn til profesjonsetiske problemstillinger og revisors rolle som allmennhetens tillitsperson
 • har solid grunnlag til å utøve sin profesjon i en internasjonal kontekst
 • kan bidra i innovasjonsprosesser i profesjonen

 

Videre studier

Med en master i regnskap og revisjon kan du kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier. For mer informasjon: www.nhh.no/phd

 

 

 

Karrieremuligheter

Masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR) er et toårig profesjonsstudium for den som planlegger en karriere innenfor revisjon, i advokatfirma, som konsulent, controller, finansanalytiker eller en lederrolle i økonomi- og finansfunksjonen. Det faglige innholdet i MRR dekker kompetansekravene til statsautorisert revisor. Les mer om kravene for å bli statsautorisert revisor på Finanstilsynets nettsider.

Utveksling

Det tilbys utveksling i masterstudiets 2. eller 3. semester. Les mer og se liste over utvekslingssteder.

Kvalifikasjon/tittel

Master i regnskap og revisjon

Alle utdanninger innen