Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon oppdatert

20. september 2022.

Om studiet

Lær hvordan menneskelige ressurser kan og bør forvaltes slik at de tjener organisasjonens formål og øker organisasjonens konkurransedyktighet.

Som første studiested i Norge tilbyr nå Kristiania Master i strategisk HR, et studium som vil gi deg solid spisskompetanse innenfor det økonomisk-administrative fagfeltet.

Med denne utdanningen lærer du hvordan menneskelige ressurser kan og bør forvaltes slik at de tjener organisasjonens formål og øker organisasjonens konkurransedyktighet. Du vil få analytiske ferdigheter som vil være viktige for å kunne evaluere HR-relaterte problemstillinger og du vil få avansert kunnskap om bruk av HR-praksiser i et strategisk perspektiv. Samtidig vil du lære hvordan du fremmer arbeidstakernes utvikling, prestasjoner og velvære.

HR som fagfelt har vokst kraftig de siste årene og har samtidig blitt langt mer strategisk viktig for bedrifter og organisasjoner. Med en Master i strategisk HR får du en unik kompetanse som vil gjøre deg i stand til å utvikle fremtidens Human Resources Management.

Undervisningsopplegg

Som mastergradsstudent vil du møte en annen studiehverdag enn den du har hatt som bachelorstudent. Du vil oppleve at det stilles høyere akademiske krav, og at arbeidsmengden øker. En mer krevende studiehverdag reflekterer at du som mastergradsstudent skal bli ekspert på ditt fagfelt.

Mens bachelorgraden la et solid og bredt grunnlag, er hensikten med mastergraden å gi deg en faglig fordypning på høyt faglig nivå. Dette krever mer av deg og din arbeidsinnsats, men vil samtidig forberede deg til lederposisjoner i framtiden.

Studiet vil benytte ulike undervisnings og læringsformer for å sikre at læringsutbyttet oppnås. Dette inkluderer:

Plenumsforelesninger

Det tas sikte på at plenumsforelesningene er størst mulig dialog- og diskusjonsbasert for å sikre deg grundig innlæring i relevante teorier. Vi benytter i også gjesteforelesere fra næringslivet som gir deg verdifull innsikt i hvordan teori fungerer i praksis.

Caseundervisning

I majoriteten av emnene vil praktiske caser fra næringsliv og offentlig forvaltning benyttes i forelesningene. Slik skal studentene opparbeide seg ferdigheter i kritisk refleksjon og analyse. Undervisningsformen i caseundervisningen vil være diskusjonsbasert – der studentene sammen med foreleser diskuterer, analyserer og trekker konklusjoner av caset med utgangspunkt i relevant teori.

Studentpresentasjoner

I de fleste emnene vil studentene få prosjektoppgaver, av praktisk og/eller teoretisk art, som de skal løse i grupper eller individuelt. I noen tilfeller vil oppgavene drøftes i plenum, der resultatene presenteres av gruppene i plenum. I andre tilfeller vil prosjektarbeidet resultere i prosjektrapporter som leveres som en del av, eller hele evalueringen i emnet.

Selvstendig akademisk arbeid

Masteroppgaven skal som et akademisk arbeid gjøre studenten i stand til å løse komplekse, praktiske problemstillinger innenfor HR. Studenten anvender kunnskap om hvilke vitenskapelige metoder, forskningsdesign og teknikker man må benytte for å belyse den selvvalgte problemstillingen. I tillegg vil arbeidet med eksisterende litteratur i masteroppgaven, gir emnet studenten mer spesialisert og dypere teoretisk kunnskap om ett eller flere av temaområdene i emnene de har gjennomført i løpet av studiet. Hver student vil tildeles en veileder som følger arbeidet tett, og bidrar med støtte og hjelp.

Selvstudium

Generelt forventes det betydelig innsats fra studenten i å studere på egen hånd. I noen av emnene er det lagt opp til intensiv undervisning i perioder, med lengre tidsrom mellom undervisningen som skal brukes til å gjøre prosjektoppgaver og selvstendige studier som skal presenteres i plenum.

Opptakskrav

For opptak til Master i strategisk HR kreves det at søkeren har bachelorgrad eller tilsvarende studieløp av minst 180 studiepoeng.

Minimum 80 studiepoeng av disse skal være innenfor ett av følgende fagområder:

 • økonomisk-administrative fag,
 • samfunnsvitenskap eller
 • økonomi

Fagkrav til fordypningsfagene i bachelorutdanningen:

Karakterkrav

For å være kvalifisert må gjennomsnittskarakter være på C eller bedre.

Læringsutbytte

Med denne utdanningen vil du tilegne deg analytiske ferdigheter som gjør deg i stand til å vurdere og effektivisere forskjellige HR-praksiser, og du vil få kunnskap om hvordan man oppnår økt verdiskaping i bedrifter og virksomheter. Samtidig vil du få solid kunnskap om hvordan du kan bedre arbeidstakerens prestasjoner, arbeidsrelaterte holdninger og velvære.

I løpet av studietiden din hos oss vil du få en grundig innføring i blant annet arbeidsrett, endringsledelse og strategi, og vi vil i tillegg gå i dybden på emner som:

 • HRM and Organizational Behavior
 • Tilknytningsformer i fremtidens arbeidsliv
 • Strategic Global Human Resource Management

Studiet er tverrfaglig og du vil i tillegg få ettertraktet kunnskap om kvantitative og kvalitative metoder, vitenskapsteori og strategisk analyse. Ved endt utdanning vil du være i stand til å forstå HR sin nåværende rolle og funksjon i et omskiftelig arbeidsliv, og du kan bistå med å utvikle HR i organisasjoner som best tjener organisasjonens formål.

Kristiania har utdannet dyktige og ettertraktede HR-kandidater på bachelor-nivå i mange år, og dine forelesere er blant de aller beste i fagfeltet.

Karrieremuligheter

Med en Master i strategisk HR vil du blant annet bli dyktig på å utvikle verdiskapende praksiser som ivaretar både organisasjonens strategiske mål og de ansatte. Denne kunnskapen om effektive HR-praksiser vil være med på å gjøre deg til en attraktiv kandidat på arbeidsmarkedet.

Etter endt utdanning kan du blant annet jobbe som/med:

 • HR-leder i privat eller offentlig sektor
 • Intern HR-konsulent
 • Eksternkonsulent med spisskompetanse innen HR-relaterte spørsmål
 • Undervisningsstillinger på høyskoler og i universitetssektoren
 • HR-spesialist
 • Leder eller medarbeider i kunnskapsbedrifter

Mastergraden er også et godt utgangspunkt for deg med forskningsambisjoner og som ønsker å gå videre til en ph.d.

Utveksling

For Master i strategisk HR tilrettelegges det for utveksling i 3. semester.

Kristiania har avtaler om utvekslingsopphold for studentene og relevansen av studieoppholdet sikres av Kristianias fagmiljø.

Vi samarbeider blant annet med University of Hertfordshire i England, Nordplus i Norden eller Baltikum og ERASMUS+ i Europa.

Alle utdanninger innen