Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høyskolen Kristiania Bergen
Høyskolen Kristiania Oslo

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Med Master i Ledelse fra Høyskolen Kristiania blir du en ettertraktet kandidat som kan bidra til økt verdiskaping i både private og offentlige virksomheter.

En master i ledelse gir deg kunnskap om hvordan du kan utøve ledelse i og av organisasjoner, i tillegg til å samspille med aktuelle interessenter i omgivelsene.

Gjennom studiet får du oversikt over hva ledelse innebærer fra et helhetlig perspektiv, innblikk i de mest aktuelle teoriene på feltet, og tilgang til en verktøyskasse som vil gjøre deg i stand til både å utøve ledelse i praksis og fungere som rådgiver og utvikler innen ledelse og lederskap.

Utdanningen har en klar profil mot ledelsesfeltet og gir deg bred innsikt og praktiske ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og lede medarbeidere og virksomheter i det daglige, så vel som endrings- og utviklingsprosjekter. Det differensierer dette masterstudiet fra for eksempel en master i siviløkonomi.

NHOs årlige kompetansebarometer viser at det norske arbeidsmarkedet vil etterspørre stadig mer ledelseskompetanse i årene som kommer. Med en mastergrad i ledelse fra Høyskolen Kristiania blir du en ettertraktet kandidat som kan bidra til økt verdiskaping i både private og offentlige virksomheter.

Undervisningsopplegg

Masterstudiet i ledelse har få studenter i hver klasse, og vi legger stor vekt på aktiv deltakelse i klasserommet, både individuelt og i grupper. Du vil jobbe mye med prosjekt- og eksempeloppgaver, og du vil delta i forskningsprosjekter. Vi har dessuten svært aktive forelesere som evner å engasjere til debatt og kritisk tenkning, og vi forventer at du også er aktiv og kritisk.

I tillegg vil du gjøre et større selvstendig forsknings- eller utredningsprosjekt (masteroppgaven) som kan knyttes til relevante organisasjoner du ønsker å jobbe i etter endt studium.

Opptaksinformasjon

For å kunne søke på studiet må du oppfylle følgende krav:

 • Karaktersnitt fra bachelorgraden din er minimum 3,0 (C)

I tillegg må du ha minst 80 studiepoeng innen økonomisk-administrative fag, hvorav det i:

 • metodefag kreves at kandidatene har tatt et innføringsemne i samfunnsvitenskapelig metode på 7,5 studiepoeng
 • økonomifag kreves at kandidatene har tatt et innføringskurs i bedriftsøkonomi på 7,5 studiepoeng
 • organisasjonspsykologi eller organisasjonsteori kreves at kandidatene har tatt 7,5 studiepoeng

Se også "Forskrift om krav til mastergrad".

Les mer om opptakskravene

 

Læringsutbytte

Undervisningen gir deg oppdatert forskningsbasert kunnskap innenfor ledelse i bred forstand. Du lærer å forstå og vurdere forskningsresultater, og hvordan disse kan anvendes for å analysere, vurdere og iverksette tiltak og initiativ til nytte for både medarbeidere, ledere og andre interessenter.

Med praktiske caser fra alle deler av arbeidslivet lærer du å planlegge, gjennomføre og presentere prosjekter i samarbeid med andre.

Master i ledelse er delt inn i tre hovedtemaer:

 • Ledelse og styring som virkemidler
 • Endring og innovasjon i organisasjoner
 • Ledelse av medarbeidere og deg selv

Slik danner du et solid grunnlag for framtidige lederposisjoner, lederansvar og for å utøve personlig lederskap, og blir attraktiv for mange typer jobber. Om du er særlig interessert i forskning, vil en mastergrad fra dette studiet kvalifisere deg for opptak til et ph.d.-studium.

Karrieremuligheter

Dette masterstudiet gir deg kompetanse til en rekke jobber i både privat og offentlig sektor. Studiet er særlig rettet mot mellomledere, som beveger seg i en kompleks virkelighet mellom toppledelse og operativ virksomhet. I tillegg vil ulike typer konsulent- og rådgiverstillinger innenfor organisasjon, ledelse og HR være særlig aktuelle.

Etter fullført utdanning kan du blant annet jobbe som:

 • Prosjektleder
 • Koordinator ifbm. endringsprosesser
 • Prosessleder
 • Konsulent i HR-relaterte funksjoner

Det er et økende behov for medarbeidere med høy utdanning i ledelse og administrasjon til de fleste typer virksomheter i både privat og offentlig sektor.

Mye av kunnskapen vil også være aktuell for den som vil etablere egen virksomhet eller gå tilbake til skolebenken for å ruste seg opp for å kunne ta på seg mer ansvar og lederutfordringer. Derfor vil du med en master i ledelse kunne få gode muligheter på arbeidsmarkedet.

Utveksling

I løpet av masterløpet ditt har du muligheten til å søke om utveksling hos følgende studiesteder i utlandet:

England

 • University of Hertfordshire, Hatfield

Alle utdanninger innen