Nøkkelinformasjon

Kristianias logo
Kristianias logo

Lærested

Studiested

Nettstudier

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Ønsker du å stå godt rustet til å møte barn med annen språklig og kulturell bakgrunn?

Dette studietilbudet er for deg som er fast ansatt i barnehage.

Denne utdanningen er for ansatte i barnehagen som ønsker å legge til rette for god språkutvikling for alle barn. Dette studiet bygger på en nasjonal rammeplan utarbeidet av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag – NUFHO.

Studiet er utviklet i samarbeid med sentrale organisasjoner innen yrkesfeltet. Utdanningen gir deg grunnlag for å legge til rette for et flerkulturelt fellesskap og stimulering av språk hos barn med ulik kulturell og språklig bakgrunn.

Utdanningen er nettbasert og undervisningen foregår på kveldstid og passer derfor for deg som allerede er i jobb. Utdanningen inneholder en 10 ukers praksisperiode i en barnehage i 2. studieår.

Barns behov for trygghet og inkludering står sentralt. Utdanningen er praktisk og yrkesrettet, og gir deg faglig påfyll i din hverdag i barnehagen.

Hva lærer du?

Du lærer om ulike forhold som påvirker barns læring, trivsel, helse og helhetlige utvikling. Dette gjelder språkutvikling hos barn, pedagogikk og didaktikk i arbeid med språk og flerspråklighet og flerkulturell kompetanse.

Refleksjon rundt etiske aspekter og prinsipper står sentralt i utdanningen.

Etter endt utdanning vil du:

 • ha forståelse for etiske prinsipper, utfordringer og dilemmaer og kan reflektere over egen praksis i møte med barn, kollegaer og foreldre med ulik språklig, religiøs og kulturell tilhørighet
 • ha utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk ved å ivareta medvirkning, åpenhet og å vise respekt overfor barn og deres foreldre med ulik språklig, religiøs og kulturell tilhørighet
 • kunne utføre språkstimulerende arbeid tilpasset individuelle og grupperelaterte behov hos barn med ulik språklig og kulturell tilhørighet
 • kunne bygge relasjoner med foreldre, fagfeller og andre yrkesgrupper, i barnehagen og samarbeidende etater og virksomheter for å fremme språklig utvikling hos barn med flerspråklig tilhørighet
 • kunne utvikle aktiviteter og arbeidsmåter knyttet til språk- og flerkulturelt arbeid i samarbeid med barnehagens pedagogiske ledelse

Undervisningsopplegg

Studiet er nettbasert og hele klassen starter samtidig. Utdanningen er organisert som en kombinasjon av selvstudier og ukentlige nettbaserte samlinger. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum.

Selv om du ikke møter dine medstudenter fysisk på skolen, vil du være del av et klassemiljø og vil bli kjent med lærer og medstudenter gjennom nettsamlinger, digitale diskusjonsforum og gruppeoppgaver.

Du leverer obligatoriske arbeidskrav i løpet av studietiden. Arbeidskravene vil være både individuelle og gruppeoppgaver. Arbeidskravene må være fullført og godkjent for å kunne ta eksamen.

Studiet avsluttes med en fordypningsoppgave som vurderes med karakter. Alle arbeidskrav, avsluttende emneoppgaver, praksisrapport og fordypningsoppgave må være godkjent/bestått for å få vitnemål.

Dersom du ikke er fortrolig med bruk av digitale verktøy som Word, Excel eller PowerPoint, anbefaler vi at du tar kurset «Grunnleggende innføring i Office-pakken» i forkant. Dette vil gjøre oppgavelevering og gjennomføring av eksamen enklere.

Opptakskrav

Dokumentasjon av fast ansettelse i barnehage og bekreftelse på gjennomføring av praksis

For å få plass på denne utdanningen må det bekreftes fast ansettelse i barnehage og at du kan gjennomføre praksisperioden på egen arbeidsplass. Vilkåret finner du under punktet "Praksis" lenger ned på denne siden.

Politiattest må fremlegges

Politiattest må fremlegges før studiestart og kan ikke være eldre enn 3 måneder.
For å delta i undervisningen og praksis må studenten stille med politiattest etter Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven), § 27 Krav om politiattest, første ledd. Praksis gjennomføres i utdanningens 3. semester. Fagskolen Kristiania kan be om vandelskontroll ved behov.

I tillegg må du kunne dokumentere følgende formelle opptakskrav:

For å bli tatt opp som student på denne utdanningen må du oppfylle ett av følgende opptakskrav:

ELLER

 • Realkompetanse for fagskole:
  • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
  • Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid (f.eks. lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste).
  • Arbeidsattester må inneholde start- og sluttdato samt stillingsprosent/timetall.
  • Søker må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kompetansemålene i vg1 studieforberedende, vg2 i yrkesfaglig utdanningsprogram, eller språkprøve tilsvarende nivå B2.
    

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen.

Karrieremuligheter

Etter endt studium er du kvalifiser til å utføre språkstimulerende arbeid tilpasset individuelle og grupperelaterte behov hos barn med ulik språklig og kulturell tilhørighet, og du skal kunne bygge relasjoner med foreldre og kollegaer i barnehagen.

Alle utdanninger innen