Nøkkelinformasjon

Kristianias logo
Kristianias logo

Lærested

Studiested

Nettstudier

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Ønsker du å vite hvordan man kan tilrettelegge for et utviklings- og læringsmiljø i barnehagen som er tilpasset de yngste barna?

Dette studietilbudet er for deg som er fast ansatt i barnehage.

Over hele landet er det et betydelig etterutdanningsbehov blant fagarbeidere og barnehageassistenter. Det er bred politisk enighet om at barn og unge skal ha et kvalitativt godt tilbud i barnehagen. 

Utdanningsmyndighetene har lagt fram en plan for å utvikle kvaliteten og heve personalets kompetanse i barnehagene: «Kompetanse for framtidens barnehage». Utdanning for «De yngste barna (0-3 år) i barnehagen» er et prioritert område. 

De yngste barna trenger trygghet og nærhet for å kunne utvikle seg og utforske verdenen. Det er derfor viktig med voksenpersoner som innehar kunnskapen om de yngste barnas særegenheter, samt ser betydningen av trygghet for barns læring, væremåte og trivsel. 

Dette studiet bygger på en nasjonal rammeplan utarbeidet av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag – NUFHO. Studiet er utviklet i samarbeid med sentrale organisasjoner innen yrkesfeltet. 

Hva lærer du?

Utdanningens emner bygger på hverandre og følger en naturlig progresjon. Emne 1 er utviklet som et felles grunnlagsemne for alle oppvekstfagene ved Fagskolen Kristiania, og inneholder temaer som er aktuelle for oppvekstsektoren generelt. 

Emne 2 til 4 gir deg didaktiske redskaper for å kunne ivareta de yngste barnas behov. Du vil få kompetanse til å jobbe med tilknytning og relasjonsbygging, samt lære hvordan du tilrettelegger for et utviklings- og læringsmiljø i barnehagen som er tilpasset de yngste barna. 

I emne 5 skal du gjennomføre en praksisperiode over 10 uker, hvor du skal utøve kompetansen du har opparbeidet deg gjennom studiet. Utdanningen avsluttes med en større oppgave, hvor du skal fordype deg i et relevant tema. Arbeid med rammeplan for barnehagen og relevant lovverk er gjennomgående i studiet.   

Etter endt utdanning vil du:

 • ha forståelse for etiske prinsipper, utfordringer og dilemmaer i møte med kollegaer, de yngste barna og deres foreldre.
 • ha utviklet en etisk grunnholdning som bygger på barnehagens verdigrunnlag og som kommer til uttrykk ved å ivareta medvirkning, åpenhet og å vise respekt overfor barn og foreldre med ulik religiøs og kulturell bakgrunn.
 • kunne utføre hverdagsrutiner, leke- og læringsaktiviteter og annet arbeid med de yngste barna – tilpasset individuelle og grupperelaterte behov
 • kunne samarbeide med kollegaer, foreldre og andre voksne om å utvikle trygge og nære relasjoner med barn som fremmer barnets læring og helhetlige utvikling
 • kunne utvikle hverdagsrutiner, lek og læringssituasjoner i samarbeid med den pedagogiske ansvarlige i barnehagen, for å skape trygghet og tilhørighet hos de yngste barna

For ytterligere informasjon om læringsutbytte kan du lese mer i studieplanen.

Undervisningsopplegg

Studiet er nettbasert og hele klassen starter samtidig. Utdanningen er organisert som en kombinasjon av selvstudier og ukentlige nettbaserte samlinger. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum.

Selv om du ikke møter dine medstudenter fysisk på skolen, vil du være del av et klassemiljø og vil bli kjent med lærer og medstudenter gjennom nettsamlinger, digitale diskusjonsforum og gruppeoppgaver.

Du leverer obligatoriske arbeidskrav i løpet av studietiden. Arbeidskravene vil være både individuelle og gruppeoppgaver. Arbeidskravene må være fullført og godkjent for å kunne ta eksamen.

Studiet avsluttes med en fordypningsoppgave som vurderes med karakter. Alle arbeidskrav, avsluttende emneoppgaver, praksisrapport og fordypningsoppgave må være godkjent/bestått for å få vitnemål.

Dersom du ikke er fortrolig med bruk av digitale verktøy som Word, Excel eller PowerPoint, anbefaler vi at du tar kurset «Grunnleggende innføring i Office-pakken» i forkant. Dette vil gjøre oppgavelevering og gjennomføring av eksamen enklere.

Opptakskrav

Dokumentasjon av fast ansettelse i barnehage og bekreftelse på gjennomføring av praksis

For å få plass på denne utdanningen må det bekreftes fast ansettelse i barnehage og at du kan gjennomføre praksisperioden på egen arbeidsplass. Vilkåret finner du under punktet "Praksis" lenger ned på denne siden.

Politiattest må fremlegges

Politiattest må fremlegges før studiestart og kan ikke være eldre enn 3 måneder.
For å delta i undervisningen og praksis må studenten stille med politiattest etter Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven), § 27 Krav om politiattest, første ledd. Praksis gjennomføres i utdanningens 3. semester. Fagskolen Kristiania kan be om vandelskontroll ved behov.

I tillegg må du kunne dokumentere følgende formelle opptakskrav:

For å bli tatt opp som student på denne utdanningen må du oppfylle ett av følgende opptakskrav:

ELLER

 • Realkompetanse for fagskole:
  • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
  • Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid (f.eks. lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste).
  • Arbeidsattester må inneholde start- og sluttdato samt stillingsprosent/timetall.
  • Søker må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kompetansemålene i vg1 studieforberedende, vg2 i yrkesfaglig utdanningsprogram, eller språkprøve tilsvarende nivå B2.

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen.

Karrieremuligheter

Studiet passer for deg som jobber i barnehage og/eller du som har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider og ønsker å jobbe med de yngste barna.

 

Alle utdanninger innen