Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

2

Kostnader

97 000

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium, nettstøttet, desentralisert

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20. april

Oppstartsdato

23. august

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Strafferett er en spesialisert ettårig utdanning, med 60 studiepoeng, som gir kunnskap og kompetanse om strafferett, politiet og påtalemyndigheten.

Denne utdanningen passer for deg som ønsker forståelse for strafferettsystemet og juridisk kunnskap om politiet. Utdanningen gir karrieremuligheter i advokatbransjen, politiet og kriminalomsorgen. 

Emnene i utdanningen: 

 • Strafferett I: Alminnelig og spesiell strafferett
 • Strafferett II: Straffeprosess, straffegjennomføring og politirett
 • Påtalemyndigheten og politiet
 • Straffesaksbehandling
 • Prosjekt
 • Praksis

 

Styrk din kompetanse og karrieremuligheter:

 • Advokater som forelesere
 • Undervisning sentralt i Oslo sentrum eller på nett
 • Personlig veiledning, tett oppfølging og individuelle tilbakemeldinger
 • Mulighet for å bygge nettverk i advokatbransjen
 • 1 måned praksis i løpet av utdanningen
 • Godt faglig og sosialt studiemiljø

Undervisningsopplegg

Undervisningen vil være en kombinasjon av undervisning hvor studentene får presentert fagkunnskap og hvor studentene deltar aktivt i arbeid med oppgaveløsning, refleksjoner, samarbeid, diskusjoner og arbeid i mindre grupper med veiledning. Det vil benyttes varierte undervisningsformer for å sikre et best mulig faglig utbytte, og skape et positivt læringsmiljø.

Studentenes aktive deltakelse og gruppearbeid med veiledning vil utgjøre en sentral del av undervisningen. Det skal være lav terskel for å stille spørsmål. Undervisningspersonalet vil tilrettelegge for tilpasset opplæring og god kommunikasjon med studentene. Utenom undervisningen vil det også legges opp til samarbeid mellom studentene i mindre grupper, for blant annet å løse praktikumsoppgaver i fellesskap og arbeide med prosjekt.

Opptakskrav

Søkere som har fullført og bestått videregående opplæring som gir generell studiekompetanse , vil tilfredsstille opptakskravet for utdanningen.

Dette omfatter de studieforberedende utdanningsprogrammene:

 • Studiespesialisering
 • Medier og kommunikasjon
 • Idrett
 • Musikk, dans og drama
 • Kunst, design og arkitektur

 

Fagbrevet «Kontor- og administrasjonsmedarbeider», vil også tilfredsstille opptakskravet for utdanningen.

Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på tilsvarende realkompetanse . Det skal foretas en helhetsvurdering av søkerens realkompetanse for å avgjøre om søkeren har tilsvarende realkompetanse som opptakskravet for utdanningen.

Realkompetanse omfatter all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Relevant realkompetanse kan for eksempel være arbeidserfaring, annen utdanning, kurs, tillitsverv og annen kompetanse fra organisasjonsarbeid, fritidsaktiviteter og annet.

Opptaksinformasjon

Det praktiseres fortløpende opptak med behandling av søknadene etter hvert som de mottas. Søknaden sendes inn via vår nettside: https://www.jusutdanning.no/soknad

Karrieremuligheter

Utdanningen gir interessante karrieremuligheter ved konsulentstillinger i advokatbransjen, politiet og kriminalomsorgen, med spesialisering innen fagområdet strafferett.

 

Samfunnet blir stadig mer rettsliggjort, og det etterspørres i stadig større grad juridisk kunnskap med spesialisert kompetanse i det offentlige og i advokatbransjen. Juridisk kompetanse trengs på mange områder i samfunnet, derav innenfor administrasjon, saksbehandling, konsulentvirksomhet og rådgivning.

Relevante stillinger etter fullført utdanning kan være:

 • Advokatassistent med spesialisering innen strafferett

 • Administrative stillinger innenfor advokatbransjen eller det offentlige 

 • Juridisk konsulent innen politiet

 • Juridisk assistent innen strafferett

 • Lederassistent

 • Straffesaksbehandler

 • Straffesakskonsulent

Kvalifikasjon/tittel

Juskonsulent Strafferett

Alle utdanninger innen