Fakta

Sted:
Desentralisert - Oslo
Lillehammer
Studietype:
Forskerutdanning/PhD
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

17. november 2023.

Om studiet

Fagområdet for ph.d. programmet ved Den norske filmskolen omfatter kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer. Utdanningen skal gi kunnskap, ferdigheter og kompetanse i tråd med målene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsresultatet.

Om doktorgradsutdanningen

Siden 1997 har Den norske filmskolen utdannet kreative og innovative filmskapere til spillefilm og tv-drama bransjene i Norge og Skandinavia. Utdanningen har bidratt til å løfte norsk film og har en betydelig internasjonal anseelse. Det kunstneriske og profesjonelle feltet som Den norske filmskolen arbeider med, er i hurtig utvikling og endring. Nye teknologier endrer arbeidsprosesser i audiovisuelle produksjoner og åpner for nye formater på nye plattformer. Parallelt skjer undersøkelser av nye kunstneriske og estetiske uttrykksmuligheter for hvordan historier kan fortelles. Bransjene er også i hurtig endring med hensyn til format og distribusjon. Det er stort behov for kunstnere som gjennom egen undersøkende praksis kan gå i dialog med nye kunstneriske uttrykk, format og teknologier. Slike undersøkelser står sentralt i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Den norske filmskolen.

Fagområdet for ph.d. programmet ved Den norske filmskolen omfatter kunstnerisk utviklingsarbeide i film og beslektede audiovisuelle kunstformer. Utdanningen skal gi kunnskap, ferdigheter og kompetanse i tråd med målene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsresultatet. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer. Kandidaten har tilgang til relevant og kvalifisert veiledning i dialog med aktivt kunstfaglig miljø på høyt internasjonalt nivå. Det kunstneriske doktorgradsresultatet skal være på et nivå som gir det nasjonal og internasjonal relevans

Kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) er det metodiske rammeverket for forskning ved høyere kunstutdanningsinstitusjoner i Norge, og er likestilt med vitenskapelig forskning i øvrige deler av universitets- og høyskolesektoren. Internasjonalt er det flere modeller for hvordan artistic research forstås og praktiseres. Den norske eller nordiske modellen tar utgangspunkt i kunsten og den kunstneriske aktivitetens virksomhet og produktutvikling, og preges av refleksjon og tverrkunstnerisk kommunikasjon og samarbeid.

Opptaksinformasjon

For opptak til doktorgradsutdanningen må søkeren normalt minimum ha en utøvende og/eller skapende mastergrad innenfor aktuelt fagområde, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Doktorgradsutvalget ved Høgskolen i Innlandet kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak, det gjelder også tilsvarende kunstnerisk kompetanse. Den norske filmskolen, Høgskolen i Innlandet, kan stille ytterligere krav til kvalifikasjoner etter kriterier som er åpent tilgjengelige og i tråd med Høgskolen i Innlandet sin rekrutteringspolitikk og faglige profil. Vilkår for opptak er videre regulert i forskriften § 6-1 og i supplerende retningslinjer for programmet.

Kvalifikasjon/tittel

Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer