Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Forskerutdanning/PhD
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

17. november 2023.

Om studiet

Om doktorgradsutdanningen

Doktorgradsprogrammet Barns og unges oppvekst, deltakelse og kompetanseutvikling er en interdisiplinær doktorgradsutdanning. Utdanningens mål er å utdanne forskere som ønsker å bygge og formidle kunnskap om barns og unges oppvekst, deltakelse og kompetanseutvikling i deres møte med et komplekst samfunn.

Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling, er utviklet som et svar på utfordringer knyttet til et samspill mellom fire vesentlige samfunnstendenser. Den første tendensen er at barns og unges deltakelse på mange av samfunnets viktige praksisområder (for eksempel familie, fritid, skole og arbeidsliv) i stadig større grad preges av krav til å mestre nye former for kompleksitet. For det andre stiller barns og unges deltakelse innenfor disse praksisområder nye krav til de kompetanser som barn og unge må utvikle for å håndtere disse nye formene for kompleksitet. For det tredje: I takt med samfunnets utvikling og den økende graden av kompleksitet og spesialisering, ser vi en tendens til oppsplitting av kunnskapsutviklingen om barns og unges oppvekst. For det fjerde har flere profesjoner til oppgave å fremme barns og unges kompetanseutvikling, og det krever en mer helhetlig forståelse og et samarbeid med andre profesjoner.

Denne utviklingen tilsier en bred tilnærming når det gjelder kunnskap om barns og unges deltakelse i forskjellige praksiser og kontekster og om hva som setter dem i stand til å mestre endringer i praksisene og kontekstene. Det er denne brede tilnærmingen som dette interdisiplinære doktorgradsprogrammet fremmer.

Doktorgradsutdanningens faglige kjerneområde og profil når det gjelder tilnærmingen til barns og unges utvikling knytter an til flere forskningstradisjoner innen psykologi, pedagogikk, mediepedagogikk, sosiologi, sosialantropologi og flere disipliner med tilsvarende tilnærming. De aspekter ved barn og unges utvikling som studiets kjerneområde og profil fokuserer på, er gjenstand for omfattende internasjonal forskning innen hver av disse disiplinene. Det særegne ved dette doktorgradsprogrammets faglige profil i dette forskningslandskapet, er en unik kombinasjon av interdisiplinaritet og en uttalt rendyrking av barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling som et strategisk fokus i forskningen om barns og unges utvikling. Den faglige kjernen i doktorgradsprogrammet har således en slags interdisiplinært syntetiserende rolle i det internasjonale forskningslandskapet på barne- og ungdomsområdet, samtidig som den adresserer et strategisk fokus i barns og unges utvikling: deres deltakelse og kompetanseutvikling.

Opptaksinformasjon

Det tas ikke opp nye søkere til ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK). Programmet erstattes av ph.d.-programmet Helse og velferd (HELVEL). Helse og velferd er godkjent av NOKUT, og er under etablering våren 2022.

Du finner mer informasjon om ph.d.-programmet Helse og velferd på vår hjemmeside.

Kvalifikasjon/tittel

Ph.d. i barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling

Alle utdanninger innen