Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Studiet har fokus på sentrale didaktiske muligheter og utfordringer. Du får styrket det faglige grunnlaget for å drive norskundervisning for voksne innvandrere, og du får prøvd ut ny faglig og didaktisk kunnskap gjennom et praksisorientert utviklingsarbeid.

Økt globalisering fører til at stadig flere i det norske samfunnet har en annen språkbakgrunn enn norsk. Dette krever at samfunnet legger til rette for språkopplæring av voksne. Rapporten Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov fra 2015 viser at en stor andel lærere som underviser voksne, ikke har relevant utdanning i norsk som andrespråk og/eller voksenpedagogikk. Regjeringens integreringsstrategi (2018:28) framhever viktigheten av økt satsing på kompetanseheving for lærere i norskopplæringen. Det er også foreslått å innføre krav om formell kompetanse i norsk som andrespråk for lærere som underviser etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Dette studiet treffer kompetansebehovene ved å tilby videreutdanning som utvikler studentenes forutsetninger for å drive opplæring for voksne som ikke har norsk som førstespråk.

Studiet er et halvtidsstudium på bachelornivå med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner à 15 studiepoeng:

  • Språk og språkutvikling i et andrespråksperspektiv
  • Didaktiske perspektiver på norsk som andrespråk for voksne

Undervisningen er samlings- og nettbasert med bruk av høgskolens studiestøttesystem inklusive datofestede nettseminarer med obligatorisk deltakelse. I tillegg er det inntil tre obligatoriske samlinger pr semester. Hver samling går over to dager.

Opptaksinformasjon

Opptakskrav

Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang, med minimum 30 studiepoeng i norsk.  Søkeren må i tillegg dokumentere tilsetting med undervisning etter Lærerplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Søkere som ikke dekker opptakskravet kan realkompetansevurderes for opptak. Det må i de tilfeller dokumenteres minst 120 studiepoeng fra høyere utdanning og minimum 5 års relevant arbeidserfaring fra arbeid innen norskopplæring, opplæring eller utdanning. Det må også dokumenteres minimum 30 studiepoeng i norsk og tilsetting med undervisning etter Lærerplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Les mer om søknad og opptak

Studiet ligger søkbart i Søknadsweb med søkekode 8058 under "Betalings- og oppdragsstudier" -> "Betaling og oppdrag: Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk høst 2022"

Stipendordninger

Lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter den nye integreringsloven skal nå ha 30 studiepoeng i norsk som andrespråk. 

Kompetanse Norge tilbyr to forskjellige støtteordninger for lærere som trenger videreutdanning for å tilfredsstille dette kompetansekravet. Lærere søker stipend eller vikarordning i samarbeid med sin leder. 

Her finner du mer informasjon om ordningene

Lærere som gir opplæring etter opplæringsloven til voksne i grunnskole eller videregående skole kan også søke Utdanningsdirektoratets ordninger.

Søknadsfrist for lærere som skal ta videreutdanning høst 2022/2023 er 1. mars 2022 for alle stipendordningene. 

Videre studier

Studiet kvalifiserer for arbeid som lærer for voksne minoritetsspråklige som undervises etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere eller for grunnskoleopplæring for voksne. Det er også relevant for annen undervisning i norsk som andrespråk, for eksempel i videregående skole. Forutsatt at det kommer tilbud om et påbygningsstudium i norsk som andrespråk for lærere, vil studiet danne grunnlag for opptak på dette. 

Fullført studium vil dekke de nye kompetansekravene for undervisning i norsk som andrespråk.

Kvalifikasjon/tittel

Norsk som andrespråk for opplæring av voksne - med krav om norsk