Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Høyere nivå

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

.

Om studiet

Brenner du for utviklingsarbeid rettet mot barn og unge som er tilknyttet velferdssamfunnets tjenester? Studiet har en sosialfaglig og tverrfaglig studieretning. Tverrfaglig retning har ledige studieplasser

Om utdanningen og de to studieretningene

Studiet ønsker å videreutvikle studentenes profesjonelle kompetanse og deltakelse i forebyggende og behandlende arbeid med barn, unge og familier. Målet er å utdanne kompetente og reflekterte profesjonsutøvere som kan jobbe med å støtte barn og familier i utsatte livssituasjoner på ulike nivåer i samfunnet, eller som vil drive utviklingsarbeid knyttet til barn og unges velferd.

Mastergraden retter oppmerksomheten mot utsatte barn og unges relasjoner og samhandling med hverandre og i familien. Disse fokusområdene vil bli tematisert i lys av dagens komplekse sosiale virkelighet, preget av blant annet migrasjon og pluralitet.

Studiet egner seg for deg som har en spesiell interesse for barn og unge som er tilknyttet velferdssamfunnets tjenester. Dette omfatter barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere.

Annen utdanning med relevant tilleggsutdanning eller arbeidserfaring innen helse- og sosialfag vurderes individuelt. Dette gjelder for eksempel sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, allmennlærer, barnehagelærer, pedagogikk, psykologi eller andre relevante samfunnsfaglige utdanninger. Les mer om dette under opptakskrav.

Studiet har to studieretninger; sosialfaglig og tverrfaglig.

Sosialfaglig studieretning:
For studenter som tas opp i den sosialfaglige studieretningen tas studiet normalt på fire år deltid, men kan også tas som et heltidsstudium over to år. Heltidsstudenter tar to emner pr semester, mens deltidsstudenter tar ett.

Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier fyller læringsutbyttene til en master i barnevernsarbeid med forutsetning om at studenter tar et valgemne, hvor det inngår en fire ukers praksisperiode. Emnet tilbys fra og med høsten 2026.

Tverrfaglig studieretning:
Studiet gir innpass for studenter som har fullført og bestått tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. Studentene tas opp i den tverrfaglige studieretningen (Studiekode 3402.)

Studenter med denne bakgrunnen tar masteren som en 60 studiepoengs påbygning til sin videreutdanning over to år (tilbys bare på deltid). Studentene tar emnet Vitenskapelig tenkning, argumentasjon og akademisk skriving (15 studiepoeng høst) og emnet vitenskapsteori og metode (15 studiepoeng vår) i løpet av første studieår.

I andre studieår skriver studentene masteroppgave (30 studiepoeng). Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, seminar/gruppearbeid skriftlige og muntlige presentasjoner og litteraturstudier. Den er organisert med samlinger på høgskolen, vanligvis med 3-4 samlinger på 2-3 dager for 15 studiepoengs emner.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Opptakskravet er:

Sosialfaglig retning (3403) : Opptakskrav er bachelorutdanning i barnevern, vernepleie, eller sosialt arbeid. Annen utdanning med relevant tilleggsutdanning eller arbeidserfaring innen helse- og sosialfag vurderes individuelt. Dette gjelder for eksempel sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, grunnskolelærer, barnehagelærer, pedagogikk, psykologi eller relevante samfunnsfaglige utdanninger.

Tverrfaglig studieretning (3402) : Gjennomført og bestått tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge.

Gjennomsnittskarakter av opptaksgrunnlaget må være C eller bedre.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

I søknadsweb er hver studieretning presentert som hvert sitt søknadsalternativ.

Pass på å søke rett alternativ:

Tverrfaglig studieretning har søknadskode 3402

Sosialfaglig studieretning har søknadskode 3403

Videre studier

Studiet gir grunnlag for opptak på ph.d-programmet Helse og velferd hos oss. Masterstudiet gir også grunnlag for opptak til videre studier på ph.d. nivå ved andre utdanningsinstitusjoner i inn- og utland.

Utveksling

Studenter som ønsker det vil som en del av sitt masterstudium ha mulighet for et opphold ved et lærested i utlandet. Studenter som ønsker å ta et semester i utlandet gjør dette i samråd med studieadministrasjonen. Det anbefales at dette gjøres i det semesteret de valgbare emnene foregår.

Kvalifikasjon/tittel

Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier

Alle utdanninger innen