Nøkkelinformasjon

Logo til Høgskolen i Innlandet
Logo til Høgskolen i Innlandet

Studiested

Lillehammer

Nivå

Høyere nivå

Om studiet

Brenner du for utviklingsarbeid rettet mot barn og unge som er tilknyttet velferdssamfunnets tjenester? Da kan dette samlingsbaserte studiet med tre studieretninger være noe for deg.

Studiet har fokus på å videreutvikle profesjonell kompetanse og deltakelse i forebyggende og behandlende arbeid med barn, unge og familier. Målet er å utdanne kompetente og reflekterte profesjonsutøvere som kan jobbe tverrfaglig på ulike nivåer i samfunnet, eller som vil drive utviklingsarbeid knyttet til barn og unges velferd. 

Mastergraden retter oppmerksomheten mot barn og unges relasjoner og samhandling med hverandre og i familien. Disse fokusområdene vil bli tematisert i lys av dagens komplekse sosiale virkelighet, preget av blant annet migrasjon og pluralitet.

Studiet egner seg for deg som har en spesiell interesse for barn og unge som er tilknyttet velferdssamfunnets tjenester. Dette omfatter barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og helsesykepleiere.

Annen utdanning med relevant tilleggsutdanning eller arbeidserfaring innen helse- og sosialfag vurderes individuelt. Dette gjelder for eksempel sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, allmennlærer, barnehagelærer, pedagogikk, psykologi eller andre relevante samfunnsfaglige utdanninger. Les mer om dette under opptakskrav.

Studiet har tre studieretninger; sosialfaglig, helsefaglig og tverrfaglig.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Opptakskravet er:

Sosialfaglig retning (3403) : Opptakskrav er bachelorutdanning i barnevern, vernepleie, eller sosialt arbeid. Annen utdanning med relevant tilleggsutdanning eller arbeidserfaring innen helse- og sosialfag vurderes individuelt. Dette gjelder for eksempel sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, grunnskolelærer, barnehagelærer, pedagogikk, psykologi eller relevante samfunnsfaglige utdanninger.

Tverrfaglig studieretning (3402) : Gjennomført og bestått tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge.

Helsefaglig studieretning (3405) : Gjennomført og bestått videreutdanning i helsesykepleie.

Gjennomsnittskarakter av opptaksgrunnlaget må være C eller bedre.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

I søknadsweb er hvert studieretning presentert som hvert sitt søknadsalternativ.

Pass på å søke rett alternativ:

Tverrfaglig studieretning har søknadskode 3402

Sosialfaglig studieretning har søknadskode 3403

Helsefaglig studieretning har søknadskode 3405

Videre studier

Studiet gir grunnlag for opptak til videre studier på PHD-nivå ved Høgskolen i Innlandet, eller ved andre utdanningsinstitusjoner i inn- og utland.

Utveksling

Masterstudiet skal bidra til å øke studentenes forståelse for internasjonale forhold som berører tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier. Flere av emnene tar opp internasjonale forhold som har betydning for utvikling av sosiale problemer så vel som mulige løsninger av disse. Forståelser av "barns beste" analyseres i lys av vår tids kulturelle mangfold. Videre sees barn og familiers utsatthet i lys av majoritets- og minoritetsmekanismer knyttet blant annet til andregjøring. Disse perspektivene kan identifiseres både i pensum og i undervisningsemner.

Det er mulig å søke om å få erstatte obligatoriske og valgemner med emnet Safe & Sound (et internasjonalt semester med utveksling til Vietnam, 30 studiepoeng) eller emnet Adversed Childhood Experiences, 15 studiepoeng.

Studenter, som ønsker det, vil som en del av sitt masterstudium ha mulighet for et opphold ved et lærested i utlandet. Studenter som ønsker å ta et semester i utlandet, gjør dette i samråd med studieadministrasjonen. Det anbefales at dette gjøres i vårsemesteret mens de valgbare emnene foregår.

Kvalifikasjon/tittel

Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier

Alle utdanninger innen