Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Høyere nivå

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

15. august 2023.

Om studiet

Brenner du for utviklingsarbeid rettet mot barn og unge som er tilknyttet velferdssamfunnets tjenester? Studiet har en sosialfaglig og tverrfaglig studieretning.

Studiet ønsker å videreutvikle studentenes profesjonelle kompetanse og deltakelse i forebyggende og behandlende arbeid med barn, unge og familier. Målet er å utdanne kompetente og reflekterte profesjonsutøvere som kan jobbe med å støtte barn og familier i utsatte livssituasjoner på ulike nivåer i samfunnet, eller som vil drive utviklingsarbeid knyttet til barn og unges velferd.

Mastergraden retter oppmerksomheten mot utsatte barn og unges relasjoner og samhandling med hverandre og i familien. Disse fokusområdene vil bli tematisert i lys av dagens komplekse sosiale virkelighet, preget av blant annet migrasjon og pluralitet.

Studiet egner seg for deg som har en spesiell interesse for barn og unge som er tilknyttet velferdssamfunnets tjenester. Dette omfatter barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere.

Annen utdanning med relevant tilleggsutdanning eller arbeidserfaring innen helse- og sosialfag vurderes individuelt. Dette gjelder for eksempel sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, allmennlærer, barnehagelærer, pedagogikk, psykologi eller andre relevante samfunnsfaglige utdanninger. Les mer om dette under opptakskrav.

Studiet har to studieretninger; sosialfaglig og tverrfaglig.

Samlinger høsten 2023:

Sosialfaglig studieretning:

BAV4001 Samfunn, barnevern og rettsanvendelse

  • Samling 1: 28.-30. aug.
  • Samling 2: 16.-17. okt.
  • Samling 3: 13. – 15. nov.

BAV4003 Perspektiver på barn, unge, familier og utsatte livssituasjoner:

  • Samling 1: 31. aug. – 1. sept.
  • Samling 2: 18. – 20. okt.
  • Samling 3: 16. – 17. nov.

Tverrfaglig studieretning: BAV4004 Vitenskapelig tenkning, argumentasjon og akademisk skriving

  • Samling 1: 11.-12. sept.
  • Samling 2: 12.-13. okt.
  • Samling 3: 23. – 24. nov.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Opptakskravet er:

Sosialfaglig retning (3403) : Opptakskrav er bachelorutdanning i barnevern, vernepleie, eller sosialt arbeid. Annen utdanning med relevant tilleggsutdanning eller arbeidserfaring innen helse- og sosialfag vurderes individuelt. Dette gjelder for eksempel sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, grunnskolelærer, barnehagelærer, pedagogikk, psykologi eller relevante samfunnsfaglige utdanninger.

Tverrfaglig studieretning (3402) : Gjennomført og bestått tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge.

Gjennomsnittskarakter av opptaksgrunnlaget må være C eller bedre.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

I søknadsweb er hver studieretning presentert som hvert sitt søknadsalternativ.

Pass på å søke rett alternativ:

Tverrfaglig studieretning har søknadskode 3402

Sosialfaglig studieretning har søknadskode 3403

Videre studier

Studiet gir grunnlag for opptak på ph.d-programmet Helse og velferd hos oss. Masterstudiet gir også grunnlag for opptak til videre studier på ph.d. nivå ved andre utdanningsinstitusjoner i inn- og utland.

Utveksling

Masterstudiet skal bidra til å øke studentenes forståelse for internasjonale forhold som berører tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier. Flere av emnene tar opp internasjonale forhold som har betydning for utvikling av sosiale problemer så vel som mulige løsninger av disse. Forståelsen av "barns beste" analyseres i lys av vår tids kulturelle mangfold. Videre sees barn og familiers utsatthet i lys av majoritets- og minoritetsmekanismer knyttet blant annet til andregjøring. Disse perspektivene kan identifiseres både i pensum og i undervisningsemner.

Det er mulig å søke om å få erstatte obligatoriske og valgemner med emnet Safe & Sound (et internasjonalt semester med utveksling til Vietnam, 30 studiepoeng) eller emnet Adversed Childhood Experiences, 15 studiepoeng.

Studenter som ønsker det vil som en del av sitt masterstudium ha mulighet for et opphold ved et lærested i utlandet. Studenter som ønsker å ta et semester i utlandet gjør dette i samråd med studieadministrasjonen. Det anbefales at dette gjøres i vårsemesteret mens de valgbare emnene foregår.

Kvalifikasjon/tittel

Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier

Alle utdanninger innen